Kasudibyane Kang Namur Laku (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 228 kali

Mungkur rombongan, wong neneka mau nduweni pepunton menawa sing duwe gubug cetha wong ala. Mripate mandeng mburi gubug. Dideleng saklebatan pancen ora ngetarani yen ing kono sumimpen rajabrana merga ketutupan grumbul ketel. Kahanane uga ora ngetarani senajan ana dhingkel  kang sajake wis lawas banget ora nate kesenggol tangane uwong. Gek ing ndhuwure dhingkel akeh gom­-balan pating slengkrah. Ajaa nalurine landhep, pawonan neneka mau cetha ora nganti bisa nemok-ake rajabrana kang disinggahake dening grombolan durjana kang briga-brigi patrape.

Tekan kono angen-angene keganggu dening swarane wong  sajak kesusu. Karo omong-omong-an keprungu lamat-lamat dening kang lagi nglalar pikiran mau. Dheweke kaget bareng salah sijine wong kang kesusu-susu kuwi aba marang kancane kang kehe wong telu.

“Kesusu ya kesusu, ning awake dhewe ya kudu leren wong iki wis meh magrib. Ora ilok lelaku wayah magrib, ujare simbah akeh setan klambrangan. Nah, iki kebeneran ana gubug. Kena kanggo ngaso sauntara.”

Karo nggunakake basa kasaran wong papat mau terus lungguh mak srog ngono bae tanpa maelu wong neneka sing isih ana kono “Ndika napa saweg nengga sabin sing ijo royo-royo nika, ki sanak? Mboten perlu ditengga, mandhak taksih bar mantun mawon. Nek pun byar pantune pancen kedah ditenggani, awit kuwatos dijarah brandhal.”

Senajan sikepe wong mau rada kasar, ning tetep diwangsuli nganggo basa alus lan andhap asor, “Kula saweg ngaso mawon. Badhe dhateng sedherek kula wetan wana ngrika. Dene dhusun kula kilen wana. Lha ndika sedaya badhe dhateng pundi?”

Karo sajak maremake dhirine, wong mau mangsuli sumangkeyan, “Wooo, pantes mawon menawi sampeyan mboten ngerti. Lha pancene sanes tiyang mriki. Kula sak kanca niki dados bebaune desa, kula niki pinituwane bebau. Kula sakanca niki saweg ngemban ayahan,  nganglang dhusun ngantos tapel wates kilen ngrika. Wangsul malih pun sonten, awit mubeng dhusun ngantos tepung gelang. Dhusun kula saweg kenging gangguwane rampog. Kados welut, dipikut mrucut, digebug njegug. Nadyan kula mboten gigrig ning ngrika balane kathah tur sajake enten sing mbotohi.”

Tekan kono anggone kojah, pini-tuwane bebau dhusun iku disaruwe rowange, “Nyangapa kowe ndadak ngoceh ngalor ngidul? Bab iki dudu urusane sedulur sing mentas kita temoni iki. Nek krungu lurahe sisip sembire awake dhewe malah dipocot.”

Kanca liyane nrambul rembug, “Walah mbok ben, mandhak sedulur iku dudu wong desane dhewe bae. Karomaneh sing dikojahake mau rak kasunyatan.”

Ketang selak kepengin ngreti, pawongan neneka mau nyapih kang lagi udur,  “Pun kuwatos kula mbo-ten ngurus sanes-sanesipun. Ning rak inggih kepengin ngertos wonten punapa sejatosipun? Mangga blakasuta mawon kenging kangge ngraketaken pasedherekan.”

Kena dayane sikep kang andhap asor lan omongan kang kepenak, tetuwane bebau mau banjur………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…