Kanca Urip
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 129 kali

Sore kuwi kaya kang wis dijanjekake lumantar WA marang Wina, Andi ngampiri menyang omahe. Ora lali uga mamitake        marang Bu Yani, ibune Wina. Ora sepira suwe Wina metu saka kamare karo nyangklong tas punggung kanggo wadhah klambi salin. Kekarone budhal menyang kolam renang.

Wina iki sakjane ora sepiraa bisa anggone nglangi. Awake sing klebu kuru lan ora sepiraa dhuwur ndadekake dheweke seneng yen dijak renang bareng Andi merga pawakane sing gagah pideksa uga wasis anggone nglangi, saengga Wina ora kwatir yen bakal kelelep utawa megap-megap ing tengahe blumbangan. Mesisan Wina njaluk ajar nglangi marang Andi kanggo persiyapan ulangan nglangi kanggo kelulusan.

“Wis. Siap. Ayo budhal!” kandhane Wina sinambi marani Andi sing lagi lungguh ing ruwang tamu.

“Nggih mpun Bu, kula nyuwun pamit rumiyin,” ujare Andi marang Bu Yani.

“Ya wis Le, sing ngati-ati. Mengko aja surup-surup ya yen mulih.”

Begjane Wina sing karep ajar nglangi, kolam renange lumayan sepi. Nanging sawuse rada suwe nyemplung dumadakan udane awit teka. Pancen sadurunge budhal mau, langite wis katon mendhung. Meksa kekarone mentas lan mungkasi anggone nglangi.

Sawise kekarone salin, nuli mlaku menyang arah pintu keluar.

“Win, mandheg sedhela wae ngenteni rada terang, aku ra penak karo wong tuwamu yen kowe sampek mulih teles kudanan.”

“Ora papa An, wong pancene ya udan piye meneh. Mau lak ya wis diwelingi ora oleh mulih surup-surup”, jawabe Wina.

“Iya Win, tapi sedhela wae. Kene lungguh kene.”

Kanthi ati mangu-mangu wusanane Wina uga lunggguh njejeri Andi sing sendhen menyang saka. Tangane Andi ditelungne kanggo nampani udan.

“Delengen Win, udane sik lumayan deres. Bisa kebes sampek omah.”

Wina ora wangsulan, dheweke mung mesem sacukupe njur swasana mbalik amem trintim.

“Win.”

Sing diceluk mengo, nanging sikile panggah ungkang-ungkang. Saklebatan rong pasang mripat iki sawang sinawang.

“Kowe gelem ngancani aku?” ekspresine Andi dhatar nanging katon tenanan.

“Neng?” pitakone Wina diwangsuli kanthi pitakonan uga. Wina rumangsa yen Andi durung ngrampungi ukarane.

Sing ditakoni malah ngguyu. “Mok kira kowe arep takkon ngancani apa jal? Maksudku kowe gelem ngancani uripku?” nada swarane mbalik serius maneh.

Kaya bekicot sing disogok sada langsung mlungker sangking kagete. Semono uga Wina langsung aweh wangsulan sakecandhake.

“Hah, emang aku arep mati. Aku ora arep lunga An, aku enek neng kene,” bathuke njengkerut sinambi tangane ditlangkupne ndekep dhadha.

Andi unjal ambekan landhung. Tanpa ujar maneh, obrolan dipungkasi. Andi ngadeg nuli ngajak Wina mulih.

“Win ayo mulih, wis surup aku ra penak karo wong tuwamu. Ra papa ya gremis-gremis sithik.”

“Hhmmm ngunu mau jarene arep ngenteni terang wae. . .”

Sajege kedadeyan ing sore iku, raine Andi tansah katon aclum yen simpangan karo Wina. Ing kesempatan Andi lagi metu saka kelase, Wina langsung mbukak rembug.

“An, sakjane ana apa ta. Kok kowe malih aneh ngene iki?”

“Win sepurane ya, kae pancen salahku. Kayane durung wektune aku ngomong kaya wingi kae.”

“Omong apa ta An, aku kok ra paham?”

“Sing neng ndhuwur kolam karo ngenteni gremis rada terang.”

“Oh .. kanca urip ta. Aku ya njaluk sepura An, wektu kuwi aku kaget lan separone aku durung bisa mahami ukaramu. Mangkane dakwangsuli sakecandhake murih kowe ora gela.”

“Nanging saiki wis ngerti kan Win, apa sing dakkarepake?

“Awakmu tenanan ta An?

“Lha rumangsamu aku guyon? Aku tenanan ya Win.”

“Aku ora nolak An, nanging aku isih durung mikir sampek kunu. Bar iki awake dhewe isih arep kuliyah, kowe mesthi lak ya kuliyah. Piye yen awake dhewe fokus nyang kuliyah dhisik wae, mengko yen wis padha-padha duwe komitmen sing kuwat lagi jumangkah bareng.”

“Iya Win aku ngerti. Aku uga kudu kerja dhisik kanggo golek sangu sing cukup sadurunge mara menyang wong tuwamu. Nanging ngertia yen mung kowe sing dakkarepne dadi kanca uripku Win.” l (Syafi Rilla S.Maghfuroh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus