Klambi Jimat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 311 kali

Wis watara suwe Ki Guna madeg dadi guru kasepuhan se-na­dyan umure durung tuwa ba­nget. Muride pirang-pirang. Ing antarane muride Ki Guna iku ana sing wis dadi uwong, te­gese dadi pejabat lan tokoh pununjul ing madyane bebra­yan. Akeh-akehe siswane Ki Gu­na kepanggonan daya linuwih kang ngedab-edabi. Ing anta­rane siswa kinasih iku ana kang jenenge Jemiran. Wis mataun-taun Jemiran meguru ing Pa­dhepokan Cahya Tunggal, ewa­semono durung buntas anggo­ne ngudi kasampurnan.

Jejere murid Paguron Cah­ya Tunggal, Jemiran tansah mi­tuhu dhawuhe guru. Jemiran wis kaparingan sawernaning aji jaya kawijayan, guna kasanti­kan, jimat kemat lan pusaka wujud keris, cundrik, semar me­sem lan sapiturute. Kanthi linambaran jimat-jimat kuwi, Jemiran  dadi wong sekti mandraguna, bebasan ora te­dhas tapak palune pandhe sisane grenda.

Nanging kaya dene ngombe banyu segara, nadyan wus nggadhuh ngelmu-ngel­mu kang mitayani, Jemiran meksa  kurang marem. Dheweke isih kepengin kapanggonan klambi jimat kang mahanani kasektene sangsaya onjo. Jroning sedya bisaa pinunjul ing apapak sarta dadi uthu­tane jalma.

“Ki, kula taksih gadhah pepenginan setunggal malih,” ujare Jemiran sawijining wektu nalika sowan ing pacrabakan.

“Kurang apa maneh ta Ngger? Saka­behing pusaka, wesi aji lan jimat kemat  wis mbok gegem ing tanganmu kabeh,” ucape Ki Guna.

“Kula betah rasukan sekti, Ki Guna. Amrih saged mrojol selaning garu.”

“Klambi sekti?”

“Inggih, Ki.”

“Maneka  daya linuwih sing diparingake Gusti Kang Murbeng Jagad marang wong-wong kang klebu kekasihe Gusti. Yen ka­gem para nabi daya linuwih iku diarani muk­jizat, dene yen kagem wong-wong pi­nilih daya linuwih mau sinebut karomah. Wis akeh contone paraga-paraga kang ka­panggonan karomah kuwi kaya sinebut ing crita babad.”

“Sinten kemawon contonipun Ki?”

“Para wali kang nyebarake piwulang suci agama Islam tanah Jawa uga nate ka­paringan klambi sekti kang sinebut Ko­tang Gondhil Antakusuma. Wujude rompi. Sok sapaa pawongan kang nganggo Kotang Gondhil Antakusuma ora tedhas kapagas pedhang, tumbak, keris, sebangsane. Na­lika pecah perang antarane laskar Demak Bintara lumawan prajurit Majapahit, Ko­tang Gondhil Antakusuma iku diagem Su­nan Kudus awit panjenengane kang man­dhegani wadya bala. Prajurit Demak  ung­gul yudane.”

“Menawi mekaten yektos wonten ra­sukan ingkang sekti nggih, Bapa?”

“Iya, aku yakin pancen ana.”

“Ki Guna menapa nate mireng bab Lulang Kebo Landhoh?”

“Kuwi mono tinggalane………………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa