Ledhek Saka Ereng-erenge Gunung Wilis Menang Anugrah Sutasoma
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 488 kali

Sawise lumaku wolung taun, ngleboni taun ka-9 penghargaan sastra Balai Bahasa Jawa Timur sacara khusus diwenehi jeneng ANUGERAH SUTASOMA. Sutasoma minangka crita kang wigati banget tumrap masyarakat Jawa. Sutasoma ing wujud puisi Jawa Kuna (kakawin) sing misu­wur nganti saiki yaiku Empu Tantular, sa­wijining penyair kang urip ing jaman Raja Hayam Wuruk ing Kerajaan Majapahit.

Kakawin Sutasoma minangka puisi di­daktis kang estetis, yaiku puisi kang ne­ngenake fungsi ndhidhik tanpa ninggalake fungsi kaendahan. Kakawin Sutasoma kasil nglarasake fungsi ndhidhik kanthi apik, ka­kawin Sutasoma idhe-idhe religiusitas, lan kebhinekaane wis nambah khasanah sastra Jawa Kuna. Kakawin Sutasoma ora mung duweke masyarakat Jawa lan Jawa Timur wae, ning wis dadi duweke bangsa Indonesia kang multietnik lan multikultur.

Gagasan-gagasan kang ana ing Sutasoma bisa terus urip, nginspirasi lan menehi manfaat ngliwati jamane. Paweweh jeneng Sutasoma kanggo penghargaan sastra iki ngandhut pangarep-arep amrih sastra Jawa Timur terus ngrembaka ngasilake karya-karya apik kang bisa nembus wates ruang lan wektu, bisa nginspirasi pihak akeh sarta menehi manfaat tumrap bangsa Indonesia lan umat ma­nung­sa ing donya.

Anugrah Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur minangka salah sawijining wujud apresiasi kang dikarepake bisa ngrangsang tansaya ngrembaka sastra ing Jawa Timur. Sastra minangka sawijining sistem dumadi saka maneka subsistem kang ana sambung rapete lan padha nyengkuyung saengga apresiasi kang diwenehake uga ngupaya bisa njangkau saakehe komponen kang ana ing sistem sastra kasebut. Paweweh Pengharga­an Sastra marang para penggiat sastra ing Jawa Timur wis diwenehake wiwit taun 2009.

Kanggo kategori komunitas sastra, Peng­hargaan Sastra Bali Bahasa Jawa Timur di­wenehne tanpa kendat lan taun iki wis taun ka-9, taun ka-5 kanggo kategori karya sastra terbaik (taun ka-2 pemisahan kanggo kate­gori karya sastra Indonesia terbaik lan karya sastra daerah terbaik), taun ka-5 kanggo kategori sastrawan berdedikasi, taun ka-4 kanggo kategori guru bahasa dan sastra Indonesia berdedikasi, taun  ka-3 kanggo kategori guru bahasa dan sastra daerah ber­dedikasi lan taun ka-1 kanggo kategori buku esai/kritik sastra terbaik.

Ing taun 2017 iki kategori sing nampa Penghargaan Sastra Balai Bahasa Jawa Timur tambah siji. Penghargaan kanggo kategori buku esai/kritik sastra terbaik sing maune ora ana, taun iki malih ana. Mula saka iku, sing nampa Anugerah Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur 2017 ana pitu kategori, yaiku ko­munitas sastra, sastrawan berdedikasi, karya sastra Indonesia terbaik, karya sastra daerah terbaik, guru bahasa dan sastra Indonesia berdedikasi, guru bahasa dan sastra daerah berdedikasi lan buku esai/kritik sastra terbaik.

“Wiwit taun 2009 nganti taun iki wis kita upayakake murih penghargaan sastra iku terus lumaku lan muga-muga saben taun tetep dileksanakake. Iki wujud gunging panuwun saka Balai Bahasa Jawa Timur marang komunitas sastra, sastrawan, karya sastra, lan pengabdi sastra liyane kanthi pangajab murih bahasa sastra Indonesia lan daerah tetep lestari lan tansaya ngrembaka,” mangkono ature Mashuri MA nalika paring sesorah. Anugerah Sutasoma kanggo taun iki dileksanakake ing Balai Bahasa Jawa Timur, Kemis 26 Oktober 2017.

Anugerah Sutasoma kasebut diweneh­ake marang komunitas sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, sastrawan berdedi­kasi Suharmono Kasiyun saka Sutabaya, karya sastra Indonesia terbaik Meditasi Kimci, karya sastra daerah terbaik Ledhek Saka Ereng-Erenge Gunung Wilis, guru bahasa dan sastra Indonesia berdedikasi Nanik Ma­sriyah saka Jombang, guru bahasa dan sastra daerah berdedikasi Supono saka Banyuwa­ngi, lan esai/kritik sastra terbaik Sastra yang Melintasi Batas dan Identitas.

Gunggunge karya sastra cithakan taun 2016-2017 tulisane para pengarang Jawa Timur sing wis mlebu ing Balai Bahasa Jawa Timur nganti Agustus 2016 ana 26. Dumadi saka 13 karya sastra Indonesia lan 13 karya sastra daerah (Jawa 12, Madura 1). Dene karya sastra jinis novel basa Jawa ana wolu, yaiku Lamtara-Lamtara Pinggir Desa anggi­tane Sri Setya Rahayu, Cathetan Anak Jaman anggitane St. Sri Emyani, Ledhek Saka Ereng-Erenge Gunung Wilis anggitane Tulus Setiyadi, Gogroge Reroncen Kembang Ga­ring anggitane Tulus Setiyadi, Lintang Kesa­puting Mega anggitane Tulus Setyadi, Rum­piling Jurang Katresnan anggitane Tulus Setiyadi, Udan ing Wanci Ketiga anggitane Tulus Setyadi, Juminten Dodolan Tempe anggitane Tulus Setiyadi, lan Keladuk Manis ing Salumahe Sambilata anggitane Tulus Setyadi.

Sauntara antologi (kumpulan) crita cekak ana papat, yaiku Gogroge Kembang Tresna anggitane Eni Siti Nurhayari, Kakang Kawah Adhi Ari-Ari anggitane Suharmono Kasiyun lan Uleme Gusti anggitane Oyos.

Sawise dipilah-pilah lan dithinthingi dening tim juri, ing antarane puluhan karya sastra kasebut pemenange yaiku Ledhek Saka Ereng-Erenge Gunung Wilis kadidene karya sastra daerah terbaik.

“Aku janji, sebagian bebana saka Balai Bahasa Jawa Timur iki arep tak nggo metri pari kanthi ngundang kanca-kanca petani lan sastrawan,” ngono kandhane Tulus Setyadi sawise nampa piagam penghargaan lan bebana dhuwit Rp 10 yuta. Tulus Setyadi iki uga anggota Sanggar Sastra Triwida sing pidalem ing Madiun. (Laras Sontong)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih