Gathutkaca Rajah(5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 66 kali

Nuwun inggih Kanjeng Wa Prabu, kula nembe sowan Kanjeng Eyang Resi Seta ing Pratapan Sukarini, nyuwun sarana aji jaya kawijayan kangge nandhingi kasektenipun Kakang Dursala. Lan sampun kaparingan sipat kandel wasta Aji Rajah Narantaka, Wa Prabu.”

“Syukur mangayubagya Kaki Prabu, dene wus tinemu raharja lan sira oleh gawe jumbuh klawan kang sira sedya. Kajaba saka iku Kaki Prabu, seje kang dirembug, kenya kang ana sandhingku iku sutaning pandhita linuwih kang mangasrama aneng tlatah Magada, sesilih Endhang Wasitarukmi. Dene anggone tumeka ing kene iki darbe sedya kepengin suwita hanyethi marang sira. Manawa saka pamawasingsun, kaya luwih becik tampanen pasuwitane kenya iki, sira aja dhemen gawe cuwa lan seriking liyan, apa maneh marang sawijining wanodya, Kaki Prabu.”

“Nuwun inggih, Wa Prabu. Kaparenga ingkang putra matur bilih Kanjeng Eyang Resi Seta paring sipat kandel Aji Narantaka ugi wonten waleripun, wanter pitungkasipun Eyang Resi bilih selebeting kawan ndasa dinten, kawan ndasa dalu kula kinen sesirih, angirangi dhahar nendra. Ugi mboten kenging cecaketan utawi sesenggolan kalihan sipating pawestri, pramila paripaksa kula mboten saget nampi dhawuh paduka, Wa Prabu.”

“O ngono ta, Kaki Prabu? Pun wa uga nora bisa ngluputake anggonira nuhoni pitungkase Kanjeng Eyang Resi Seta, jer iku minangka lakune. Nanging banjur kepiye lelakone bocah endhang iki mangko, Kaki Prabu? Wis direwangi adoh ninggalake pinangkane, dilabuhi lara lapa rekasa nora wedi bebaya nanging wekasane kuciwa amarga sira tampik pasuwitane. Ingkang mangka anane sumedya suwita marang sira iku awit kaderenging ati kang wus kaprawasa wasesaning Sang Hyang Kamajaya, dewaning asmara. Kalakon salulut kalawan sira nadyan mung aneng jroning pasupenan. Lha samengko sira tambuhi kekarepane, mendah baya wirang lan kuciwane. Tak tuturi ya Kulup, priya kang dhemen gawe kuciwa atining wanita, kang mangka nganti digawe serik kang nadhes tekan dhasaring ati, mangko yen wus tekan titi mangsane bakal nampa karmapala. Kuwi adhakane nora becik tembe mburine. Kang mangkono coba pikiren sapisan maneh, Ngger Gathutkaca.”

“Nuwun inggih Wa Prabu, manawi makaten karsa paduka, lan adreng sedyanipun Endhang Wasitarukmi badhe suwita dhumateng kula. Nanging wonten sarat sarananipun, inggih punika manawi Endhang Wasitarukmi kuwawi nampi dayaning Aji Rajah Narantaka, mila lestari kula tampi pasuwitanipun, Wa.”

“Mangkono karepmu, Kaki Prabu? Lha samengko Wasitarukmi kepiye, sira wus miyarsa dhewe mungguh pitukone anggonira nedya nyethi marang putraku Gathutkaca, sira apa saguh nampani ampuhing Aji Narantaka, Nini?”

“Nuwun inggih sinuwun, manawi punika ingkang dados pituwasipun, sadaya dhawuhipun Raden Gathutkaca kula sagahi, Sinuwun”

Sri Bathara Kresna nuli asung sasmita marang……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane