Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 193 kali

(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)

“He Dawud! Satemene Ingsun wus ke­pa­reng ngluwihake Muhammad lan umate katimbang sekabehing umat. Ingsun paring kautaman sing ora Ingsun paringake marang umat-umat liyane, yaiku Ingsun ora paring paukuman umat iku, manawa umat iku nindakake samubarang kang keliru, lali lan dosa sing ditindakake krana  ora dise­ngaja. Lha yen umat mau nyuwun panga­pura marang Ingsun, Ingsun bakal paring pagapura marang apa bae sing ditindakake kanggo akhirate kanthi ikhlasing ati. Ingsun paring rahmat (ganjaran) matikel-tikel, mu­judake tabungan (investasi) nikmat sing bawera. Luwih saka iku Ingsun paring mu­sibah, manawa umat iku sabar lan ngucap: “Stemene aku iki kagungane Allah lan ma­rang Allah pangerane aku sowan (raji’un)”. Ingsun paring kanugrahan, rahmat lan hida­yah (pituduh) nganti suwarga kang kebak kanikmatan. Lha yen umat mau nyenyu­wun (dedonga) marang Ingsun, Ingsun bakal ngabulake dongane. Bisa uga umat mau ndulu, donga mau dikabulake sak kala (sigra) utawa donga mau Ingsun adohake saka piala (maksiyat) saka umat iku, utawa Ingsun simpen kanggo besuk ing Akhirat”.

“He Dawud! Sok sapa wonge sing me­thuki (berjumpa) marang Ingsun ing anta­rane umat Muhammad sing nekseni, ma­nawa ora ana sesubutan  saliyane Allah,  Kang Maha Esa (Sawiji), kanthi jujur tum­raping paseksen iku, dheweke bakal beba­rengan Ingsun ing SuwarganIngsun lan kamulyanIngsun. Lan sok sapa sing methuki (berjumpa) Ingsun ing dalem swasana duraka (ora ngakoni Muhammad) utawa duraka (mengingkari) apa kang digawa dening Muhammad sarta ngina (pengolok-olok)marang KitabKu, Ingsun patrapi siksa marang pawongan iku ing kubure kanthi adzab mbangeti (dahsyat). Sarta Malaikat asung pasiksan, milara rai (muka) lan ge­gere. Sawuse tangi saka kubur Ingsun ble­dhesake marang Neraka kang paling ngi­sor”. (Nau’dzu billah min dzalik).

 

4. PIKUKUH (DALIL-DALIL) INDRAWI.

Sing dimaksuyd pikukuh utawa dalil-dalil Indrawi, yaiku pikukuh (dalil) sing bisa disekseni dening pandulu, becik kahanan ing langit (samawi) utawa ana ing bumi (ardli)

a) Kahanan ing Langit (samawi) Allah ke­pa­reng paring dhawuh, mangkene mak­sude:“Wus cedhak tumamaning (teka­ning) dina Qiyamat lan Candra (Rembulan) wus sigar, nalika Rasulullah disuwuni mukji­zat dina Qiyamat. Manawa wong-wong musyrik (kafir) ndulu (ndeleng) mukjizating Allah, dheweke padha mlengos sarta ngu­cap: iku sihir kang hanggegirisi. Lan dhe­weke padha nggorohake Nabi lan nguja ha­wa nepsune. Sekabehing pekara iku bakal tumeka ing katamtuan wekasane. Lan temen-temen wus tumeka marang wong mau cerita lelakone wong kuna kang tinumpes  rusak jalaran maido Utusan kang bener, ngapokake wong kafir.” (Q.S. Al-Qomar (54):1-4).

Para Ulama lan para Imam sarujuk, manawa sigare rembulan (candra) mau dumadi nalika jaman Rasulullah saw. Hadits ing ngisor iki nerangake sigare (terbelah­nya) rembulan antara liya, mangkene mak­sude:

Riwayat saka Anas bin Malik. Penduduk (masyarakat) Makkah nyuwun sawijining mukjizat marang Njeng Nabi. Tumuli rem­bulan mau sigar (byak) dadi loro. Trep karo dhawuhe Allah (Wus cedhak tekaning dina Qiyamat lan candra (rembulan) wus sigar (dadi loro), nalika  Rasulullah disuwuni muk­jizat dina Qiyamat”. (Q.S.Qomar (54):1).

Rembulan wus sigar dadi loro, sawijining mukjizat kanggo ngukuhake Kenabian Njeng Nabi Muhammad, uga diriwayatake dening Imam Bukhari nerangake, manawa sebagian ana ing ndhuwur gunung lan se­ba­gian ana ing gunung liyane. Wong-wong Mekkah (kafir) padha ngucap: Muhammad wus nyihir kita. Wong-wong mau uga ngucap maneh, yen dheweke wus nyihir kita, Muhammad ora bakal bisa nyihir seka­behing manungsa.” (HR.Bukhari).

b. Mukjizat Ardliyah (kahanan ing bumi)

Mukjizat Ardliyah (bumi), iku ana sing geganyudan karo samubarang (benda) kang mati lan ana sing gegayudan karo ke­wan. Mukjizat sing ana gandheng ce­nenge karo samubarang (benda) kang mati, yaiku arupa banyu sing bisa mundhak dadi akeh, ana ing  sawatara wektu, trep karo swasana kang dumadi ing wektu iku. Ing kalodhangan iki bakal diaturake mukjizat Ardliyah kang arupa banyu bisa mundhak dadi akeh. Iki trep karo dongane Rasulullah kang kinabulake dening Allah, yaiku donga ISTISQA. Mangkene keterangane:

b. 1). Ngupadi banyu kanggo wudlu (sesuci).

Imam Bukhari nerangake saka Anas bin Malik,mangkene: “Aku mangerteni Rasu­lullah nalika manjing wektu shalat Asar. Wong-wong padha ngupadi banyu kanggo wudlu, nanging ora ana sing nemokake banyu. Rasulullah dicaosi banyu ana ember. Panjenegane mapanake astane ana ing sangisore ember mau. Banjur dhawuh supaya wong-wong padha wudlu. Saka driji astane metu banyune. Wong-wong kabeh padha wudlu nganti tumeka kang pungkasan. Riwayat saka Imam Ahmad uga saka Anas bin Malik, nerangake sing mak­sude mangkene: Sawijining wektu Rasu­lullah tindakan didherekake dening para sahabat. Lha nalika manjing wektu shalat Asar, para sahabat ora nemokake banyu kanggo wudlu. Para sahabat matur marang ngarsane Rasulullah saw. manawa wong-wong arep wudlu, nanging ora ana banyu. Salah sawijining sahabat nggawa baskom (tempat air) pikoleh banyu sethithik, terus diaturake marang Rasulullah. Rasulullah banjur wudlu karo banyu mau. Nuli panje­ne­ngane mbeber astane (epek-epek) ke­ka­rone, menyang waskom mau. Rasulullah paring dhawuh supaya wong-wong padha wudlu. Para sahabat padha wudlu ganti gumanti nganti tekan pungkasan, kabeh wus padha wudlu. Mangkono mukjizat Ardliyah sing ana gandheng cenenge karo banyu, krana qodrat lan iradate Allah, dongane Rasullulah kinabulake dening Allah Dzat Kang Maha Kuwasa, minangka pikukuh kenabiane Muhammad Rasulullah saw. 

(Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!