Klambi Jimat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 708 kali

Wis watara suwe Ki Guna madeg dadi guru kasepuhan se-na­dyan umure durung tuwa ba­nget. Muride pirang-pirang. Ing antarane muride Ki Guna iku ana sing wis dadi uwong, te­gese dadi pejabat lan tokoh pununjul ing madyane bebra­yan. Akeh-akehe siswane Ki Gu­na kepanggonan daya linuwih kang ngedab-edabi. Ing anta­rane siswa kinasih iku ana kang jenenge Jemiran. Wis mataun-taun Jemiran meguru ing Pa­dhepokan Cahya Tunggal, ewa­semono durung buntas anggo­ne ngudi kasampurnan.

Jejere murid Paguron Cah­ya Tunggal, Jemiran tansah mi­tuhu dhawuhe guru. Jemiran wis kaparingan sawernaning aji jaya kawijayan, guna kasanti­kan, jimat kemat lan pusaka wujud keris, cundrik, semar me­sem lan sapiturute. Kanthi linambaran jimat-jimat kuwi, Jemiran  dadi wong sekti mandraguna, bebasan ora te­dhas tapak palune pandhe sisane grenda.

Nanging kaya dene ngombe banyu segara, nadyan wus nggadhuh ngelmu-ngel­mu kang mitayani, Jemiran meksa  kurang marem. Dheweke isih kepengin kapanggonan klambi jimat kang mahanani kasektene sangsaya onjo. Jroning sedya bisaa pinunjul ing apapak sarta dadi uthu­tane jalma.

“Ki, kula taksih gadhah pepenginan setunggal malih,” ujare Jemiran sawijining wektu nalika sowan ing pacrabakan.

“Kurang apa maneh ta Ngger? Saka­behing pusaka, wesi aji lan jimat kemat  wis mbok gegem ing tanganmu kabeh,” ucape Ki Guna.

“Kula betah rasukan sekti, Ki Guna. Amrih saged mrojol selaning garu.”

“Klambi sekti?”

“Inggih, Ki.”

“Maneka  daya linuwih sing diparingake Gusti Kang Murbeng Jagad marang wong-wong kang klebu kekasihe Gusti. Yen ka­gem para nabi daya linuwih iku diarani muk­jizat, dene yen kagem wong-wong pi­nilih daya linuwih mau sinebut karomah. Wis akeh contone paraga-paraga kang ka­panggonan karomah kuwi kaya sinebut ing crita babad.”

“Sinten kemawon contonipun Ki?”

“Para wali kang nyebarake piwulang suci agama Islam tanah Jawa uga nate ka­paringan klambi sekti kang sinebut Ko­tang Gondhil Antakusuma. Wujude rompi. Sok sapaa pawongan kang nganggo Kotang Gondhil Antakusuma ora tedhas kapagas pedhang, tumbak, keris, sebangsane. Na­lika pecah perang antarane laskar Demak Bintara lumawan prajurit Majapahit, Ko­tang Gondhil Antakusuma iku diagem Su­nan Kudus awit panjenengane kang man­dhegani wadya bala. Prajurit Demak  ung­gul yudane.”

“Menawi mekaten yektos wonten ra­sukan ingkang sekti nggih, Bapa?”

“Iya, aku yakin pancen ana.”

“Ki Guna menapa nate mireng bab Lulang Kebo Landhoh?”

“Kuwi mono tinggalane………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…