Kasudibyane kang Namur Laku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 227 kali

Geeneya wong lelaku kuwi weruh jumedhule bocah wadon jantunge dadi kedher? Merga praupane kenya kuwi memper banget karo wanodya kembang impene, kang ora liya Sri Banun putri katumenggungan. Bedane sithik, ing pipine kiwa bocah wadon kang gawe kedhere jantung kuwi ana andheng-andhenge cilik.

Wong lelaku iku gumun, ing atase desa kluthuk kok ana kenya kang ayune ora geseh karo wanita te­dhak­-ing ngaluhur bae. Solah bawane, anggone ngladekake wedang lan jadah sak piring kang sarwa trapsila, njalari panggraitane si tamu menawa sejatine Mbah Darmo kuwi dudu wong padesan lumrah.

Senajan karo sing duwe omah dimanggakake supaya ngicipi pasugatan, nanging si tamu ora nggape. Pikirane ngglambrang adoh. “Ah, saupama Sri Banun angel pethik-pethikane, diijoli bocah wadon kuwi wae aku gelem. Tangeh lamun Mbah Darmo ora ngeculake saupa-ma aku nembung kanthi apik-apik. Ah kok nggladrah, durung tekan tujuwaning laku lan durung kasil mrantasi gawe kok ndadak duwe pikiran aneh-aneh.”

Enggal-enggal dheweke sadhar saka lamunane, banjur rewa-rewa takon, “Wah, punika menapa jadah anggenipun netel piyambak?”

Karo mesem Mbah Darmo mangsuli, “Leres Mase, jer sagedipun namung nyugata ingkang kados ngaten. Mangga dipunrahapi, mumpung anget.” Ngomong ngono sing duwe omah karo mbengoki kenya sing gawe geter mau, “Ning, pulurane kuwi mbok disuguhake Mase iki pisan rak ya bisa ta?”

“Inggih,” keprungu wangsulan saka njero, gawe dhadhane tamune sangsaya dheg-dhegan.

Ora mung trima dheg-dhegan, nanging malah ketambahan mak siir, bareng bocah wadon kuwi njedul maneh. Malah karo nyawat esem, gawe dhadhane tamune saya tambah pyar-pyaran.

“Mangga dipunsekecakaken, wontenipun namung menika,” ujare karo mbalang liring.

 “Ing…ingg…nggiih, maturnuwun,” wangsulane si tamu groyok. Rampung ngladekake puluran, wanita iku gegancangan menyang pungkuran maneh merga pekewuh diuwasi tamune terus.

Mbah Darmo ngerti glagat, mula enggal-enggal miwiti omong apa ta mungguh sedyane si tamu kok nganti bisa kesasar menyang omahe, “Nuwun sewu Mase, panjenengan kok ngantos dumugi rompok kula wonten kersa punapa?”

Tamune anggone mangsuli pancen ngati-ati banget, amrih aja nganti ana sing ngerti sapa sejatine dheweke kuwi, “Nuwun sewu saderengipun, sejatosipun kula punika saking tlatah brang kilen. Anggen kula keraya-raya dumugi mriki mboten sanes madosi sedhe-rek kula jaler. Nalika semanten pamitipun namung badhe pados ngelmu kangge kesaenan. Ingkang dipuntuju tlatah brang wetan. Nanging sampun dangu sanget kok mboten wonten kabaripun. Pramila kula lajeng kesah madosi. Angkah kula, mangke taken-taken wonten padhepokan utawi paguron mbokmenawi saged kepanggih.”

Karo manthuk-manthuk Mbah Darmo nyambung……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih