Kali Gethuk “Green Canyon” Jatinom Klaten
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 597 kali

Kelingan wewengkon Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, dadi eling marang tradhisi kawentar kang lumaku saben wulan Sapar, yaiku sebaran apem sace­dhake makam tokoh ulama, Ki Ageng Gribig. Nanging wektu saiki, ora mung iku. Wisata alam arupa wahana pereng Kali Gethuk kang endah ngelam-lami, bisa dadi jujugan. Kagawa unik sarta endahe pereng kali arupa wadhas kanthi rinengga lelumutan ijo kuwi, akeh sing nyebut papan iku minangka “green canyon” Jatinom, Klaten.

Pancen durung suwe papan iki dite­mokake lan sithik mbaka sithik katata dadi papan panglipur ati, ewa semana ka­dayan saka donyane media sosial, pe­reng kali kang tinemu ing Dhukuh Soco­kulon, Desa Socokangsi,Jatinom, Klaten iki gampang sumebar. Temah ora sithik warga saka ngendi papan padha kepe­ngin ngerti kaya ngapa daya tarik kang tinemu ing papan iku. Saperangan para nom-noman, becik saka wilayah Klaten apadene wewengkon liya kang nekani pa­pan iki. Saliyane padha nikmati kaen­da­han alam, ing kono padha nindakake swa-photo kanggo disebarake ing me­dhia sosial.

Papan kang akeh wong ngandhakake yen alam kene memper green canyon embuh sing ana Amerika Serikat apade­ne Ciamis, Jawa Barat. Dumadi saka pereng kang ambane watara 2 meter lan dhuwure udakara 5 meter. Ing pe­reng-pereng kang mataun-mataun ka­bentuk alam tumuli katuwuhan lelumutan ijo. Saengga nuwuhake sesawangan kang ngelam-lami ati. Luwih-luwih ka­rengga ilining banyu bening kemricik, anambah papan iki nyata pas kanggo ngedhem pikiran lan ngepenakake ati.

“Sawuse photo-photo alam Soco­kang­si iki akeh sing ngunggah ana face­book, instagram utawa ing medhia liya­ne, saben dina Minggu apadene dina prei liyane papan iki saya  tambah rame. Ka­beh padha kepencut kaendahan alam sing ora sengaja ditemokake kuwi,” pratelane Wagino salah-siji pengelola papan wi­sata iki.

Ora mandheg semono, ing pereng kali tinemu dalan sapecak kang nlusur sapinggiring Kali Gethuk apadene Kali Mbabrik katon katuwuhan wit-wit ijo ngrembuyung. Ing kono dening warga uga wis kacawisan papan-papan lelung­guhan kanggo luwih omber nikmati sesa­wangan alam. Kajaba endahing alam, para bebrayan kang jumujug ing kono bisa nemokake anane Guwo Gethuk, Akar Seribu, Kretek Ril, lan tilas menara pabrik, sing kabeh mamerake sawerna­ning kahanan kaya-kaya atusan kepung­kur. Semono uga warung-warung cilik kang nyedhiyake omben panas, anget apa­dene adhem sarta werna-werna ce­milan, gawe sapa wae ora jeleh nglelipur ana papan kene.

Guwo Gethuk dhewe ngemu crita historis lan uga mistis kang banget pinitaya dening warga kono. Guwa kang tekan saiki katon resik lan dadi papan kanggo nin­dakake swa-photo kang padha teka, manut gotheke warga asring kanggo tarak-brata utawa tirakat warga saka ngendi papan. Umume kapilih wanci-wanci kera­mat. Para kang tirakat bisa lumaku nganti pirang-pi­rang dina. Supaya ora ka­ganggu dening wong sing wisata, ana tandha janur kang kapasang ing lawang guwa. “Anane janur iku kang­go tandha yen ing njero lagi ana kang sesirih, dadi kang teka kono nuli ora mlebu ing njeron guwa,” pra­telane Wagino maneh.

Jeneng Guwa Gethuk ka­jupuk saka papane kang ana sapinggiring Kali Ge­thuk. Ngandhut crita historis, jalaran ing jaman penjajahan Jepang, guwa iku asring kanggo ndhelik para warga nalika antuk ancaman saka tentara Jepang. Nadyan cilik, anehe bisa kamot nganti pu­luhan warga, mangkono crita mistise. Prasasat guwa mau tansah bisa nambah amba lan terus nambah amba, saengga pira wae warga kono sing kepengin ndhe­lik ana njeron guwa tansah cukup. Mangkono crita mistis ngenani Guwa Gethuk.

Para bebrayan sing kepengin tumuju green canyon Jatinom, Klaten iki pancen dudu perkara angel. Saka kutha Kabupa­ten Klaten watara 5 km kanthi arah ngalor ngulon. Luwih pas maneh, watara 500 meter saka Kantor Desa Socokangsi. Kabeh dalan wis alus lan jembar. Dadi bi­sa diparani migunakake mobil nganti teka sacerake Kali Gethuk. Amung wae sa­durunge tekankono dalan kanggo tu­muju pereng Kali Gethuk apadene Kali Mbabrik, luwih dhisik ngliwati dalan cilik sing ngarepe wis kagawe gapura cekli. Jarak saka gapura nganti tekan pereng kanggo nuju tengahing kali watara 2 me­ter. Manawa ora kepengin mudhun para kang teka bisa cukup nyawang saka ndhu­wur wis kapasang uwot/jembatan saka pring.

Manawa ngepasi ing saben mangsa Kasiji manut petungan pranatamangsa Jawa, para kang teka bisa nonton  sajian anane tradhisi sing suwe lumaku katin­dakake warga kono. Babaran budaya sing unik iku kinaran Tradhisi Dandan Kali, biyasane kapilih ing dina Jumat Kli­won. Tradhisi Dandan Kali sing mapan ing sangarepe Guwo Gethuk utawa sa­pinggiring Kali Mbabrik iku lumaku ing pitung dhukuh ing Desa Socokangsi, yaiku Socokulon, Saren, Gatakrejo, Sida­bener, Sidodadi, Ngrumpul lan Socokang­si dhewe.

Tradhisi awujud mragat wedhus mi­nangka tandha sukur mring Gusti Kang Maha Agung, awit wus paring nugraha wujud kali sing tansah mili bening ba­nyu­ne, sadawaning taun minangka sara­na panguripaning sakabehing warga. Saliyane munjuk rasa syukur mring Gusti, tradhsi Dandan Kali uga dadi sarana kanggo ngemonah alam, satemah papan kono tetap karukti becik lan ora karusak dening tangan-tangan jail. Kaajab enggal ana kawigaten saka pamarintah, sate­mah papan iki sansaya komplit bab sara­nane lan luwih temata maneh dadi pa­pan wisata andel-andele  Kabupaten Kla­ten. (Sriyana)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…