Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 65 kali

4. Walanda

Mbokmenawa cacahe masyarakat Jawa sing manggon netep neng negara Walanda ora sepirowa kehe. Ewadene basa lan bu­daya Jawa pranyata ditepungi kanthi becik de­ning kalangan tinamtu masyarakat negri kincir angin kasebut. Ing Universitas Lei­den, umpamane, kira-kira ana 17 ewu ma­hasiswa saka saindhenge donya nggethu nyinau sastra lan kabudayan Jawa. Jeneh ora nggumunake, awit universitas paling tuwa neng Walanda kang didegake Pa­ngeran Willem van Oranje taun 1575 iki ngan­ti seprene kondhang minangka gu­dhange naskah-naskah Jawa kuna apadene karya-karya sastra Jawa gagrag anyar.

 

5. Republik Suriname

Adoh sadurunge dadi republik mardika, Suriname – kaya Indonesia – statuse dadi jajahane Kerajaan Walanda. Suriname mapan neng Benua Amerika Kidul. Wangun daerahe pesagi, jembar udakara 160 ewu km2. Iring wetan wewatesan klawan Ne­gara Guyana Perancis, kulon Guyana Ing­gris. Sisih kidul Brasil, lan lor Samodra Atlantik.

Era abad 18-an umume pendhudhuk Jawa urip mlarat amarga bencana alam. Minangka kupiya ngatasi masalah kasebut pamarentah kolonial Hindia Belanda mbu­dhalake sebageyan masyarakat – sapera­ngan gedhe saka Jawa Tengah lan Wetan – menyang Suriname sing pancen lagi mbu­tuhake tambahan buruh ing sektor perke­bunan. Iki mujudake dhampak kasuwake sistem perbudhakan taun 1863. Akibate perekonomian Suriname sing suwutuhe gu­mantung marang asil perkebunan lang­sung anjlog.

Program pengiriman tenaga kerja dilek­sanani wiwit taun 1890 engga akhir 1939. Jroning wektu meh 50 taun mau kula­warga Jawa kang dipindhah menyang Suriname kehe 32.956 jiwa. Gunggung semono kuwi diangkut sacara bertahap mi­gunakake 77 kapal. Kajaba rekasa lan kebak panandhang, laku adoh nyabrang samodra ngilak-ilak tanpa wangenan iki uga toh nyawa.

Prastawa ngeres-eresi dialami rom­bongan gelombang kapindho. Penumpang 582 lanang wadon, tuwa enom, ditetel jro­ning Kapal SS Voorwaarts. Jalaran nglu­wihi kapasitas, satekane Pelabuhan Para­maribo, Suriname, 64 ing antarane kelakon mati kanthi kahanan nrenyuhake, lan 85 liyane kritis engga perlu dirawat neng rumah sakit. Parandene tragedi kasebut babar pi­san ora digape dening pamarentah Hindia Belanda. Anggepane panguwasa kolonial kira-kira, ya ben wae mati. Wong ya mung rakyat mlarat wae kok, ngapa ndadak digawe ribut.

Tenaga-tenaga kerja Jawa didadekake buruh ing perkebunan cacao (soklat), kopi, tebu sarta pertambangan bauksit. Ing sek­tor iki uga akeh tinemu imigran etnis Creole, China lan India sing wis neneka sadu­runge tekane wong-wong Jawa. Suku Creo­le, contone, digawa peksan saka nega­rane ing Afrika menyang Suriname minangka batur-batur tukon. Ora tahan didadekake budhak, akeh warga Creole sing padha mlayu ndhelik mlebu ngalas.

Owah-owahan penting dumadi taun 1950. Dening pamarentah Kerajaan Wa­landa status Suriname didadekake daerah otonom setingkat propinsi. Otomatis ka­beh pendhudhuke dadi warga Negara Walanda. Keputusan iki ditentang 75% masyarakat Ja­wa kang puguh tetep memper­ta­hankan kewarganegaraan Indonesiane. Krana kuwi banjur tuwuh gerakan Mulih nJawa.

Patang taun candhake 1.018 jiwa, kalebu bayi-bayi, kelakon bali menyang kampung kelairan numpak kapal laut kan­thi ragad dhewe. Sawise sewu­lan lelayaran, akhire tgl 5 Feb­ruari 1954 kapal kang ditumpaki kasil sandhar ing Pelabuhan Telukbayur, Sumatera. Ngelingi Jawa wis kaluwih padhet pen­dhudhuke, repatrian iki dening pamarentah Indonesia kepeksa dipapanake neng Desa Tongar, Kabupaten Pasaman, Sumatera Tengah (nalika kuwi), sing jarake 180 km saka kutha Padang. Ing papan anyare iki para repatrian kasebut kudu kerja keras babat lahan, awit Tongar wektu kuwi kena diarani isih wujud alas bebondhotan.

Prastawa wigati liyane kacathet ing taun 1973. Ngadhepi persiapan kemerde­ka­an Suriname, partai-partai politik ing ne­gara kasebut nganakake kampanye. Per­saingan antar golongan etnis tumuju kursi kekuwasaan tambah ndadi. Dominasi kelompok banget dirasakake dening suku-suku liyane. Ora tahan nanggung gence­tan politik mengkono mau, akeh warga sing pilih eksodus. Watara 150.000 pendhu­dhuk Suriname – kalebu sawetara etnis Jawa – pindhah menyang negeri Walan­da. Jumlah iki durung kepetung 150-an wong Indonesia kang ngili utawa ngungsi menyang Guyana Perancis.

Tanggal 25 Nopember 1975 Suriname kelakon dadi republik mardika. Ing negara iki umume masyarakat Jawa dalah ketu­runane padha urip sejahtera. Ora sithik kang kasil dadi pengusaha sukses. Akeh uga sing nglungguhi jabatan-jabatan ing parlemen apadene pamarentahan. Saka total 51 anggota legislatif Republik Surina­me asil Pemilu 2010, 9 antarane politisi Jawa. Malah sawetara ana kang dadi men­teri barang.

Najan wis kliwat 125 taun dedunung neng Suriname, nanging wong-wong Ja­wa lan keturunane tetep setya ngleluri kabudayan leluhure. Mligine ing distrik-distrik tinamtu sing mayoritas penduduke wong Jawa, swasana Jawa isih krasa kandel. Basa Jawa ngoko – dudu basa Indonesia – dianggo minangko komunikasi padinan. Ing kene uga bisa ditemokake kesenian tayub, wayang kulit, ludruk, jaran kepang lan sapiturute.

6. Malaysia

Migrasi suku Jawa menyang Malaysia dumadi wiwit awal abad 19. Konsentrasi populasi Jawa tinemu neng Selangor, Pe­rak, Johor, Tanjung Karang, Sabak Bernam, Banting lan Sepang. Ing negeri jiran iki, para imigran Jawa keh-akehe mburuh ing perkebunan karet, kopi, pabrik pengolahan kayu sarta pertambangan timah.

Tumeka saiki Malaysia sing kasil ngrem­baka dadi negara maju lan makmur, isih dadi jujugan luru panguripan dening sebageyan penduduk Indonesia. Kepara ora sethithik sing nyoba nyusup mlebu sacara illegal betheke mung kepingin golek rejeki, najan sadhar yen konangan risikone bakal mlebu ukuman.

Sasuwene dedunung neng Malaysia kena ingaranan para migran Jawa ora ne­moni pepalang benturan budaya klawan penduduk pribumi, awit kekarone ngru­mangsani mujudake bangsa serumpun, Melayu. Pola struktur kemasyarakatan Ja­wa, umpamane, dicoba tetep dipraktek­ake, mesthi wae sawise dislarasake karo adat masyarakat lokal. Lurah lan kyai di­angkat minangka tetuwaning masyarakat.

Lurah – ing Malaysia disebut penghulu – kajibah ngreksa keselarasan sarta keru­kunane warga, apadene njaga keamanan kampung. Awit tugas kemasyarakatane pancen abot, lurah biyasane dibiyantu sawetara perangkat murih nggampangake anggone ngleksanani maneka urusan. Dene Kyai nangani masalah-masalah kang ana sambung rapete klawan agama. Contone, dadi imam jamaah salat, mangar­sani kenduri dalah ngrigenake upacara kematian saben ana warga sing tilar donya.

Ana negri jiran, masyarakat Jawa lan keturunane ora bisa nglalekake kesenian warisan leluhure, kaya ta jaran kepang, wayang kulit, reyog, barongan sarta ludruk. Jarang kepang, umpamane, tinemu ing kawasan Parit Raja, Seri Medan dalah Senggarang kang kalebu tlatah Batu Pahat. Seni Barongan urip ngrembaka neng Parit Bingan, dene reyog ing Parit Nipah. Eman, seni pakeli­ran wayang kulit dinane iki rada kesingkir.

Tradisi kejawen sing isih dileluri antara liya lenggang perut (tingkeban/mitoni), ja­go­ngan (jagong bayen), me­na­nam uri (mendhem ari-ari), bengkongan (nganggokake bengkung marang ibu lebar babaran murih wetenge ora ngglambreh kendho), cukur jambul (nyukur rambute bayi sawise pusere puput) lan among-among (ulang tahun pisanan bayi kang nembe dilairake). Kajaba kuwi isih akeh maneh upacara tradisi, ing antarane nasi ambeng utawa ambangan, sunatan, ningkahan, merisik, ziarah kubur, rewangan lan liya-liyane.

Dudutane, masyarakat Jawa najan bebrayan run tumurun adoh neng gaman­ca, ora arep nglalekake jati dhirine. Kabu­dayan Jawa gawane kasebut kepara ku­wawa mengaribawani kabudayan ing ne­gara-negara para imigran kasebut dedu­nung. Iki paling ora kena kanggo ngayem-yemi kekhuwatiran nalika wong-wong Jawa ing Tanah Jawa wiwit santer disebut-sebut saya kelangan eksistensine jalaran kesuk kabudayan global.

 

n Pakne Puri

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)