Dyah Kartikani (15)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 159 kali

“Kula Plonthos Jenggot.”

Sabanjure liyane nepungake jenenge siji-siji, yakuwi Codhot Mencret, Pidak Cuthang, Plonthos, Kintel Bodong, Kethek Bengoren, Bulus Bantat, Kucing Gilapen, Wedhus Cluthak lan Gu­del Angop.  Dyah Kartikani ngerti kabeh mau mung jeneng singlon. Sok ngonowa dheweke ora prelu nalesih kang sate­mene.

Diradamaya ganti nepungake yen sing kuwawa ngasorake grombolan brandhal mau arane Dyah Kartikani, kang tembene rinamal dadi pangayom kang mumpuni tumrap panguwasa Majapahit. Nadyan  anggone nepungake Dyah Kartikani kan­thi rasa mongkog, nanging gandheng pa­ngu­ripane bala brandhal iku bebasan adoh ratu cedhak watu, mula kabeh plonga-plo­ngo ora mudheng. Diradamaya kecelik, jebul kondhange Dyah Kartikani kang saben ndina dikojahake wong kraton ora disumurupi de­ning brandhal-brandhal kasebut.

“Para sedulur, prayogane kowe kabeh padha nglerenana pakulinan ala iki. Padha mratobata! Yen kowe kabeh nggilut tun­tunan Budha, tindakna piwulang Astha. Yen kowe ngugemi pituduh Hindhu cakna Has­thabrata. Jalaran piwulang iku nuntun laku kita tumuju panguripan sejati ing nirwana. Dene yen kowe ngrungkebi Kejawen, ya lumakuwa ing lekas aja rumangsa bisa, na­nging bisowa rumangsa sarta angegungna laku tepa slira. Awit sauger bisa rumangsa, mesthi banjur nglenggana menawa urip iki ana kang nitahake. Dene tepa slira, iku laku ngajeni sarta ngasihi liyan kanthi nepakake awak. Mula ora ana agama kang nduwa ma­rang tepa slira.”

Amarga sing dikojahake Dyah Kartikani iku ngetrepi karo wulangane Warintani, mu­la senajan sing ngucapake isih kenya, na­nging rinungu ngeram-eramake banget. Ka­beh pituture Dyah Kartikani sumedya ditin­dakake dening Codhot Mencret saandhah­ane. Grombolan brandhal kang sasuwene iki gawe kekese warga Lumajang niyat ninggalake pakaryan lawas kang mitunani liyan.

 Dyah Kartikani marem. Dheweke janji  samangsa-mangsa bakal mrono maneh. Ke­jaba kanggo mbuktekake bab tumemene brandhal-brandhal iku anggone mretobat, uga bakal ginanjar kanthi diajak menyang kutha raja kanggo golek panguripan kang luwih becik.

Nampa pratelane Dyah Kartikani, para brandhal mau dadi mantep anggone niyat ngowahi cara uripe metu saka donyaning pepeteng. Cancut gumregut salin pakar­yan manut kang dibisani. Ana kang ke­pengin tetanen, dagang, misaya mina lan pakaryan-pakaryan liyane.

Dyah Kartikani nuli mbacutake laku tumuju kutharaja, sowang-sowangan kla­wan Diradamaya. Rembulan panglong nyunari sagunging laladan wewengkone krajan Majapait ing tlatah iring kidul. Lerap-leraping Bengawan Brantas kang megung apadene kasiliring angin, kadya kumilaping salaka raseksa. Endah sinawang kathik ora mblerengi.

Kang lagya ceciblon ing banyu wening iku meh wae njerit merga………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya