Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 171 kali

(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77).

Yen kita simak, kita taliti dhawuhe Allah kang katur ing ndhuwur, kabeh mau dumadi miturut urutan wektu. Yaiku diwiwiti saka pepenginan (kehendak), niyat ati kang tulus ikhlas, ngupaya (usaha), nyam­but gawe temen-temen alias Qadla, kanggo nggayuh apa sing kita karepake. Sarta nenuwun (ndonga) marang ngarsa­ning Allah. Allah banjur kepareng takdire (asile) sing luwih becik. Lha yen kita babar pisan ora nindakake upaya (berusaha) alias Qadla, Allah ora bakal kepareng paring takdir sing paling becik. PanjenengaNe mung paring Qadar bae, pindha barang-ba­rang liyane (benda-benda mati) kang du­munung ana ing Jagad Raya iki. Amrih genahe, mangkene contone: Sawijining pawongan kagungan putra putri, sing ndar­beni bakat seni,nyanyi (nembang).  Nanging bakat iku ora diasah, ora dilatih kanthi becik. Bakat hiya tetep bakat bae.  Putra putrine ora bisa dadi bidhuwanita (penyanyi) sing gamben/tenar). Tegese, hiya mung sadrema darbe bakat bae. Wu­sanane takdire ora bisa owah (berobah), mung sadrema bakat. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

“PanjenengaNe kagungan kumpulane Malaikat-Malaikat kang gilir-gumanti, nja­ga manungsa saka ngarep lan saka mburi, kalawan dhawuhe Allah”Sanyata Allah ora kepareng karsa ngowahi kahanane kaum-kaum (bangsa-bangsa), kajaba wong-wong mau sing ngowahi kahanane dhewe. Lan manawa Allah karsa nyiksa sawijining bangsa, mangka ora ana wong siji-sijia kang bisa nulak siksaNe. Sarta wong-wong mau ora ndarbeni Bendara saliyane Panje­nengaNe.” (Q.S. Ar-Ra’d):13: 11.

Makna kang kinadhut ana ing ayat ka­-se­but, bisa dimangerteni, manawa sate­me­ne Allah iku (kepareng) nunggu apa sing  bakal kita tindakake, (sing bakal kita usa­hakake), sadurunge nemtokake takdire. Lha yen kita iki ora nindakake samubarang (ora usaha apa-apa), Allah ora bakal kepa­reng paring takdir sing luwih becik. Nanging mung kepareng paring takdir dhasar, arupa Qadar. Lha yen kita iku nindakake upaya (usaha apa bae), PanjenengaNe bakal kepareng paring Takdir sing luwih be­cik. Mula saka iku, bisa diaturake, ma­nawa sing  ditemtokake sadurunge kela­hir­an iku mung Takdir dhasar, sing kita ke­nal minangka Qadar. Lha sabanjure Allah kepareng  paring Takdir sing luwih becike iku liwat nyawijine (bertemunya)  Qadar lan Qadla. Kang mangkono mau Allah ke­pareng nemtokake sawuse PanjenengaNe Ngawuningani usaha (upaya) sing kita tin­dakake. Dadine Allah kepareng ngowahi Takdir dhasar dadi Takdir sing luwih becik, trep karo urutan wektu, trep karo hukum se­bab-akibat.

Sepisan maneh diaturake supaya gam­blang, manawa takdir iku  ora ditemtokake sadurunge dumadi, nanging binarung (se­iring) karo proses kang lumaku. Kita bisa milih lan ngusakake takdir jinis apa bae, sing kita karepake. Sanajan ta asile durung mesthi kaya sing kita karepake. Nanging miturut urutan wektu, takdir sawijining pa­wongan iku ditemtokake binarung (seiring) karo lumakune wektu. Kita ora bisa ne­rangake, manawa  pawongan iku ditakdir­ake sugih mblegedhu sadurunge dheweke ngupaya (nyambut gawe malik watu)) lan bisa nggayuh kasugihan. Utawa kita ora bisa neranagke (menyatakan), manawa wong iku nasibe miskin, sadurunge wong iku mutusake urip  ing dalem kemiskinan. Mangkono genahe.

 

(11). Nganti pantok utawa sauntara

Isih ana gandheng cenenge karo uru­tan wektu. Tuwuh pitakonan, apa takdir tumraping sawijining pawongan iku tuma­pak pantog (maksimal) utawa  mung sa­untara? Mangkene contone: Upamane si Suta iku ditakdirake dadi wong sing sugih mblegedhu, amarga dheweke sregep nyambut gawe, taberi uripe. Allah iku Ma­ha Kuwasa, Maha Wicaksana, Maha Mu­rah. Allah nakdirake si Suta pikoleh rejeki sing akeh. Lha hiya apa kesugihane iku langgeng (suwe) utawa mung sauntara.  Utawa bisa diaturake, si Suta dadi sugih mblegedhu iku suwe apa mung sawatara wektu bae!

Kasunyatan kang dumadi ana ing te­ngahing masyarakat, durung mesthi suwe utawa langgeng. Tegese, durung mesthi yen kesugihane iku nganti  tekan pati (tilar donya). Suwalike, dheweke durung mes­thi uga mati sajerone urip miskin. Hiya ge­ne kok mangkono? Iku kabeh gumantung marang apa kang ditindakake. Lha yen wong mau ora lali awake (lupa diri), uripe boros, lumuh nyambut gawe, migunakake bandhane kanggo seneng-seneng lan ora mikir mburine, bandhane ludhes, bangkrut, wusana dadi wong miskin maneh. Kanthi mangkono takdir sugih iku durung bisa ka­ran langgeng (final).  Dina iki dheweke di­takdirake dadi wong sugih mblegedhu, tur bisa njaga, mula esuke mono dheweke tetep dadi wong sugih. Lha yen esuke ma­neh bisa njaga maneh, embene maneh dheweke bakal pikoleh takdir sugih maneh. Wusanane manawa dheweke sesasi ma­neh bisa njaga, sasi sabanjure bakal piko­leh Takdir sugih maneh. Mangkono sapi­turute. Manawa sateruse dheweke bisa njaga maneh terus-menerus, takdir sugih iku bakal dumadi sak dawane umure. Su­walike yen ora mangkono, bisa uga dhe­weke pikoleh takdir mung ing sasi iki bae. Sateruse nuli pikoleh takdir miskin. Trep karo dhawuhe Allah mangkene maksude:

Jalaran saka iku, sira Muhammad, aja nyuwun enggal-enggal dheweke dipa­ringi siksa, jalaran Ingsun ngetung dina­ning nyiksa  ing wong-wong mau kalayan etungan kang taliti.” (Q.S. Maryam (19):84).

Kanthi mangkono, lelandhesan karo ayat kang katur ing ndhuwur, takdir iku mujudake keputusan lan ketetepane Allah sing bisa owah (dirobah) terus saka wek­tu siji marang wektu sijine maneh. Upa­mane dina iki kita pinaringan sehat, mbesuk bisa owah dadi takdir lara, amarga kita ora teliti (ceroboh) njaga kesehatan kita. Antara liya krana menu panganan kita kurang bagus, pola ngonsumsi pangan kurang becik. Uripe amburadhul, lan kerep kataman sress. Sepisan maneh diaturake conto kareben gamblang .Mangkene:

Ana sawwijining pawongan dina iki di­tak­dirake nglungguhi palungguhan luhur, upamane dadi Gubernur. Lha taun nga­repe ditakdirake leren (dilereni) ora dadi Gu­bernur, amarga nindakake korupsi. Nga­nakake proyek fiktif (semu), ora ana wu­jude. Mung rekadaya supaya bisa dilebok­ake ing anggaran proyek. Kamangka pro­yek iku satemene ora ana. Wusanane dadi urusan karo Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Keputusan Pengadilan dhe­weke dilereni (dicopot). Iki ateges dheweke ora bisa njaga lestarine takdir. Mangkono sapiturute. Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude:

“PanjenengaNe iku Dzat kang disuwuni titah kang ana ing Langit lan Bumi, ing sa­ben dinane. PanjenengaNe tansah tuman­dang nyambut gawe (ing dalem kahanan kesibukan).” (Q.S. Ar-Rahman (55):29.

Ora mung sawatara wong sing dadi ka­wigaten dening Allah, nanging milyunan wong sing tansah diawasi dening takdir Allah. Saben wektu takdir iku bisa owah (berobah), embuh dadi luwih becik utawa dadi luwih ala. Kabeh mau gumantung ma­rang proses sing lagi lumaku. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:

Samungguha Allah (kepareng) ma­trapi siksa marang manungsa sebab saka tumindake anggone padha maksiyat, te­men ora gegremet siji bae kang kari ana ing bumi. Nanging Allah nyarentakake wong iku kabeh, tumeka mangsa kang wus (kepareng) katemtokake. Manawa titi­mang­sane mau wus tumapak, sanyata Allah iku Maha Wikan marang  para ka­wulaNe.” (Q.S. Fathir (35:45).

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa