Guwa Tritis Papan Kanggo Golek Katentreman
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 190 kali

Guwa Tritis mujudake guwa alam kang manggon ing desa Tanggung ke­camatan Campurdarat Kabupaten Tu­lung­agung. Kahanane guwa sing bisa didulu wektu iku mung kari cangkem guwane wae merga dalan mlebune wis katutup longsoran wiwit taun 1970-an kepungkur. Senajan kaya ngono nganti seprene isih akeh sing teka menyang guwa iki kanggo sawetara keperluan. Ana sing teka menyang guwa iki kanggo ndulu sisa tinggalan sejarah ing sakiwa tengene goauwa, nindakake laku tar­tamtu rancake kepengin nggayuh ka­tentreman batin kanthi cara tapa utawa semedi.

Tinggalan sejarah sing ana ing cedhak guwa iki ing antarane yaiku reca Dewi Parwati, terakota, pucuke gapura paduraksa, lan re­runtuhan bata sing diyakini tilas candhi. Akehe tingga­lan sejarah iki nuwuhake panduga yen ing papan kasebut nate ana wewa­ngunan candhine. Lan pan­duga kang kaya mangkene njalari akeh pawongan sing nyebut situs sejarah ing guwa Tritis iki mau kan­thi sebutan candhi Tritis. Ngenani kapan wewangu­nan kasebut dibangun lan sapa sing mbangun durung kinawruhan kanthi cetha merga isih sithik banget data kang ana. Nanging yen nitik saka angka taun kang tinulis ing perangan mburi saka reca ing guwa Tritis kang nyebutake taun 1091 saka utawa taun 1169 M.  Nitik saka taun kasebut bisa dipesthekake wewa­ngunan iki kabangun rikala Prabu Sri Aryyeswara mrentah ing Kerajaan Kediri.

Amarga mapane goa iki ing perenge gunung Budheg, siji-sijine cara kanggo nekani guwa iku mung kanthi cara mla­ku. Medan tumuju menyang guwa uga kapetung nguras tenaga. Senajan kaya mangkono tenaga sing dikuras rikala munggah gunung Budheg iki kabeh bakale impas klawan sesawangan kang bisa didulu dening pengunjung. Sada­wane dalan tumuju menyang uwaTritis nengsemakebanget.

Sadurunge tekan guwa Tritis, pe­ngun­jung bakale meruhi jedhingan kuna cacah telu sing banyune ora nate asat se­najan mangsa ketiga ngerak. Jedhi­ngan kuna sing dipahatake ing watu iki jaman biyene dipercaya digunakake sesuci sadurunge nindakake laku tapa ing goa Tritis. Nitik saka ujure situs lan guwa Tritis sing madhep ngulon sinuga ing jaman biyene situs lan guw­a Tritis iki mujudake pa­pan pamujan lan per­tapan.

Wiwit saka jedhingan kuna nganti plataran guwa ing sadawaning dalan pengunjung bakal nemoni sebaran bata-bata kuna kanthi ukuran gedhe lan amba. Sebaran bata-bata kuna iku mau nuduhake yen ing jaman biyene situs ing guwa Tritis iki mujudake wewangunan kang kape­tung gedhe manut jamane. Panduga sing kaya mang­kene dikuwatake dening Sutrimo, Juru Kunci situs guwa Tritis.

Sutrimo ngandhakake yen gapura paduraksa sing wektu iki dhuwure ku­rang luwih setengah meter, sejatine nduweni dhuwur total watara 1,7 meter. Amarga anane prastawa alam lan umure sing wis tuwa njalari gapura mau katutup lemah. Saliyane kuwi Sutrimo uga ngandhakake yen guwa  Tritis wis diambah dening manungsa adoh sadu­runge jaman kerajaan Kediri.

“Guwa Tritis iki sejatine guwa  pra­sejarah. Guwa kasebut dinuga nate dipanggoni homo wajakensis, menungsa  purba saka Tulungagung. Panduga sing kaya mangkono dikuwatake kanthi anane temuan purbakala ing njero guwa,” ujare Sutrimo.

Sutrimo nambahake biyen sadurunge lawangan guwa  durung ketutup longsor­an, pawongan sing nindakake laku tapa ing guwa  tritis tapane ing njero guwa. Pawongan sing nindakake laku tapa ing jaman biyen bisa tapa ing njero guwa  jalaran guwa Tritis nduweni dawa udakara 68 meter lan ambane 8 meter.

“Yen nitik saka ruwangane lan akehe tinggalan sing tak temokake ing njero guwa. Bisa dinuga yen guwa Tritis iki mujudake guwa  mukim. Tegese guwa iki nate dipanggoni dening manungsa ing jaman kawuri. Barang  sing nate tak temokake ing njero guwa iki kayata tumbak sing ginawe saka watu, kapak saka watu, lan manik-manik. Ing dinane iki temuan-temuan sing nate dakte­mokake mau wis dakserahake menyang BPCB Trowulan,” tambahe Sutrimo.

Ing jaman saiki guwa Tritis paling rame yen ditekani para wisatawan lan pandhemen sejarah ing dina minggu. Dene kanggone para pandhemen laku spiritual akeh-akehe nekani guwa Tritis iki saben malem Jemuah. Senajan ma­pan ing pereng gunung lan kapetung adoh saka pomahane pendhudhuk. Nanging para pandhemen laku spiritual ora prelu sumelang yen kepengin nekani guwa Tritis ing wayah bengi. Jalaran sadawane dalan wiwit saka omahe  juru kunci nganti tekaning plataran guwa  Tritis wis dipasangi lampu.  

Ngenani tujuwane pawongan sing nindakake tapa ing guwa  Tritis iki mane­ka werna. Yen manut ujare Sutrimo pawongan kang nekani guwa Tritis kanggo nindakake ritual iki saliyane kepengin golek katentreman batin,  ana uga kang nekani guwa  Tritis iki supaya digampangake anggone golek rejeki lan kepengin nambah kadigdayan sarta kalantipane mripat batin.

“Minangka guwa  pertapan mesthine tujuane pawongan kang nindakake tapa ing guwa Tritis iki macem-macem. Lan minangka juru kunci bisaku mung nge­terake pawongan mau. Rancake suwene pawongan kang nindakake tapa ing guwa  Tritis iki telung dina telung bengi. Se­najan akeh kekarepan sing kasil dadi kasunyatan sawise nindakake laku tapa ing guwa  Tritis iki. Nanging para pelaku ritual aja pisan-pisan nduweni pepi­nginan adu ngilmu klawan sing mbau­reksa papan iki,” tambahe Sutrimo.

Wanti-wanti sing kaya mangkono padatan diandharake dening Sutrimo marang para pelaku ritual sing kepengin nikelake ngilmune. Yen manut ujare Sutrimo paraga sing mbaureksa guwa  Tritis iki sawijining resi kang nduweni jeneng Resi Tunggul Manik. Resi iki mujudake sawijining resi saka jaman Majapahit kang moksa ing guwa  Tritis.

Saliyane kuwi ana crita kang ngan­dhakake yen guwa  Tritis iki uga mujud­ake salah siji guwa  kang nate digunak­ake tapa dening raja kaping telu saka Majapahit kang nduweni jeneng Tri­buana Tunggadewi. Gandheng nate digunakake kanggo tapa ratu saka negara gedhe ing jaman kawuri ndayani anane kakuwatan gaib gedhe kang ana ing guwa  Tritis. Mula saka kuwi diajap sapa wae kang kabeneran dolan utawa nindakake laku ing guwa  Tritis iki supaya ora tumindak sakepenake dhewe saengga ora ngalami kedadeyan kang nyumelang­ake.

 “Biyen ana pawongan saka njaban kutha kang kepengin ngetes lan ngedu ngilmune klawan sing mbaureksa ing guwa  Tritis. Nalika ngetes ngilmune pawongan iku ngrasa tangane panas banget kaya diobong. Merga kekeselen lan kentekan tenaga pawongan sing ngetes ngilmune iku mau banjur sema­put. Pawongan kasebut lagi sadhar dina candhake. Nalika pawongan iku sadhar dheweke wis ora manggon ing papane turu wingi. Dheweke sadhar ing papan liya sing adohe udakara 2 km saka guwa  Tritis. Untung wae pawongan kasebut ora dipindhahake menyang jurang utawa papan sing gawat liyane. Ya merga nate dumadi kedadeyan sing kaya mangkono prayogane sapa wae sing nduweni niyat dolan menyang guwa Tritis kanthi maneka tujuwan aja pisan-pisan nduweni pepinginan ngedu ilmu klawan sing mbaureksa guwa tritis,” ujare Sutrimo.

 

Petapa Cacah Telu saka Yogya Moksa ing Goa Tritis

Udakara  taun 1970-an manut critane Sutrimo, nate ana pawongan cacah telu saka Yogya kang nindakake laku ing guwa Tritis. Sadurunge munggah me­nyang guwa  Tritis pawongan cacah telu mau salin sandhangan dhisik.

“Pawongan cacah telu mau salin sandhangan resi. Sawise nganggo san­dhangan resi wong telu iku mau banjur munggah menyang guwa Tritis. Lan wi­wit dina iku tekan seprene wong telu sing ngakune saka Yogya iku ora nate mu­dhun. Senajan  kaya mangkono pawo­ngan sing nindakake laku tapa ing guwa Tritis wektu iki isih kerep dipethuki wong telu saka Yogya mau ing satengahe semedine,” critane Sutrimo.

Ngenani apa sing dumadi marang pawongan cacah telu saka Yogya sing tekan seprene isih durung mudhun, Sutrimo ora ngerti genahe. Sutrimo nduweni pangira yen wong telu saka Yogya mau wis kasil kajate lan saiki wis manggon ing dimensi liya. Gandheng wis manggon ing dimensi liya iki njalari pawongan cacah telu mau bisa mlebu ing alam nyata lan mlebu ing alam gaib manut krenteg atine.

(P. Kusuma)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus