Reformasi Mahkamah Agung Jebul Mung Teori
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 151 kali

Wiwit awal Orde Baru, plesetan KUHP dadi: (K)asih (U)ang (H)abis (P)erkara wis keprungu. Ning nganti Orba kukut kaganti era reformasi, jebul istilah mau isih ngumandhang. Hakim ditangkepi merga suap, ora ana mendhane. Kaya-kaya refomasi ing MA kuwi mung kandheg ana teori. Hakim Agung Gayus Lumbuun ngarani, saiki wis dumadi “tsunami peradilan”. Mula-mula ya plesetan KUHP …

APA sebabe reca Dewi Yustisia utawa keadilan iku ditutup mripate? Awit hukum sing adil mono kudu micek, ora mawang sanak kadang. Kuwi aturan internasional. Nanging yen ing Indonesia, ana sing nege­si: jare cikben hakim ora weruh ijoning dhuwit. Awit ing kene mono wis lumrah, akeh oknum hakim sing bisa disogok. Wong sing lagi kegubed perkara, amrih bebas apa entheng ukumane, kudu kandel sogokane.

Kanyatan sing mengkono mau dumadi orang mung saiki wae. Wiwit awal-awale Or­de Baru pemeo (pocapan umum) yen KUHP kuwi plesetan: (K)asih (U)ang (H)abis (P)erkara, wis ana. Nanging semune kala­ngan hakim ora risi kanthi pange­ce sing kaya mengkono. Buktine nganti jaman re­for­masi saiki iki, panggah ana hakim sing ditangkepi KPK merga kena kasus suap. Mangka jarene hakim kuwi Wakil Tuhan. Apa tumon, wakile Gusti Allah kok doyan tumpukan rupiyah?

 

Meja-mripat padha ijone

Sing isih anget kebul-kebul yaiku, Dewi Suryana, hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) ing Bengkulu. Dhek tanggal 6 September kepungkur kena OTT KPK ing omahe, kanthi dhuwit kontan Rp 40 juta. Ing omahe Hendra Kurniawan panitera peng­ganti ing PN Tipikor Bengkulu, uga di­sita dhuwit Rp 75 juta. Dhuwit kasebut ancase minangka sogok dene “Yang Mulia” wis aweh vonis entheng marang terdakwa Wilson, pejabat Dinas Pendapatan (DPP­KA) Kota Bengkulu.

Wilson sing sajake kedunungan watak wil (buta), kena kasus korupsi ing kantore. Kulawargane sing aran Syuhadatul Islamy nyoba tetulung kanthi nyogok Bu Hakim. Jro­ning sidang Wilson dituntut Jaksa Pe­nuntut Umum 1,5 taun penjara tambah denda Rp 50 juta. Vonise hakim Dewi Sur­ya­na mung dikorting 3 sasi dadi: 1 taun telung sasi, tambah denda Rp 50 juta.

Ning cilaka awak mami, KPK krungu info sing ora bener mau. Temahan tetelu­ne, yaiku hakim Dewi Suryana, panitera peng­ganti Hendra Kurniawan lan Syuha­datul Islamy sing nyogok; diglandhang menyang Jakarta. Jeneh ya lucu, wong hakim Tipikor kok melu korupsi dhewe. Syu­hadatul Islamy ya tunggal dene, ing atase jenenge kaya mesjid teka isih men­tala ngombyongi tumindak dudu.

Paribasan Indonesia nyebutake: takkan dua kali keledai terperosok di lobang yang sama. Nanging ana ing Provinsi Bengkulu, sajake “keledai”-ne pancen rada pekok, jer nyatane bisa nganti kejeglong pindho. Awit sadurunge kasus hakim Dewi Surya­na, dhek Mei 2016 uga nate kedadeyan sing mirip-mirip. Janner Purba Ketua PN Kepahiang lan Toton hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, ditang­kep KPK merga nampa suap jroning kasus korupsi Rp 5,4 milyar ing RSUD M. Yunus.

Yen diungak memburi, isih akeh barisan petugas meja hijau sing mripate dadi ijo merga kena soroting dhuwit kang cahyane sumunar anelahi mau. Manut cathetan KPK wiwit taun 2005, paling ora wis ana 14 hakim sing entuk stempel tersangka. Ka­beh merga kesangkut kasus perdhuwitan sing jenenge sogok. Jare wong yen diso­gok njondhil, ning yen disogok dhuwit ber­jut-jut kok malah nggayer-nggayer sajak angler.

Taun 2010 sing kecekel yaiku: Ibrahim, hakim PTUN Jakarta. Taun 2011 Imas Di­ansari hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Indusrial Bandung lan Syarifudin Umar hakim PN Jakarta Pusat. Taun 2012 hakim ad hoc Pengadilan Tipikor, Heru Kusbando­no (Pontianak) lan Kartini Juliana Marpaung (Semarang). Sabanjure taun 2012 sing kecekel hakim Tipikor Semarang Prangso­no karo Asmadinata. Taun 2014 KPK nang­kep hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Ban­dung, yaiku Ramlan Comel, Setyabudi Tejo­cahyono lan Pasti Serefina Sinaga. Lan taun 2015, KPK nangkep Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi dan Darmawan Ginting hakim PTUN Medan, jroning kasus suap sing nggubed Gubernur Gatot Pujo Nu­graha.

 

MA-ne dhewe ngono

Saking akehe “Yang Mulia” padha tu­min­dak culika, ndalidir pindha sela blekithi,  Hakim Agung Gayus Lumbuun nganti nga­rani, “tsunami peradilan” wis dumadi ing Indonesia. Mergane aparatur peradilan sing padha nalisir saka jejibahane wis kela­kon wiwit hakim, panitera. pegawai admi­nistrasi pengadilan, klebu pimpinan ing pengadilan saka pengadilan negeri, peng­a­dilan tinggi nganti Mahkamah Agung (MA). Pratelane, “Presiden Jokowi kudu melu tumandang mbenahi.”

Saking akehe hakim sing mletho, Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) hakim agung Sunarto nganti nate kawetu,“Jika hakim tak bisa dibina, ya dibinasakan saja.” Lha ning priye, bola-bali kae ngisoran harak saderma mung niru ndhuwuran. Ing MA sing dadi kori wekasan peradilan wae akeh sing pa­dha tumindak dur, ngisorane aja disalahake yen melu ngawur pating mblasur.

Jaman kasus korupsi reboisasi, pengu­saha Probosutedjo taun 2005, sasat apa­rat MA sak RT dadi urusan hukum. Diajab bisa menangake jroning kasasi, pengacara Harini Wiyoso nyepakake dhuwit Rp 1,3 milyar kanggo nyervis majelis hakim. Na­nging konangan KPK, wekasane Harini lan staf ing  Mahkamah Agung (MA) lima caca­he dadi tersangka. Yaiku, Kepala Bagian Kepegawaiaan MA Malam Pagi Sinuhadji, lan Wakil Sekretaris Korpri MA Suhartoyo, staf Wakil Sekretaris Korpri MA Sudi Ah­mad, staf bagian perdata Sriyadi, sarta staf bagian kendaraan MA Pono Waluyo.

Dhek Februari 2016, Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, An­dri Tristianto Sutrisna, ketangkep KPK mer­ga melu makelaran kasus. Mung ngun­dur salinan putusan kasasi perkara korupsi ing NTB, dheweke entuk sogokan Rp 400 juta. Apa ora ngengsreng? Ning ya mung mukti sakrempyengan. Awit ba­reng kadenangan KPK lan dilandrad ing Pengadilan, Andri Tristianto Sutrisno kena vonis 9 taun pen­jara. Saiki dheweke wis “ke­penak nggone” ing LP Sukamiskin Ban­dung.

Sing paling gawe geger, trajange Se­kretaris MA Nurhadi sing jan lunyune kaya welut kecemplung olie. Dheweke kelakon disidik KPK gegayutan karo kasus-kasus hukum sing dumadi ing MA lan PN Jakarta Pusat. Omahe nate digledhah lan ditemok­ake dhuwit Rp 1,7 milyar ing toilet. Nanging lagi ditlesihake dhuwit mau ana gandheng cenenge karo perkara apa, Nurhadi MA sing dadi ora enak mangan turune, kontan mundur saka Sekretaris MA, lan KPK wu­rung mbacutake kasuse.

 

Diisin-isin Jepang

Pangancame Hakim Agung Sunarto sing arep “mbinasakake” aparat MA sing na­kal, semune mung omongan utawa re­to­rika thok yen manut basane saiki. Jer nyatane, senajan Komisi Yudisial (KY) wis bebeh melu elik-elik, meksa kurang diga­tekake. Bukti nyata, KY nate kirim rekomen­dasi ngenani 33 kasus pelanggaran kode etik dening para hakim, nanging sing 18 kasus ora dicakake dening MA.

Manut rekomendasine KY, hakim-hakim kasebut kebukten salah ngetik ana 16, ora profesional 16, ora tumindak adil 3, sing selingkuh 3, lan sing ora njaga martabat ana 1. Paling ngisin-isinake, ing atase foto­kopi wae meksa dikomersilake. Ing PN De­pok upamane, yen motokopi selembare di­kon mbayar Rp 5.000,-

Saking akehe praktek (K)asih (U)ang (H)abis (P)erkara ing MA, rikala para ahli hukum Indonesia ketemu para investor ing Osaka Jepang, kaya dene dicekekerake. Para investor maklum yen ana pejabat ko­rupsi, awit kuwi dumadi ing negara-negara salumahing bumi. Ning yen hakime wae melu-melu korupsi, jan nggumun setaun. Jarene para investor jroning sapatemon “Study for the Amendment to the Law” mau, bab iki njalari investor Jepang ma­mang nandur modale ing Indonesia.

Senajan “tsunami peradilan” wis du­ma­di temenan ing MA, sok ngonowa Jubir MA Suhadi tetep kukuh ngarani, apa sing dumadi kuwi mung oknum. Sengara sistem pembinaan MA ora mlaku, wong saben wektu para  pimpinan tanpa kendhat aweh pembinaan marang bawahane. Ing MA ana Perma (Peraturan MA) Nomor 8/2016 kang isine aturan kenceng kanggo para aparat MA.

Ketua MA Hatta Ali dhewe wis nemen­ake, periode taun 2015 MA wis aweh ukuman disiplin marang 118 hakim kang peprincene: 18 disanksi abot, 11 disanksi samadya, lan 89 entuk ukuman disiplin en­theng. Kejaba kuwi 4 hakim Ad-hoc Tipikor dipatrapi ukuman, sing  2 sanksi displin abot, lan sing 2 disiplin entheng. Lan saka 144 staf pengadilan, 39 disiplin abot 25 sa­madya lan 80 ukuman entheng. Ngendi­kane, “Emane sing metu ana kok mung se­thithik?” (Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…