Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 467 kali

9. Jagad Raya sujud.

Kabeh takdzim marang  pepesthening Allah. Sawuse nerangake jejibahan (fung­si) Srengenge lan Rembulan, Al-Qur’anul Ka­rim nerangake jejibahane (fungsi) tetu­wuhan ijo lan wit-witan. Kekarone ndarbeni jejibahan kang  mirunggan (utama), ing sajerone ngasilake (memproduksi) oksigen lan bahan pangan kanggo keperluane makh­luk urip. sarta takdzim marang perin­tah sarta larangane Allah. Dhawuhe Allah mangkene:

“Lan thethuklan sarta kekayon padha sumungkem ing Allah.” (Q.S. Ar-Rahman (55):6).

Tembung an’Najmu, kang katur ana ing ayat kasebut miturut para Ulama, nda­teni makna thethukulan kang ora darbe wit, ora ngepang sarta ora tuwuh dhuwur kadi dene kekayon. Kalebu ja­mur, sesuketan, lumut lan liyal-iyane. Na­nging makna sing umum, an-Najmu te­gese Lintang sing dumunung ana ing La­ngit wektu bengi. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maknane:

“Apa sira ora sumurup, manawa satemene Allah iku kang disujudi dening kabeh kang ana ing Langit-langit lan kabeh kang ana ing Bumi, Srengenge, Rembulan lan Lintang-lintang, Gunung-gunung, wit-witan kabeh sato iwen lan sebagian akeh saka manungsa?. Lan akeh para ma­nungsa kang kapatrapan siksa. Lan sok sapa wonge sing diasorake dening Allah, mangka ora ana wong kag bisa mulyakake, satemene Allh iku atindak miturut kepareng karsa­Ne.” (QS. Al-Hajj (22):18).

Makna kang kinandhut ing ayat kase­but, manawa sekabehing tetuwuhan wi­wit saka sing cilik nganti sing gedhe, ka­beh padha ngestokake (patuh) marang katamtuan kang wus ditetepake dening Allah. Sebagian Ulama tafsir ana sing ndar­beni panemu,  manawa sujude tetu­wuhan lan kekayon iku mujudake dzikir lan tasbehe, kadi dene kang sinebut ana ing dhawuhe Allah, mangkene maksude:

a). Pitung Langit lan pitung Bumi dalah sak isine kabeh, padha Maha nucekake Panjenengane Allah. Ora ana siji bae makhluk Allah, nge­mung­ake padha Maha nucekake ka­la­wan  pujiNe. Mung bae sira kabeh padha ora mangerteni cara anggo­ne padha Maha nucekake. Sanyata Pangerane Iku Pangeran kang Ma­ha Aris tur kang Maha Ngapura.” (Q.S. Al-Isra (17):44).

Ayat kang katur ing nduwur ngandhut makna, sekabehing makhluk kang dumu­nung ana ing Langit sing adoh utawa kang cedhak, tansah padha muji sarta ngagungake Allah, Dzat kang Maha Ha­nyipta. Semono uga samubarang kang dumunung ana ing salumahing Bumi, saka thethukulan, kewan, sarta manung­sa, gunung, wit-witan, banyu lan liya-liya­ne, kabeh tansah padha muji sarta tan­sah ngagungake marang Allah. Sa­ben-saben  makhluk padha ngucap dzikir sarta sumarah ndhedhipe marang Allah. Ana sing mawa basa verbal, ana sing  mawa basa isyarat, sing ora dingerteni de­ning makhluk saliyane.Trep karo dha­wuhe Allah, maksude mangkene:

b). “Apa sira iku durung sumurup, yen satemene Allah iku di Maha su­cekake dening sekabehing makhluk ing Langit-langit lan Bumi, sarta de­ning manuk kalawan ngegarake su­wiwine ana ing awang-awang, ngi­gel-ngigel. Siji-sijine titah ngalam donya mangerteni shalate lan ang­gone Maha nucekake Pangeran, lan Allah iku ngudaneni marang seka­be­hing samubarang kang padha di­la­koni dening para titah.” (Q.S. An-Nur (24):41).

Kajaba saka iku Rasulullah paring dha­wuh, sing diriwayatake dening Ibnu Mas’ud neranagke, manawa driji astane Rasulullah ngilekake banyu. Ibnu Mas’ud ngucap:“Nalika iku, aku lagi bae ngru­­ngokake tasbehe pangan sing lagi didhahar.” (HR. Imam Bukhari lan Muslim). Uga ing kalodhangan iku Njeng Nabi mundhut sawatara krikil, dipapan­ake ana ing astane, nuli Njeng Nabi mi­dhanget tasbehe krikil-krikil iku padha bre­ngengngeng pindha swarane tawon. Semono uga sing mapan ana ing astane Abu Bakar, Umar, lan Utsman.” (HR. Imam Ahmad).

 

10. Wibawane Al-Qur’an lelawanan karo musik.

Wibawa ing kene maknane pengaruh. Allah wus kepareng paring piranti ma­rang manungsa arupa akal pikiran, kang­go milih marang samubarang kang dika­repake. Antara liya kanggo ngudi cara ngukuhake iman, supaya cumondhok ana ing ati nuranine. Pangudi ngukuhake iman iku pindha cara-cara kaya sing di­tin­dakake dening Nabi Ibrahim kha­lilullah. Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude:

“Lan nalika Nabi Ibrahim munjuk ma­rang Pangerane, Dhuh Pngeran kawula, mugi Paduka kepareng nedahna dhuma­teng kawula, kados pundi Paduka badhe nggesangaken para tetiyang ingkang sampun tumekeng pati (pejah)!

Dhawuhe Allah: “Apa sira du­rung pitaya?”  Nabi Ibrahim munjuk maneh. “Inggih sampun pitados, na­nging supados manah kawula ten­trem (jenjem)”. Allah nuli kepareng paring dhawuh: “Sira njupukna ma­nuk papat (cacahe). Banjur manuk iku sira gawenen cumbu marang sira. Nuli juwing-juwingen, banjur  dokokna ana ing (papanake ana ing) gunung-gunung sebagean saka manuk-manuk mau. Tumuli unda­ngen, (manuk-manuk mau), mesthi ban­jur mabur, marani ing sira (kan­thi) abure rerikatan. Lan sira padha sumurupa, sanyata Allah iku, Maha Mulya, sarta Maha Wicaksana.” (Q.S. Al-Baqarah (2):260).

Gemblenge, manungsa mono uger ge­lem mikir sarta ikhtiyar (sunnatullah), tamtu Allah bakal nuntun ing kita nuju marang bebener kang haqiqi. Kasunya­tan ing masyarakat ilmiyah, sanepane mang­kene; Ana musabaqah  ilmiyah ing sawijining pamulangan. Nalika iku ana pa­wongan, Ilmuwan (Quanita Rizvi), ko­munitas Muslim Kanada, nindakake  pa­co­ban (uji coba) kang ndudut kawigaten, yaiku hipotesine dheweke, asung pitu­duh, manawa Al-Qur’anul Karim iku ndar­beni pengaruh (efek) secara pisik. Padha dene ngrungokake musik, uga ndarbeni pengaruh (efek) secara pisik. Lha kanggo mbuktekake hipotesine lmuwan mau, dhe­weke nyediyakake woh apel, sing kan­hungan banyune sak trep (mirip) karo awake manungsa, yaiku watara 60-70 %. Apel mau disigar dadi loro. Sa­ben-saben potongan apel kasebut dipa­panake ing kothak (boks) sing dikunci rapet. Lha sak suwene seminggu seba­geyan sigaran apel iku diputerake  wacan Al-Qur’an. Dene sing sak potong liyane di­puterake musik. Kekarone apel (siga­ran) mau dipapanake ana ing papan (ber­temperatur) standart ruangan.  Asile nggumunake banget sarta hipotese mau ditampa dening kalangan ilmuwan. Apel sing diputerake wacan Al-Qur’an sasu­wene rong minggu panalitian, kahanane isih cukup seger sarta isih ana aroma apel (sing uga cukup seger). Dene apel sing diputerake musik, kahanane dadi bosok. Aromane bisa dibayangake. Pe­ngaruh (wibawane) Al-Qur’anul Karim be­ner-bener nggawokake. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksude:

a).”Lan sawenehing manungsa, ana kang tuku crita ngayawara, per­lune kanggo nyasarake saka aga­ma­ne Allah, tanpa ilmu, sarta nga­lap aga­mane Allah iku kanggo gegu­yonan. Wong-wong mau tetep ka­pa­trapan siksa kang nginakake (meng­-hi­na­kannya).” (Q.S. Luqman (31):6).

(b).”He para manungsa! Sanya­ta  sira kabeh wus ketekanan pepe­ling, yaiku Al-Qura’nul Karim saka Pa­ngeranira, dadi tamba lelara (kang cumondhok ana ing atinira, ing dhadhanira) sarta dadi pituduh lan rahmat tumrap wong-wong kang padha iman.” (Q.S. Yunus (10):57). (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…