Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 302 kali

(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77).

Takdir mono ora mung lumaku ing golonganing manungsa. Nanging uga lumaku ing kalangan makhluk saliyane manungsa. Antara liya mungguhing makhluk kang ora darbe akal, kaya ta kewan, thethukulan lan barang mati liya­ne. Takdir tumraping barang-barang kang ora darbe akal (benda mati) beda karo takdir mungguhing manungsa. Beda­ne, yen makhluk kang ora darbe akal (kewan, tetuwuhan) ora ndarbeni niyat (kehendak) utawa tataran (derajate) kekarepane (ke­hendaknya) gumantung marang kate­tep­a­ne Allah. Trep karo dhawuhe Allah mangkene maksude:

(a). “Lan ora mati sawijining badan, ka­jaba kalawan idining Allah, manut tuli­san kang ditemtokake. Lan sok sapa wonge sing ngarepake ganjaran ing do­nya, Ingsun bakal maringi. Dene sok sapa wonge sing ngarepake ganjaran akhirat,  Ingsun uga bakal maringi wong-wong kang syukur.” (Q.S. Ali-Imran (3):145).

Ayat kang katur ing ndhuwur ndarbeni makna, manawa sekabehing makhluk Allah kang ndarbeni nyawa, kapatrapan takdir. Kaya ta kewan, thethukulan, ma­nungsa, jin, Malaikat, kabeh mau kapa­tra­pan takdir. Lha mungguhing makhluk kang ora darbe nyawa, wus ndarbeni ka­te­tepan tinamtu, yaiku hukum Sunatulah.

(b). ”Planet ing Jagad Raya, ing Aka­sa, isi Langit arupa trilyunan barang (ben­da) Akasa uga wus ditetepake krana hu­kum Sunnatullah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude :

Nuli PanjenengaNe mutus, nitahake Langit pitung sap ana sajroning rong dina. Sarta paring wahyu pituduhe marang saben-saben Langit mau. Lan Ingsun wus maesi Langiting Donya kalawan Lintang-lintang, kaya dene Damar minangka  reka­yasa, minangka pangreksa. Kaya mang­ko­no mau wus dadi pepesthening Allah Dzat kang Maha Mulya tur Maha Wika.” (QS. Fushshilat (41):12). Makna kang kinandhut ana in ayat kasebut, manawa Allah wus kepareng netepake orbit (lin­tang) sarta ngendhaleni (mubeng). Se­mono uga Allah uga wus netepake reak­si-reaksi sing dumadi ana ing Srengenge lan miliaran Lintang dalah niti priksa (ngon­trol)  marang kahanane. Luwih saka iku Allah uga wus kepareng muter bendha Langit (planet-plane) iku ana ing poros lan orbite, minangka dadi tandha-tandha lumakune (perputaran) wektu, khususe Sre­ngenge lan Rembulan sajerone wektu setaun. Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude:

(a). “Lan maneh Srengenge iku luma­ku ing ubenging lakune (orbitnya) Kang mangkono iku katetepan Pangeranira kang Maha Gagah Prakosa tur Suwignya.”

(b). “Uga Allah kang mlethekake waktu subuh lan wus kepareng ndadekake Srengenge lan Rembulan lumaku sarana petungan. Kang mangkono iku katemtu­wa­ning Pangeranira,kang Maha Tunggal tur Maha Ngawuningani.” (Q.S. Al-An’Am (6): 96).

(c). “Sanyata wilangan sasi mung­guhing Allah, ana rolas sasi kaya wus kapacak ana ing Kitab Allah, wiwit tumi­tahing Langit lan Bumi, yaiku sasi papat kang mulya; Dzul kaidah, Dzulhijjah, Muharam, Rajab. Iku mau wus kalebu ing kono, yaiku Agama kang bener. Jalaran saka iku sira aja padha aniaya awake dhe­we, ana ing sasi kang mulya iku. Lan sira merangana wong-wong musyrik kabeh bae. Kaya dene dheweke anggone wus padha merangi ing sira kabeh. Lan sira padha mangertia, satemene Allah iku anar­tani wong-wong kang padha taqwa marang Allah.” (Q.S. At-Taubah (9):36).

Gemblenge, bisa dimangerteni, mana­wa takdir iku katetepake utawa lumaku  marang sekabehing makhluk Allah, ate­ges kapatrapake becik marang makluk kang ndarbeni nyawa utawa sing ora. Lha tumraping makhluk sing ora darbe nyawa (benda mati), kaya ta Langit lan Bumi tan­sah taat marang Allah. Trep dhawuhe Allah, mangkene maksude :

(a). “PanjenengaNe nuli nedya netep­ake Langit! Langit mau sakawit isih wujud Kukus (kebul). PanjenengaNe nuli dha­wuh marang Langit lan bumi! “Sakloron sira padha ngestokna sarana manut uta­wa kepeksa! Sakarone padha matur: “Kula ngestokaken dhawuh kalayan ta’at (manut).” (Q.S Fushshilat (41):11).

(b). ”Kang iku, apa dheweke padha ngu­paya Agama saliyane Agamaning Allah. Ing mangka wong sakurebing Langit lan Bumi iku padha sumarah (pasrah) marang PangeraNe, kalawan karepe dhe­we utawa kalawan ruda-paripeksa. Lan ana ing ngarsaning Allah dheweke bakal disowanake.” (Q.S. Al-Imran(3):83).

(c). ”Lan kabeh makhluk kang ana ing Langit lan Bumi padha suyud marang ngar­saning Allah, jalaran kagawa saka ndherek utawa kapeksa, lan layangan-layangane (ayang-ayange) uga suyud ma­rang ngarsaning Allah, esuk lan sore.” (Q.S. Ar-Ra’d (13):15).

Mangkono tataran derajate makhluk-makhluk Allah kang ora ndarbeni akal (pla­net-planet Bumi lan Langit) ing dalem narima takdire Allah. Lha yen manungsa ora mangkono, dheweke ndarbeni keka­repan (kehendak) sing bisa milih  apa bae kanggo nggayuh takdir.

(d).”Lan temen Ingsun wus nerangake sekabehing sanepa ana ing Al-Qur’an ma­rang para manungsa, nanging nyata­ne manungsa iku kang akeh sugih padu (bantah-bantahan).” (Q.S. Al-Kahfi (18): 54).

(e).”PanjenengaNe kang wus nitah­ake manungsa saka nutfah (kama) nanging dheweke iku kok (teka) mbantah kalawan terang-teragan.” (QS. An-Nahl (16):4).

Hiya mangkono mau kahanane takdir yen gegandhengan karo manungsa. Iki mono krana keparenge (kehendak) Allah lan kekarepane (kehendak) manungsa ketemu ana ing keputusan kang karan takdir. Mangkono mau yen ditelusuri, dila­cak mujudake hukum Sunnatullah.

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…