Panggugate Anak Karam (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 70 kali

Matur nuwun, Mbak Warti.”

“Dhik Sekar aku isih krungon-krungonen nalika Pak Arif pamitan  arep bali menyang Amerika.  Aku krasa trenyuh, sumedhot lan melu nggregel. Pocapane kebak ing pana­langsa, praupane  sungkawa, kaya-kaya wis kelangan kabeh pangarep-arepe.  Dheweke kandha: kahananku saiki bi­nasakna akemul dhuhkita luruban sung­kawa, panjeriting ati amung muwuhi sekeling ndriya.”

Sekar nratab. Dheweke age-age ngu­yel-uyelake raine menyang sirahe Ditya. Nanging Warti  ngerti  jrone nguyel-uyel Ditya mau mripate Sekar merem dhipet, eluhe dleweran. Warti mung unjal am­began dawa, mripate melu kekembeng.  

Bener apa kang wis dikandhakake Warti. Enteke wulan Nopember iki du­rung ana warta yen Arif bakal mulih saka Amerika. Sekar dhewe wis ora mikir bab baline Arif. Sekar wis rumangsa ora duwe sesambungan karo Arif. Ewase­mo­no Sekar tansah ngarep-arep tekane wulan Januari, dudu ngarep-arep tekane Arif nanging ngarep-arep tekane dina  kabagyan tumrap trah Djatiwibawan.

Wis dadi putusan gumathok, wulan Januari bakal dadi tempuking gawe dha­upe Asri karo Hardiman. Djatiwibawa ora duwe rantaman ndakik-ndakik. Sebab Asri saguh ningkah maneh waton ora rame-rame. Asri emoh dipasangi tarub.  Tamu sing diundang winates  para sepuh kang kasuwun nyekseni ijab kabule. Ora perlu ana kursi penganten, ora perlu ro­pyan-ropyan.

“Mantu kados ngaten menika mantu modhel menapa, Eyang?” pitakone Se­kar.

“Kabeh kuwi wis dadi karepe ibumu. Eyang Kakung lan Eyang Putri  ya mung manut-manut wae.”

“Ibu kok mboten kersa nyebar se­dhahan menika gek caranipun mangke kados pundi, Eyang?”           

“Tamu sing diudang disowani, diaturi kanthi lesan mbaka siji. “

“Kula kinten mboten perlu ngirit-ngirit, Yang. Menawi dipun betahaken kula taksih gadhah arta cele­ngan ingkang saged dipun angge tambah-tambah kabe­tahan menika.”

“Iki babar pisan ora ana  sesambungane karo butuhe ragad. Mbok kira dhuwite ibu­mu iku mung  sethithik? Pancen panti asuhan  sing dikemonah ibumu iku mbutuhake ragad, nanging bebathene saka toko sembako lan toko mas-masan uga gedhe. Kasunyatane sal­dho rekeninge ibumu saya dina saya wuwuh-wuwuh. Yen Gusti Allah paring rejeki ora ngerti saka ngendi sangkan parane. Na­nging ibumu njaluk dhaupe kanthi prasaja wae. Pawadane, manten tuwa iku ora butuh rupa-rupa.”

“Nanging ibu rak nembe sepindhah menika nikahipun, Eyang?”

“Iya. Satemene dhuwit ra­gad gedhe wis kacawiske Eyang Kakung  lan ibumu iku kanggo ningkahmu karo Arif.  Nanging tibake kowe dhewe malah sing mopo, ora gelem ngleksanani pa­ngajape Eyang Kakung lan pangga­dhange ibumu. Eyang seneng banget ibumu gelem nikah. Iki wujud paring ka­nugrahan gedhe saka Pangeran.”

Sekar tumungkul  ora bisa ngucapake apa-apa angger rembugan nyandhak tekan cabare sesambungane karo Arif.  Dheweke ngrumangsani yen………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa