Panggugate Anak Karam (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 80 kali

Matur nuwun, Mbak Warti.”

“Dhik Sekar aku isih krungon-krungonen nalika Pak Arif pamitan  arep bali menyang Amerika.  Aku krasa trenyuh, sumedhot lan melu nggregel. Pocapane kebak ing pana­langsa, praupane  sungkawa, kaya-kaya wis kelangan kabeh pangarep-arepe.  Dheweke kandha: kahananku saiki bi­nasakna akemul dhuhkita luruban sung­kawa, panjeriting ati amung muwuhi sekeling ndriya.”

Sekar nratab. Dheweke age-age ngu­yel-uyelake raine menyang sirahe Ditya. Nanging Warti  ngerti  jrone nguyel-uyel Ditya mau mripate Sekar merem dhipet, eluhe dleweran. Warti mung unjal am­began dawa, mripate melu kekembeng.  

Bener apa kang wis dikandhakake Warti. Enteke wulan Nopember iki du­rung ana warta yen Arif bakal mulih saka Amerika. Sekar dhewe wis ora mikir bab baline Arif. Sekar wis rumangsa ora duwe sesambungan karo Arif. Ewase­mo­no Sekar tansah ngarep-arep tekane wulan Januari, dudu ngarep-arep tekane Arif nanging ngarep-arep tekane dina  kabagyan tumrap trah Djatiwibawan.

Wis dadi putusan gumathok, wulan Januari bakal dadi tempuking gawe dha­upe Asri karo Hardiman. Djatiwibawa ora duwe rantaman ndakik-ndakik. Sebab Asri saguh ningkah maneh waton ora rame-rame. Asri emoh dipasangi tarub.  Tamu sing diundang winates  para sepuh kang kasuwun nyekseni ijab kabule. Ora perlu ana kursi penganten, ora perlu ro­pyan-ropyan.

“Mantu kados ngaten menika mantu modhel menapa, Eyang?” pitakone Se­kar.

“Kabeh kuwi wis dadi karepe ibumu. Eyang Kakung lan Eyang Putri  ya mung manut-manut wae.”

“Ibu kok mboten kersa nyebar se­dhahan menika gek caranipun mangke kados pundi, Eyang?”           

“Tamu sing diudang disowani, diaturi kanthi lesan mbaka siji. “

“Kula kinten mboten perlu ngirit-ngirit, Yang. Menawi dipun betahaken kula taksih gadhah arta cele­ngan ingkang saged dipun angge tambah-tambah kabe­tahan menika.”

“Iki babar pisan ora ana  sesambungane karo butuhe ragad. Mbok kira dhuwite ibu­mu iku mung  sethithik? Pancen panti asuhan  sing dikemonah ibumu iku mbutuhake ragad, nanging bebathene saka toko sembako lan toko mas-masan uga gedhe. Kasunyatane sal­dho rekeninge ibumu saya dina saya wuwuh-wuwuh. Yen Gusti Allah paring rejeki ora ngerti saka ngendi sangkan parane. Na­nging ibumu njaluk dhaupe kanthi prasaja wae. Pawadane, manten tuwa iku ora butuh rupa-rupa.”

“Nanging ibu rak nembe sepindhah menika nikahipun, Eyang?”

“Iya. Satemene dhuwit ra­gad gedhe wis kacawiske Eyang Kakung  lan ibumu iku kanggo ningkahmu karo Arif.  Nanging tibake kowe dhewe malah sing mopo, ora gelem ngleksanani pa­ngajape Eyang Kakung lan pangga­dhange ibumu. Eyang seneng banget ibumu gelem nikah. Iki wujud paring ka­nugrahan gedhe saka Pangeran.”

Sekar tumungkul  ora bisa ngucapake apa-apa angger rembugan nyandhak tekan cabare sesambungane karo Arif.  Dheweke ngrumangsani yen………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…