Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (18-tamat)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 219 kali

(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77).

(20). TAWAKKAL

Pangerten samadya, tawakkal mono ngandhut makna sumarah (pasrah) ma­rang karsaning Allah, sawuse kita nindak­ake upaya (usaha) kanthi temen-temen. Kajaba saka ku tawakkal uga ndarbeni mak­na utawa jejibahan (fungsi) minang­ka panglipur lara (menghindarkan diri) ma­rang semubarang kang ora bisa diga­yuh. Tumraping pawongan kang tawak­kal bakal  tentrem (tenang) uripe, krana sumendhe marang Allah, Dzat kang Maha Kuwasa. Dheweke mono ndarbeni keyakinan, manawa Allah bakal kepa­reng paring keputusan (takdir) kang lu­wih becik. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

(a). “Muhammad sira dhawuha ma­neh! Panjenengane Allah kang Maha Murah, aku sakanca wus padha iman lan sumarah, tawakkal marang Panjene­nganE, sira bakal sumurup dhewe, sapa sanyatane wong kang sasar).” (QS. Al- Mulk (67):29).

(b). “Yaiku nalika wong-wong mu­nafik lan wong-wong kang ing atine ana lela­rane padha ngucap: Wong-wong mau wus kabujuk dening Agamane”, dene sapa wonge tawakkal pasrah marang Allah, satemene Allah iku Maha Mulya sarta Maha Wicaksana.” (QS. Al-Anfal (8):49).

Nyimak ayat kang kasebut ing ndhu­wur iku ngandhut pituduh (piwulang) ma­rang kita, supaya masrahake asil usa­ha kita marang karsaning Allah. Lha tum­raping wong kang ora masrahake asil tak­dire marang karsaning Allah, cetha iku dheweke kalebu ewoning wong kang sasar (kesasar). Bisa uga asile ora lang­geng, ora kaya sing karepake atine. Su­walike mungguhing wong-wong kang sumarah, tawakkal marang karsaning Allah, bakal mangerteni (mbuktekake), yen Allah iku Dzat kang Pangayom lan Peparing (pemberi). Trep karo dhawuhe Allah, mangkne maaksude:

(c). “Dhawuha sira Muhammad! Ora pisan-pisan bebaya bakal ngenani ma­rang kita, kajaba barang kang wus kete­tepake dening Allah marang kita. Gusti Allah, Panjenengane iku Bandara (se­sem­bahan) kita. Lan marang ngarsaning Allah wong Mukmin supaya padha ta­wakkal.” (QS. At-Taubah(9):51).

(d). “Dene manawa dheweke padha emoh iman, dhawuha sira Muhammad Allah wus kepareng nyukupi marang aku. Ora ana Pangeran kang hak sinembah, kajaba mung Panjenengane Piyambak. Marang PanjenenganE dumununging pasrahku, lan PanjenenganE iku Pange­ra­ning Arasy kang  Agung.” (QS. At-Taubah ():129).

(e). “Satemene aku pasrah  marang Allah Pangeranku lan hiya Pangeranira ka­beh. Ora ana gegremetan (makhluk)  siji-sijia, kajaba PanjenenganE kang ngasta umbun-umbun pati uripe. Sa­nyata Pangeranku iku tetep ana dalan kang bener.” (QS. Hud (11):56).

 

Nyimak ayat-ayat kang katur ing ndhuwur, bisa  di pahami lan dimenger­teni manawa tawakkal iku mujudake sa­wijining kunci ginayuhing takdir kang mirunggan (secara maksimal).

 

(21). NGOWAHI TAKDIR

Sawuse kita nyimak keterangan -keterangan kang katur ing ndhuur, kanthi ndhakik-ndhakik, ngaturake dhodhok selehing takdir miturut syar’i, binarung karo ayat-ayat Al-Qur’an kang dadi pitu­duh marang kita ing dalem mahami mak­na takdir  kang mirunggan (luwih becik) sarta sawenehing ayat-ayat kang sapan­durat lelawanan siji lan  sijine, kamangka iku satemene saling nglengkapi siji lan sijine, wusana kita bisa mangerteni lan mahami hakekat takdir, utawa dhodhok selehe takdir miturut syar’i, kaya katur ing ngisor iki:

1. Tumraping takdir marang  sekabe­hing makhluk, iku  kabeh krana Iradat (kehendak) Allah kang Maha Murah lan Maha Wicaksana.

2. Manungsa pancen pinaringan sipat bebas milih (kehendak) sarta pinaringan piranti arupa akal lan pikiran kanggo mi­lih apa sing dikarepake (mesthi bae ana resikone).

3. Keputusan lan ketetapan takdir iku gumantung marang  keparenging (Ira­dat), Kehendak Allah, sawuse manungsa nindakake upaya (usaha) sarta nyenyu­wun (dedonga) marang ngarsaning Allah.

4. Jodho, rejeki, pati, iku mujudake tak­dir dhasar kang binarung (nyawijine, ketemune Qadar lan Qadla, kanggo nu­wuhake (ngasilake) takdir kita ing meng­ko.

5. Takdir mono lumaku (bergerak) binarung karo lumakune panguripaning manungsa.

6. Dadine takdir iku bisa owah gingsir. Allah kepareng paring kalonggaran ma­rang manungsa kanggo nggayuh takdir pungkasan.

7. Allah bakal kepareng ngowahi tak­dirE sing kepungkur dadi takdir saiki.

 

Takdir saiki dadi takdir mbesuke (esu­ke). Lha takdir esuke dadi takdir meng­ko sing luwih becik. Mangkono sing bisa dak aturake.

Muga-muga kita kalebu ewoning wong kang pikoleh  takdir sing paling becik ing akhir urip kita, utawa katim­balan ing swasana husnul khatimah.

Aamiin Ya Mujibassaailin. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksude:

“He jiwa kang anteng jenjem. Mara enggal sowana ngadhep marang ngarsa dalem Allah Pangeranira, sarana rena  tur direnani. Lan mlebua, kumpula ana ing golongane para kawula kekasih Ing­sun. Lan mlebua SwarganIngsun.” (QS. Fajar (89):27-30).

Nuwun!

 

(Maneka werna sumber)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…