Panguripan ing Masyarakat Jin (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 207 kali

(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)

 

Miturut Imam Jalalain, yaiku as’Suyutii lan al’Mahalli, nafsirake panah geni iku, sing karan meteor. Hiya  meteor iku sing sumadya (siap) sing bakal mburu lan ngo­yak jin-jin sing nyoba nyedhaki alam Ma­lakut (alam Malaikat).

Lelandhesan karo makna kang kinan­dhut ana ing ayat kasebut, yaiku sawuse Njeng Nabi Muhammad s a w. diutus de­ning Allah, negesake, manawa para jin iku ora darbe ilmu pengetahuan babagan kang gaib. Hiya eman tenan dene saiki, iki, kok isih ana bae manungsa sing ngu­­-pa­­di pangayoman marang jin minangka kha­dam kanggo nylametake awake. Ka­mangka wus cetha banget pangucape jin, manawa jin iku ora ngerti apa-apa kang du­madi ana ing planet bumi (ngarcapada). (Q.S. jin (72);10).

 

(6). Jin sing shaleh.

Dumunung ana ing awal surat iki, tum­raping jin sing wus (padha) ngrungu Al-Quran sing diwaos dening Njeng  Nabi Muhammad s a w., padha pitaya (iman) marang Allah Dzat Kang Maha Kuwasa, sarta ora bakal nyekuthokake marang Allah karo sesembahan liyane. Sanajan ta mangkono, ana uga tumraping jin sing pitaya sarta ana uga jin sing duraka  ma­rang Allah. Iku kabeh trep karo pocapan utawa pengakuane jin dhewe, yaiku “sa­te­mene ing antarane jin-jin ana kang sha­leh, banjur nindakake kebagusan trep karo pituduh lan larangane Allah. Lan ing antarane jin-jin  iku ana uga jin kang ora mangkono, yaiku jin sing duraka marang Allah. Iku mujudake sawijining kasunyatan ing masyarakat jin. Wusana saben-saben golongan jin iku padha nin­dakake amalan kang beda-beda.

Krana ana  rong golongan masyara­kat jin, yaiku ana golongan jin kang sha­leh lan golongan jin  liyane sing duraka marang Allah. Saben-saben golongan mau, nindakake pakarti kang beda-beda. Jin sing shaleh padha nindakake kabe­cikan, sarta ninggalake laranganing Allah. Dene jin sing duraka padha nindak­ake amal utawa pakarti kang sasar (nalisir). Fenomena utawa kahanan kang mangkono iku trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude:.

(a). Lan satemene ing antarane jin-jin ana jin sing shaleh, lan Jin-jin mau ana sing ora mangkono. Jin-jin  mau nin­dakake (menempuh) dalan kang beda-beda.

(b). Lan satemene, jin-jin iku ana sing mangerteni, manawa dheweke iku ora bakal bisa uwal saka kuwasane (kekua­tan) Allah ana ing bumi, lan pisan-pisan ora bakal bisa uwal saka Allah kanthi lumayu.

(c). Lan satemene jin-jin iku nalikane keprungu pituduh-pituduh saka Al-Qur’an, jin-jin iki banjur padha iman marang Al-Qur’an. Sok sapa bae kang iman marang Allah (Pangerane), jin-jin mau ora bakal wedi utawa khawatir bakal dikurangi gan­jarane (pahalane) sarta ora khawatir uga bakal tambah dosa lan kesalahan.

(d). Lan satemene ing antarane  jin-jin iku ana sing ta’at lan ana uga sing sa­sar lan nalisir saka bebener. Sok sapa bae kang ta’at, jin-jin iku bener-bener wus milih marga kang lurus (shirathal mus­taqiem), (Q.S.Jin (72):11- 14).

 

7. Bebendu sapa kang nalisir.

Tumraping jin-jin kang tumindak na­lisir (nyimpang) saka dalan kang lurus lan dalan kang bener, sarta tumindak du­raka marang Allah, bakal nanggung aki­bate, yaiku ketaman bebendu (siksa), dadi urub-urub utawa bahan bakar sing dumadi ana ing neraka jahannam. Se­mono uga jin-jin liyane sing nalisir (nyim­pang), yaiku sing ora gelem ngrungok­ake pituduh-pituduh kang kinandhut ana ing Al-Qur’an. Utawa jin-jin sing gelem ngrungokake, nanging ora gelem nga­mal­ake perintah-perintahing Qur’an. Jin-jin mau nganggep, manawa ayat-ayat iku mung sadrema diwaca ing wektu ti­namtu, ing wektu ibadah utawa musaba­qah. Apa kang wus katur ing ndhuwur, lelandhesan karo dhawuhe Allah, mak­sude mangkene:

(a). Dene wong-wong kalebu jin sing nyimpang saka bebener bakal dadi urub-urub (bahan bakar) ana ing neraka jaha­nam.

(b).Lan satemene, manawa wong-wong mau (jin-jin) tetep lumaku ana ing dalan kang bener, Ingsun bakal paring inuman banyu kang seger (rejeki bara­kah) marang dheweke. (c).Ingsun mari­ngi ujian (pacoban) marang wong-wong (jin-jin) mau. Lan sok sapa bae kang ndu­wa (ingkar sarta nalisir) marang pe­pengete Allah, Dzat kang Maha Agung, bakal kapatrapan siksa, adzab kang abot banget.”  (Q.S. Jin(72) : 15,16,17).                                                   

8. Jin kepengin shalat ing Masjid:

Jin kang wus iman marang Allah lan Ra­sulullah, ndarbeni pepenginan shalat ing Masjid. Rasulullah s a w.ngabulake pa­nyuwune jin mau shalat jama’ah (be­barengan) karo Rasulullah s a w. Ing wek­tu iku sing dadi imam jama’ah yaiku Njeng Rasulullah. Ana ing kalodhangan iku, Rasulullah paring pepenget manawa Masjid iku papan kanggo shalat tumra­ping wong-wong Islam. Jin-jin dikepa­reng­ake shalat lan dadi makmum ana ing Masjid. Rasulullah paring dhawuh, manawa jin kang shalat ana ing Masjid kudu makmun. Hiya ing Masjid iku papan kanggo sujude wong-wong Muslim. Mas­jid iku papan sujud marang Allah, ora kena manungsa utawa jin sing manem­bah saliyane Allah. Ora kena (haram) nye­kuthokake, manembah saliyane ma­rang Allah Sawiji (Kang Esa).

Gemblenge, manembah marang Allah sinartan manembah saliyane Allah iku dosa gedhe, ora bisa dingapura. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude:

(a)  “Lan satemene Masjid iku, yaiku kagungane Allah. Aja pisan-pisan sira manembah samubarang ing Masjid iku, binarung karo nyembah marang Allah.”.

(b) “Nalikane Nabi Muhmmad ju­me­neng (ngadeg) manembah marang Allah (ibadah shalat), meh bae jin-jin iku dhesek-dhesekan ngubengi Nabi Mu­hammad s.a.w.”

(c).“Paringan dhawuh sira He Mu­hammad:” Satemene aku(bener-bener) mung manembah Allah, sesembahanku. Sarta aku ora nyekuthokake samubarang marang Allah, Panjenengane.” (Q.S. Jin (72):18,19,20).  (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa