Kasudibyane kang Namur Laku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 152 kali

Geeneya wong lelaku kuwi weruh jumedhule bocah wadon jantunge dadi kedher? Merga praupane kenya kuwi memper banget karo wanodya kembang impene, kang ora liya Sri Banun putri katumenggungan. Bedane sithik, ing pipine kiwa bocah wadon kang gawe kedhere jantung kuwi ana andheng-andhenge cilik.

Wong lelaku iku gumun, ing atase desa kluthuk kok ana kenya kang ayune ora geseh karo wanita te­dhak­-ing ngaluhur bae. Solah bawane, anggone ngladekake wedang lan jadah sak piring kang sarwa trapsila, njalari panggraitane si tamu menawa sejatine Mbah Darmo kuwi dudu wong padesan lumrah.

Senajan karo sing duwe omah dimanggakake supaya ngicipi pasugatan, nanging si tamu ora nggape. Pikirane ngglambrang adoh. “Ah, saupama Sri Banun angel pethik-pethikane, diijoli bocah wadon kuwi wae aku gelem. Tangeh lamun Mbah Darmo ora ngeculake saupa-ma aku nembung kanthi apik-apik. Ah kok nggladrah, durung tekan tujuwaning laku lan durung kasil mrantasi gawe kok ndadak duwe pikiran aneh-aneh.”

Enggal-enggal dheweke sadhar saka lamunane, banjur rewa-rewa takon, “Wah, punika menapa jadah anggenipun netel piyambak?”

Karo mesem Mbah Darmo mangsuli, “Leres Mase, jer sagedipun namung nyugata ingkang kados ngaten. Mangga dipunrahapi, mumpung anget.” Ngomong ngono sing duwe omah karo mbengoki kenya sing gawe geter mau, “Ning, pulurane kuwi mbok disuguhake Mase iki pisan rak ya bisa ta?”

“Inggih,” keprungu wangsulan saka njero, gawe dhadhane tamune sangsaya dheg-dhegan.

Ora mung trima dheg-dhegan, nanging malah ketambahan mak siir, bareng bocah wadon kuwi njedul maneh. Malah karo nyawat esem, gawe dhadhane tamune saya tambah pyar-pyaran.

“Mangga dipunsekecakaken, wontenipun namung menika,” ujare karo mbalang liring.

 “Ing…ingg…nggiih, maturnuwun,” wangsulane si tamu groyok. Rampung ngladekake puluran, wanita iku gegancangan menyang pungkuran maneh merga pekewuh diuwasi tamune terus.

Mbah Darmo ngerti glagat, mula enggal-enggal miwiti omong apa ta mungguh sedyane si tamu kok nganti bisa kesasar menyang omahe, “Nuwun sewu Mase, panjenengan kok ngantos dumugi rompok kula wonten kersa punapa?”

Tamune anggone mangsuli pancen ngati-ati banget, amrih aja nganti ana sing ngerti sapa sejatine dheweke kuwi, “Nuwun sewu saderengipun, sejatosipun kula punika saking tlatah brang kilen. Anggen kula keraya-raya dumugi mriki mboten sanes madosi sedhe-rek kula jaler. Nalika semanten pamitipun namung badhe pados ngelmu kangge kesaenan. Ingkang dipuntuju tlatah brang wetan. Nanging sampun dangu sanget kok mboten wonten kabaripun. Pramila kula lajeng kesah madosi. Angkah kula, mangke taken-taken wonten padhepokan utawi paguron mbokmenawi saged kepanggih.”

Karo manthuk-manthuk Mbah Darmo nyambung……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!