Sri Maha Punggung (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 42 kali

Sawuse Patih Jakapuring pamit, Begawan Andha sigra paring dhawuh ma­rang putra loro supaya mbrastha ama kang gawe rusaking pasawahan lan pategalan tlatah Negara Purwacarita.

“Putraku Sengkan apadene Turunan. Kowe sakeloron mau wis padha krungu dhewe lamun ndara Patih Jakapuring minta sraya supaya mbrastha ama sing lagi ngrabasa pasawahan lan pategalan wewengkon Negara Purwacarita. Mesakake among tani sing kesusahan merga tandurane rusak, ngger. Mula dhawuhku, sing nindakake ayahan iki ora ana liya kowe sakeloron. Apa kira-kira kowe padha saguh tetulung, kulup?”

“Rama Begawan, kula nyendikani dhawuh badhe mbrastha ama menika. Suka pitulungan dhateng Patih Jakapuring ugi among tani. Namung sanjata kula punapa, Rama?”

“Inggih, Rama. Kula pun Turunan ugi anyagahi tetulung ing sasamaning titah ingkang saweg nandhang kapitunan, namung kula nyuwun pitedah saha gaman punapa ingkang kedah kula tamakaken, Rama Begawan?”

“Kowe sakloron dakgawani kenthongan lan kothekan. Carane, saben bengi kowe kudu ngubengi sawah lan tegal sing kaserang ama. Dakkantheni panakawan Kyai Semar kanggo nuduhake carane lan bisa diajak tetimbangan. Uga ora keri Puthut Wayungyang dakdhawuhi melu amarga duwe kaluwihan. Semono uga Puthut Candramawa duwe kaluwihan sing bisa digunakake ing paprangan nundhung ama.”

“Inggih Rama, mangestokaken dhawuh. Kaparenga nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu.”

“Hiya Bambang Sengkan apadene Turunan, dakparingi pangestu, bisaa antuk gawe anggonmu padha tetulung marang sapadha-padha. Kakang Semar, kowe takjaluk supaya melu budhal, tutna anakku Sengka lan Turunan. Yen kemajon undurna, yen kemunduren ajokna. Yen adoh cedhakana, yen cedhak dohana. Aku percaya gandheng kowe kuwi nadyan panakawan nanging sejatine dewa mangejawantah, mula aja tidha-tidha anggonmu momong para ambeg luhur kang kudu bisa mbrastha ambeg angkara murka.”

“E enggih, Sang Adi Panemban. Kula sagahi, jer kula dipunandhapaken ing ngarcapada menika awit saking dhawuhe rama pukulun Sang Hyang Tunggal, kula kedah momong para ambeg sae. Mung kula nyuwun kanca. Awit kula tasih ijen tanpa rowang. Yen onten napa-napa mboten onten sing kula jak rembagan. Kula niki jejere panakawan, kula suwun Puthut Wayungyang lan Puthut Candramawa ugi kadadosna panakawan inggih pamomong.”

“O hiya, aja sumelang. Pancen Wayungyang lan Candramawa uga dakdhawuhi ngancani kowe sing ijen. Kowe pankawan sing paling sepuh, nama Kyai Semar ya Bandranaya ya Janggan Smarasanta. Duwe adhi pek-pekan jenenge Wayungyang lan Candramawa. Heh Wayungyang!”

“Nuwun wonten dhawuh………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure