Panggugate Anak Karam (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 45 kali

Matur nuwun, Mbak Warti.”

“Dhik Sekar aku isih krungon-krungonen nalika Pak Arif pamitan  arep bali menyang Amerika.  Aku krasa trenyuh, sumedhot lan melu nggregel. Pocapane kebak ing pana­langsa, praupane  sungkawa, kaya-kaya wis kelangan kabeh pangarep-arepe.  Dheweke kandha: kahananku saiki bi­nasakna akemul dhuhkita luruban sung­kawa, panjeriting ati amung muwuhi sekeling ndriya.”

Sekar nratab. Dheweke age-age ngu­yel-uyelake raine menyang sirahe Ditya. Nanging Warti  ngerti  jrone nguyel-uyel Ditya mau mripate Sekar merem dhipet, eluhe dleweran. Warti mung unjal am­began dawa, mripate melu kekembeng.  

Bener apa kang wis dikandhakake Warti. Enteke wulan Nopember iki du­rung ana warta yen Arif bakal mulih saka Amerika. Sekar dhewe wis ora mikir bab baline Arif. Sekar wis rumangsa ora duwe sesambungan karo Arif. Ewase­mo­no Sekar tansah ngarep-arep tekane wulan Januari, dudu ngarep-arep tekane Arif nanging ngarep-arep tekane dina  kabagyan tumrap trah Djatiwibawan.

Wis dadi putusan gumathok, wulan Januari bakal dadi tempuking gawe dha­upe Asri karo Hardiman. Djatiwibawa ora duwe rantaman ndakik-ndakik. Sebab Asri saguh ningkah maneh waton ora rame-rame. Asri emoh dipasangi tarub.  Tamu sing diundang winates  para sepuh kang kasuwun nyekseni ijab kabule. Ora perlu ana kursi penganten, ora perlu ro­pyan-ropyan.

“Mantu kados ngaten menika mantu modhel menapa, Eyang?” pitakone Se­kar.

“Kabeh kuwi wis dadi karepe ibumu. Eyang Kakung lan Eyang Putri  ya mung manut-manut wae.”

“Ibu kok mboten kersa nyebar se­dhahan menika gek caranipun mangke kados pundi, Eyang?”           

“Tamu sing diudang disowani, diaturi kanthi lesan mbaka siji. “

“Kula kinten mboten perlu ngirit-ngirit, Yang. Menawi dipun betahaken kula taksih gadhah arta cele­ngan ingkang saged dipun angge tambah-tambah kabe­tahan menika.”

“Iki babar pisan ora ana  sesambungane karo butuhe ragad. Mbok kira dhuwite ibu­mu iku mung  sethithik? Pancen panti asuhan  sing dikemonah ibumu iku mbutuhake ragad, nanging bebathene saka toko sembako lan toko mas-masan uga gedhe. Kasunyatane sal­dho rekeninge ibumu saya dina saya wuwuh-wuwuh. Yen Gusti Allah paring rejeki ora ngerti saka ngendi sangkan parane. Na­nging ibumu njaluk dhaupe kanthi prasaja wae. Pawadane, manten tuwa iku ora butuh rupa-rupa.”

“Nanging ibu rak nembe sepindhah menika nikahipun, Eyang?”

“Iya. Satemene dhuwit ra­gad gedhe wis kacawiske Eyang Kakung  lan ibumu iku kanggo ningkahmu karo Arif.  Nanging tibake kowe dhewe malah sing mopo, ora gelem ngleksanani pa­ngajape Eyang Kakung lan pangga­dhange ibumu. Eyang seneng banget ibumu gelem nikah. Iki wujud paring ka­nugrahan gedhe saka Pangeran.”

Sekar tumungkul  ora bisa ngucapake apa-apa angger rembugan nyandhak tekan cabare sesambungane karo Arif.  Dheweke ngrumangsani yen………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita