ABG Selamet Ngrabi Mbah Uti Rohaya (71)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 138 kali

Bocah ABG aran Selamet Riyadi (16) saka OKU (Ogan Komering Ulu) Sumsel iki jan nekad temenan. Ing atase “kencing aja belum lempeng”, wani ngrabi Mbah Uti Rohaya (71) sing ngu­mur meh sangang windu. Kaot 55 taun! Ning kepriye, witing tresna merga kulina. Kawit cilik sing ngupakara Selamet pancen Rohaya. Mula ben ta diarani nranyak, gak perduli. Mbah Rohayaaa, wok wok wok kethekur…!

SUTRESNA PS sing ABG-ne biyen taun 1970-an, mesthine isih kelingan karo lagune Titik Sandhora – Muhsin sing mawa irah-irahan “Pesta di bulan”. Ing kono digambarake, Titik-Muhsin nekani acara pesta ing mbulan kanthi tumpakan manuk onta. Kanggo tandha yekti yen bar nglencer menyang mbulan, mulihe Muhsin methik lintang-lintang sak akeh-akehe. Lagu mau banjur dipungkasi kanthi ukara: “Syalalala lalala oh gem­bira, pergi ke bulan hanya berdua saja…..

Durung suwe iki, pase dina Rebo bengi tanggal 12 Juli 2017, ABG Selamet saka OKU ngajak Mbah Uti bojone, Ro­haya, me­nyang Monas, Jakarta. Pucuking Monas kang dumadi saka ble­bekan emas 36 Kg, kesorot lam­pu ing wayah bengi pancen ka­ton endah nengsemake. Sela­met Riyadi semune kepranan ba­nget ndulu sesawangan mau. Karo nggan­dheng Mbah Uti dheweke ngrem­pelu, mendah mulyane yen aku bisa njupuk emas-emas iku kanggo Bunda (Rohaya – Red). Lha ning ca­rane menek priye, lan yen di­tangkep polisi ya kepriye? We­kasane wong loro ninggalake monumen ing sakidule Istana Negara mau –yen bisoa mono– karo tetemba­ngan: “Syalalala lalala oh gembira, pergi ke Monas hanya berdua saja…..”

 

Kodhenge Dedy Carbuzier

Rong jam sadurunge, Selamet – Rohaya pancen melu ngramekake acara “Hitam Putih” ing stasiun TV Trans-7 kang diembani Dedy Carbuzier-Chika. Nanging acara kasebut kena diarani mle­set seka gegadhangan. Jalaran Selamet basa Indonesiane pas-pasan yen suthik diarani pating pecothot, Dedy Carbuzier dadi kodheng dhewe. Setengah mutung, pitakonan-pitakonane sabanjure luwih akeh dipasrahake marang Chika sing uga pacare dhewe,  kang semune nguwasani basa Palembangan.

Mung yen lageyan lan basane nyam­bung, nembe Dedy Carbuzier melu nyam­­ber. Upamane rikala Selamet sumlengeren nyawang kasulistyane Chika, Dedy Carbuzier banjur ngledhek, “Oo, kamu segala usia okelah ya?” Na­nging bareng Selamet kanthi basa isya­rat pitakon kapan Dedy – Chika arep ning­kahan, Dedy mangsuli sajak nye­moni, “Tunggu Chika sudah nenek-neneklah.....!”

Dedy Carbuzier kober nakoni Sela­met, geneya kok bisa “jatuh cinta” karo wong wadon sing luwih pantes dadi embahe? Wangsulane bocah sing isih katon lholak-lholok mau, jare merga diupakara Mbah Rohaya wiwit cilik mula. Enggal Dedy munggel, “Ya sudah jadi cucunya aja, gimana?”

Wiwit cilik Selamet pancen sing nggu­lawenthah Mbah Rohaya sing kala semana lagi umur 55-an taun. Merga Ro­haya pancen dudu wong duwe, te­mahan bocah Selamet ora disekolahake apa lumrahe, cukup diingoni lan diklam­beni sakeconggahe. Temahan tata krama lan basane ketinggalan banget. Basa Indonesia mung ngerti siji loro. Mung eloke, rikala Dedy pitakon yen mengkone ora duwe momongan kepriye? Wangsu­lane ngeget-geti, “Ya adopsi lah...!” Kabeh padha njomblak, lho....kok ngerti tembung adopsi barang, anggone ku­lakan ana ngendi?   

Sing ora kurang ngguyokake, Sela­met uga mbiji yen Dedy – Chika iku kompak banget, kaya dene wong sing wis bebojowan. Wekasane Dedy njlen­trehake, yen Chika kuwi kalungguhane mung asisten presenter. Sasuwene iki dibantu Chika acara lancar-lacar wae, amarga program “Hitam Putih” iki dikemonah kanthi profesional. Mung ya nembe iki, bareng nggelar acarane kanthi bintang tamu Selamet – Rohaya, Dedy Carbuzier rumangsa durung pantes ngembani program “Hitam Putih”. Penonton ing studio gumuyu gerrr, klebu Selamet iku dhewe.

 

Kaya Utari-Abimanyu

Rejeki, jodho lan pati iku pancen muhung kagungane Gusti Kang Maha Wikan. Titah manungsa bisane mung nglakoni, tan bisa suminggah utawa nglawan takdir. Manut ukuran lumrah, nom-noman gelem ngrabi embah-embah sing wis dililang-liling Hyang Yamadipati, aran mokal. Sing lumrah mesthi golek sing isih padha enome, ayu kinyis-kinyis kaya artis utawa pemain sinetron sewu episode.

Merga wis jodho, Selamet saka Desa Karangendah, Kec. Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) iki, kepiyeng-piyeng pengin ngrabi Mbah Rohaya sing biyen ngemong dheweke wiwit cilik mula. Jan-jane wis dielikake lan dipenging, na­nging si Selamet mberung ora nggugu. Trima mati ngombe racun serangga, jarene. Jan kaya Burisrawa mbebujung Wara Sembadra kae. “Mbah Roha­yaaaaa, mbok meyong, mbok meyong, wok wokkk kethekurrrr……tergelung sengokkk!

Yen dijumbuhake karo jagad pake­liran, embah-embah dirabi putune uga ana, yaiku antarane Dewi Utari karo Abimanyu. Yen manut sarasilah, Utari iku isih kepernah eyange, sebab Utari putra ragile Prabu Mastwapati ing Wiratha, sedheng Abimanyu kuwi buyute Abiyasa. Mangka Abiyasa iku putrane Palasara patutan karo Dewi Durgandini ya mbak­yune Durgandana (Prabu Matswapati). Krana mengkono senajan Abimanyu marang Utari nyebut eyang, jan-jane umur-umurane barakan. Mula nuwun sewu, tenagane Utari rikala “ngladeni” Abimanyu ing tilam rum isih rosa-rosa kaya Mbah Marijan.

Ing alam sanyatane, saingane Selamet – Rohaya mbok menawa Presi­den Prancis dinane iki, Emmanuel Macron. Rikala isih bujangan umur 29 taun, ningkahan karo Brigitte sing wis umur 54 taun, tilas guru teater-e. Ana­nging nadyan tuwa pikun, si Briggitte ora gonyak ganyuk nglelingsemi, dhestun ngrejekeni. Bukti nyatane, rikala Emma­nuel Macron maju Pilpres dhek 7 Mei 2017 wingi, kasil ngalahake Marine Le Pen.

Gegayutan karo Selamet Riyadi–Rohaya saka OKU, apa nasibe mbesuk arep “napak tilas” Emmanuel Macron, dadi Presiden RI? Sengara bin ngaya­wara. Sing genah ing jagad internet komentare netizen maneka warna. Ana sing eram, ana sing ngece model Cak Lontong; Selamet kena katarak mbeke, nganti ora bisa mbedakake endi widadari endi mbah uti. Paling sengkring, ana sing pitakon: “Apa Selamet ora wuru (mendem), wong komben indomilk wayu?”

 

Muga bisa bebranahan

Nanging merga nglenggana yen jodho rejeki lan pati kuwi kagungane Gusti, ndulu pilihan uripe Selamet anane mung padha ngguyu. Pancen ABG siji iki banget olehe lholak-lholok. Jroning acara “Hitam Putih” upamane, munggah panggung dheweke wis sumlengeren ndulu tata rakiting dhekorasi.

Banjur rikala budhal menyang Jakarta nekani acarane Dedy Carbuzier mau, ing Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Selamet – Rohaya mung sandhalan jepit Swallow. Sawenehing calon penumpang sing kamiwelasen banjur nukokake sepatu rong stel kanggo sang pinanganten. Tambah lucu maneh, rikala antri mlebu ruwang tunggu keberangkatan, Selamet kudune ngliwati pintu X-Ray, malah kesasar mlebu lawang liyane.

Selamet ijaban karo Rohaya ing omahe Kuswoyo Ketua RT, rikala dina  Minggu, 2 Juli 2017. Sadurunge kuwi, krabat lan tangga teparone padha njomblak kaget. Ing atase “kencing aja belum lempeng” (basa Betawi – Red) kok pengin rabi, mungsuhe randha tuwa embah-embah pisan. Mbok ya nyebut! Nanging sakarone tetep ngotot akhotot, bebasan dipalangana mlumpat didha­dhunga medhot.

Manut UU Perkawinan No. 1/1974, umure wong ningkahan kuwi lanange paling sithik 19 taun lan wadone 16 taun. Saking ngeyele Selamet-Rohaya, pehak KUA Lengkiti nganti njaluk rekomendasi Pengadilan Agama OKU. Sawise entuk dispensasi, nembe pengulu KUA wani ngijabake. Senajan isih ABG, ning Selamet sajak mantep kae, “Saya terima nikahnya.....!” Rikala seksi ngucap sah, para tamu padha keplok mawurahan.

Selamet mbayar mahar ningkahane mau awujud dhuwit Rp 200.000,- atusan abang rong lembar. Kepriye anggone padha ngayati “ratri purwa” dhatan kacarita, sing genah senajan bojone wis kaya Ni Wungkuk Ing Bendha Growong (roman Bale Pustaka taun 1925), cemburune ngenting. Yen Selamet arep ninggalake omah, Rohaya dikunceni saka njaba. Baline mengko sing wedok cungar-cungir diambu-ambu, kejamah wong lanang liya apa ora.

Pasangan Selamet – Rohaya pancen pindhane mimi lan mintuna, menyang ngendi wae wong loro, tan bisa ginggang sanyari. Marang sing wedok, yen biyen nyeluk bibi, saiki dadi bunda. Jan gawe merine tangga teparo. Nanging nganti kapan? Muga-muga bisa bebranahan nganti kaken-ninen, dhasare pancen ya wis..... nini-nini.

(Gunarso TS)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya