Parcel kanggo Pak Hamid
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 51 kali

Wulan pasa wis lumaku telung minggu luwih. Tegese ora suwe maneh wulan pasa bakale purna lan riyaya sing diantu-antu tekane bakal teka. Aryo lan Bagus bocah sing saiki lungguh ing bangku SMP lan janji serius pasa sedina wutuh iku atine seneng banget. rasa seneng iku merga nganti tekane dina iki anggone pasa durung nate mokel. Lan kaya sing dijanjekake dening Pak Hamid, salah siji tukang kebon ing sekolahane bakal ana hadiah sing diparingake yen pasane bocah loro iku mau bisa luwih saka telung minggu.

Esuk kuwi Bagus lan Aryo, masiya sekolahane wis libur padha dolan menyang daleme Pak Hamid sing dadi siji klawan sekolahan. Tujuane bocah loro menyang sekolahan iku merga kepengin nemoni Pak Hamid kanggo njaluk hadiah sing wis dijanjekake. Nanging saiba kagete bocah loro iku mau bareng ngerti yen Pak Hamid lagi gerah.

Satekane omahe Pak Hamid bocah loro iku mau enggal dimanggakake. Maksud tekane bocah loro iku mau uga wis dingerteni dening Pak Hamid.

“Mlebu kene, le!” Pak Hamid manggakake tamune.

“Inggih, Pak,” wangsulane Bagus lan Aryo bebarengan.

Sawise lungguh ing sacedhake Pak Hamid, Aryo takon ngenani kahanane Pak Hamid.

“Gerah napa, pak?” takone Aryo.

“Alah, iki mung kekeselen wae, le,” wangsulane Pak Hamid.

“Gerah napa, Pak?” Bagus nambahi.

“Yakuwi mung kekeselen wae,” wangsulane Pak Hamid maneh.

“Lajeng saniki kahanane kados pundi, pak?” takone Aryo maneh.

“Alhamdulillah, iki wis rada suda, le. Saiki mung kari ngakeh-akehi anggone ngaso supaya tenagane pulih maneh,” wangsulane Pak Hamid sinambi mbenakake bantale.

Sauntara Pak Hamid mbenakake bantale Bagus lan Aryo pandeng-pandengan.

“Wis ora usah bingung, bapak ngerti kok tekamu mrene iki kanggo apa? bapak wis janji karo kowe sakloron. Sadurunge bapak nyembadani janjine bapak, aku arep takon kowe-kowe pasa kabeh ta?”

Bagus lan Aryo manthuk bebarengan.

“Pasane rak isih wutuh kabeh ta?”

“Inggih, pak,” wangsulane Bagus lan Aryo bebarengan.

“Yen pancen temen berarti kowe sakloron pancen bocah sing becik. Mula saka kuwi kowe sakloron bakale entuk hadiah saka aku. Iki hadiahe,” ngendikane Pak Hamid sinambi ngelungake bungkusan werna soklat.

Sawise nampa bungkusan iku mau, Bagus lan Aryo mbacutake anggone mertakake kahanane Pak Hamid. Dina kuwi Bagus lan Aryo diwulangi akeh ngenani bab agama lan kabecikan dening Pak Hamid. Ing antarane yaiku wigatine netepi janji.

Bareng anggone dolan dianggep wis rampung, Bagus lan Aryo banjur pamitan mulih.

Tekan omahe Aryo hadiah saka Pak Hamid iku banjur dibukak. Saiba senenge Bagus lan Aryo bareng ngerti yen isine bungkusan kang diparingake dening Pak Hamid mau awujud buku favorite Bagus lan Aryo.

“Yo, awake dhewe rak mentas oleh hadiah saka Pak Hamid. Upama saiki gantian awake dhewe sing menehi hadiah marang Pak Hamid ngono awakmu gelem apa ora?” takone Bagus.

“Gelem wae, nanging hadiahe wujude apa?” Aryo ganti takon.

“Gampang wae, Pak Hamid ditukokake parcel wae,” wangsulane Bagus.

“Hla yen parcel aku sarujuk. Nanging isine parcel iku apike apa ya?” takone Aryo maneh.

“Upama, isine jajanan riyaya ngono piye? Yen isine parcel sing bakal kita wenehake iku jajan mesthine bakal luwih trep merga kena digunakake kanggo suguhan riyayan,” wangsulane Bagus.

Dina candhake parcel sing dikarepake wis katuku. Parcel iku mau dituku kanthi dhuwit asile urunan bocah loro iku mau. Senajan ora patia jangkep nanging Bagus lan Aryo menehake jajanan kasebut kanthi ikhlas marang pawongan sing wis menehi tantangan supaya gelem nindakake pasa lan mulang wigati netepi janji.

“Pak, menika parcel saking kula kaliyan Aryo. Saderenge ngapunten menawi isinipun parcel namung sawontene,” ujare Bagus.

“Hla, kok ndadak repot-repot mbarang ta, le?” wangsulane Pak Hamid.

“Mboten repot kok pak. Parcel menika mujudaken rasa matur nuwun kita mergi bapak sampun kersa mulangi wigatine netepi janji. Nyuwun tulung kanthi saestu bapak kersa nampi parcel menika.”

Kanthi mripat kang kekembeng luh merga ora nyana bakal oleh kejutan saka bocah loro sing mentas diwenehi tantangan.

Parcel saka Aryo lan Bagus iku temen gawe bungahe Pak Hamid jalaran riyaya ngarep dheweke bakal nduweni jajanan kang bisa disuguhake menyang tangga lan sanak kadange sing padha dolan menyang omahe. (Zuly Kristanto)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)