Dyah Kartikani (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 112 kali

“Kula Plonthos Jenggot.”

Sabanjure liyane nepungake jenenge siji-siji, yakuwi Codhot Mencret, Pidak Cuthang, Plonthos, Kintel Bodong, Kethek Bengoren, Bulus Bantat, Kucing Gilapen, Wedhus Cluthak lan Gu­del Angop.  Dyah Kartikani ngerti kabeh mau mung jeneng singlon. Sok ngonowa dheweke ora prelu nalesih kang sate­mene.

Diradamaya ganti nepungake yen sing kuwawa ngasorake grombolan brandhal mau arane Dyah Kartikani, kang tembene rinamal dadi pangayom kang mumpuni tumrap panguwasa Majapahit. Nadyan  anggone nepungake Dyah Kartikani kan­thi rasa mongkog, nanging gandheng pa­ngu­ripane bala brandhal iku bebasan adoh ratu cedhak watu, mula kabeh plonga-plo­ngo ora mudheng. Diradamaya kecelik, jebul kondhange Dyah Kartikani kang saben ndina dikojahake wong kraton ora disumurupi de­ning brandhal-brandhal kasebut.

“Para sedulur, prayogane kowe kabeh padha nglerenana pakulinan ala iki. Padha mratobata! Yen kowe kabeh nggilut tun­tunan Budha, tindakna piwulang Astha. Yen kowe ngugemi pituduh Hindhu cakna Has­thabrata. Jalaran piwulang iku nuntun laku kita tumuju panguripan sejati ing nirwana. Dene yen kowe ngrungkebi Kejawen, ya lumakuwa ing lekas aja rumangsa bisa, na­nging bisowa rumangsa sarta angegungna laku tepa slira. Awit sauger bisa rumangsa, mesthi banjur nglenggana menawa urip iki ana kang nitahake. Dene tepa slira, iku laku ngajeni sarta ngasihi liyan kanthi nepakake awak. Mula ora ana agama kang nduwa ma­rang tepa slira.”

Amarga sing dikojahake Dyah Kartikani iku ngetrepi karo wulangane Warintani, mu­la senajan sing ngucapake isih kenya, na­nging rinungu ngeram-eramake banget. Ka­beh pituture Dyah Kartikani sumedya ditin­dakake dening Codhot Mencret saandhah­ane. Grombolan brandhal kang sasuwene iki gawe kekese warga Lumajang niyat ninggalake pakaryan lawas kang mitunani liyan.

 Dyah Kartikani marem. Dheweke janji  samangsa-mangsa bakal mrono maneh. Ke­jaba kanggo mbuktekake bab tumemene brandhal-brandhal iku anggone mretobat, uga bakal ginanjar kanthi diajak menyang kutha raja kanggo golek panguripan kang luwih becik.

Nampa pratelane Dyah Kartikani, para brandhal mau dadi mantep anggone niyat ngowahi cara uripe metu saka donyaning pepeteng. Cancut gumregut salin pakar­yan manut kang dibisani. Ana kang ke­pengin tetanen, dagang, misaya mina lan pakaryan-pakaryan liyane.

Dyah Kartikani nuli mbacutake laku tumuju kutharaja, sowang-sowangan kla­wan Diradamaya. Rembulan panglong nyunari sagunging laladan wewengkone krajan Majapait ing tlatah iring kidul. Lerap-leraping Bengawan Brantas kang megung apadene kasiliring angin, kadya kumilaping salaka raseksa. Endah sinawang kathik ora mblerengi.

Kang lagya ceciblon ing banyu wening iku meh wae njerit merga………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure