Dyah Kartikani (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 94 kali

“Aku durung duwe garwa. Sing kepengin dakgarwa iku malah sliramu jare.”

Dyah  Kartikani  kaget. Atine ora karu-ka-ruwan, antarane seneng, pekewuh lan wedi. Nyumurupi Dyah Kartikani mbrabak pasemone, Pangeran Cah­yanta dheg-dhegan ngranti wangsu­lan kang gumathok.

“Njeng Pangeran mboten kedu­wung nresnani kula? Kula namung pawestri saking pareden,” ucape Dyah Kartikani lirih.

“Babar pisan ora, Diajeng.”

“Kangmas Pangeran…,”  Dyah Kar­ti­kani nyelehake sirahe ing dhadhane priya sing maune ngrikuhake banget iku. Rambute Dyah Kartikani dielus-elus kebak sih.

“Matur suwun yayi, sliramu nimbangi katresnane pun kakang.”

“Menapa katresnan paduka saged kula antebi?”

“Yagene sliramu isih sangga runggi? Apa kok anggep aku wani nresnani wa­ni­ta liya sawise nresnani sliramu? Slira­mu rak sekti banget ta, mosok aku bakal wani lirak-lirik kenya liyane,” Pangeran Cahyanta mbanyol.

“Mila mekaten? Wonten kraton me­nika rak panggenanipun wanodya ayu-ayu ingkang samukawisipun nglang­kungi kula.”

“Sapa sing kandha yen wanita-wa­nita mau ngluwihi sliramu, Yayi?” kan­dhane Pangeran Cahyanta klawan nge­kep Dyah Kartikani.

Dyah Kartikani kang lagi sepisan ji iku nggepok senggol karo priya, mangka priya sing ditresnani, rasane mulya ba­nget. Merga katrem pepasihan njalari nom-noman sakloron kang tinanggenah ngreksa kayuwananing praja iku dadi lena. Awit ora salah open lamun cedhak saka papan kono ana paraga kang tan­sah migatekake polahe wong sakloron sing nedhenge keli ing uleganing as­mara iku.

Paraga sekuthone Begawan Rektana iku gya nandukake guna dhesthi kanthi nyawatake jengges ngarah sarirane Pra­bu Jayanegara. Angkahe kanthi ti­wase Prabu Jayanegara ya Raden Ka­lagemet, Krajan Majapahit luwih gam­pang dikuwasani, bebasan angel mi­jet wohing ranti. Sebab, sing paling duwe wenang nglintir jumeneng nata yen Jayanegara tiwas ora ana liya kejaba Tribuwana Tunggadewi. Kanthi mengkono luwih gampang anggone njongkeng kawibawan awit dheweke mung raja wanita, ngono batine.

Dyah Kartikani kang lagi lena mer­ga katrem ing ubaling asmara temah  ora bisa mulat marang keplase sam­bang ala arupa cumloroting cahya awarna ijo kinaworan semu abang. Sambang ala mau kasil tumempuh ing dhirine Prabu Jayanegara kang ka­beneran kalenan ing kaprayitnan awit lagya purna sesukan klayan garwa selir. Wusana kadayan dening badan sayah saengga anjangsana aneng en­dahe alam pangimpen senajan isih awan.

Bareng wungu saka anggone sare Prabu Jayanegara ngrasakake saran­duning sarirane…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure