Panguripan ing Masyarakat Jin (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 186 kali

(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)

Jin-jin lan manungsa uga kadhawu­han dening Allah supaya padha  ta’at lan mangabekti marang Allah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Ingsun ora nitahake jin kalayan ma­nung­sa, kajaba kekarone iku manembah marang ngarsane Allah”. (Q.S. Adz’ Dzariyaayt (51):56).

Kanthi mangkono padha karo ma­nung­sa, jin iku uga ana sing iman lan uga ana sing kafir. Jin sing Mukmin, yaiku jin sing ngakoni Nabi Muhammad utusane Allah. Dene jin sing kafir, Al-Qur’an ne­rangake, manawa jin kafir iku karan iblis lan setan. Supaya luwih gamblang, perlu diaturake, manawa jin ifrit uga sinebut ana ing Al-Qur’an. Jin ifrit muncul ana ing kisahe Nabi Sulaiman. Hiya iku nalika Nabi Sulaiman dhawuh marang bala ten­tarane, saka kalangan jin, supaya min­dhahake kraton  sarta dhampar kenca­na-ne Ratu Bulqis, kanthi cepet-cepet. Ifrit sedia mindhahake kraton lan dham­par kencanane Ratu Bulqis. Dhawuhe Allah mangkene maksude:

“Ifrit saka golongan  jin mau ngucap: Aku bisa nekakake (mindhahake) keratin lan dhampar kencanane Ratu Bulqis marang ngarsane Nabi Sulaiman iku  sakdurunge panjenengane Nabi Sulai­man jumeneng saka papan palengga­hane. Satemene aku iki kuwat sarta pinercaya”. (QS. An-Naml (27):39).

Mangkono ifrit pangucape, katon som­bong (arogan) rumangsa jin sing paling kuwat. Suwalike, ana sawijining pawongan (alim) sing ndarbeni ilmu saka Al-Qur’an, nuli ngucap mangkene mak­sude: “Aku bakal nekakake kedhatone ratu Bulqis lan dhampar kencanane ma­rang ngarsane Nabi Sulaiman iku, sadu­runge paningale Nabi Sulaiman kedhep. Wusana  nalika Nabi Sulaiman mriksani kedhatone (kalebu dhampar kencanane) Ratu Bulqis, tumapak ana ing ngarsane Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman nuli ngen­dika: ”Iki kagolong kanugrahane Allah kanggo nguji marang aku. Apa aku muji syukur utawa nduwa (mengingkari) ma­rang nikmat Allah kang kaparingake ma­rang aku. Lan sok sapa wonge kang tan­sah syukur salugune (satemene) dhe­weke iku muji syukur marang awake dhe­we. Dene sok sapa wonge sing nduwa (ingkar), salugune (satemene) Allah iku Maha Sugih lan Maha Mulya”. (Q.S. An-Naml (27):40).

Lelandhesan ayat-ayat lan hadits kang katur ing ndhuwur, bisa dimanger­teni lan dipahami manawa jin iku sawiji­ning makhluk Allah kang cinipta saka geni kang panas banget, uwal (melampaui) saka ruang lan wektu sing ana ing Planet Bumi iki. Jin, napaki panguripan kadi de­ne panguripaning manungsa, uga  darbe jinis lanang lan wadon, ana sing Mukmin lan ana sing kafir. Jin yen dinulu saka ka­pasitas lan kekuatan, kalangan jin ka­tone ana sing ngluwihi karo kekuatan ma­­nungsa normal. Contone kaya sing didarbeni dening jin ifrit iku.

 

2. Jin ana sing Mukmin

(a). Jin minangka makhluk gaib iku uga ndarbeni panguripan sing padha karo manungsa ing babagan kapitayan (ke­yakinan). Jin iku ana sing Mukmin lan ana uga jin sing kafir. Trep karo dhawuhe Allah mangkene maksude: “Sira ngen­dikakna He Muhammad! Wus kepareng kaparingake marang aku wahyu, mana­wa sekelompok jin wus padha ngrungok­ake Al-Qur’anul Karim, (nalikane diwa­ca), nuli padha ngucap “Satemene aku kabeh wus ngrungokake Al-Qur’an (na­lika diwaca) sing ngedab-edabi banget (ngagumake), sing paring pituduh marang dalan kang bener. Nuli aku kabeh padha iman marang Allah.

Lan aku kabeh ora pisan-pisan  nye­kuthokake marang Allah sesembahanku. Lan satemene Allah iku Maha Agung, ses­embahanku. Panjenengane Allah iku ora kagungan garwa sarta ora kagungan putra” (Q.S. Jin (72):1,2,3).

Bisa dimangerteni lan dipahami, manawa maksud kang kinandhut ana  ing ayat-ayat iku, sawuse sekelompok jin ngrungokake ayat-ayat Al-Qur’an kang diwaca, nuli padha gumun banget ma­rang apa kang kinandhut ana ing ayat Al-Qur’an sarta kaendahane sing kebak pituduh kang bener. Mula para jin mau banjur iman sarta ora nyekuthokake marang Allah, marang sesembahan liyane. Kajaba saka iku Allah uga wus  kepareng paring dhawuh, manawa Njeng Nabi Muhammad wus nampa wahyu, supaya dibiwarakake marang manung­sa, masyarakat kang dumunung ing Makkah. Nalika semana masyarakat Makkah dumadi saka rong kelompok, yaiku sekelompok wong-wong Mukmin sing nampa bebenere Al-Qur’an kang ngandhut bebener, sing disiarake dening Njeng Nabi Muhammad. Dene kelompok liyane, yaiku wong-wong kafir sing du­raka sarta nduwa (ingkar) marang be­benere Al-Qur’an (wahyu sing tinampa dening Njeng Nabi). Isine wahyu mau nerangake, manawa ana sekolompok jin sing ngrungokake kanthi khidmat, yaiku nalika Qur’an diwaca. Fenomena (kaha­nan) iki dumadi ana ing Makkah. Miturut ustadz Quraish Shihab (mufassir), ma­nawa fenomena iki dumadi (ana), nalika semono ing tlatah Bahrn Makkah, yaiku sawijnng papan antara Thaib-Makkah. Nalika semana  Rasulullah dalah para sahabat lagi nindakake shalat subuh. Pa­ra jin padha ngrungokake kanthi khid­mat lan tekun, nalika Njeng Rasulullah maos Al-Qur’anul Karim.

(b). Wusana sawuse jin iman ma­rang Allah lan Rasulullah, jin mau ora pisan-pisan bakal nyekuthokake marang Allah, uga ngakoni, manawa Allah iku Maha Agung, sarta Maha Gagah lan Maha Prakosa. Ora kagungan pasangan minangka garwa sarta ora kagungan putra kanggo nerusake keturunan. Allah iku Maha Esa sarta ora ana sing ma­dhani (laisa kamitslihi syaiun).

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa