Misteri Watu Perkasa Ing Guwa Pindul
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 116 kali

Umpama panjenengan priya kang pengen prakosa ing dhuwur amben, becike dolan menyang Guwa Pindul.  Jroning guwa eksotik sing mapane ing desa Gelaran, Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta iki, ana pirang-pirang watu sing diprecaya duwe kekuwatan gaib. Salah sijine yaiku batu perkasa utawa watu prakosa. Priya sing bisa ngrangkul watu iki, diprecaya  bakal entuk kekuwatan linuwih minangka priya pejantan. Kepriye critane?

Guwa Pindul lagi ditemokake wetara taun 2010 kepungkur. Guwa iki pancen durung kawentar kaya guwa-guwa wisata liyane. Malah lagi pirang-pirang wulan kepungkur iki wiwit rame ditekani. Sanajan ngono, pesona wisata sing ditawarake guwa iki cukup ndudut ati. Apamaneh isih akeh watu-watu misterius jroning guwa. Ora nggumunake, turis-turis saka mancanagara uga akeh sing padha teka.

Sing kerep dadi incerane wisatawan, pancen sawijining watu sing arane watu prakosa kuwi,” ujare Budi Hardiyanto (48), sawijining manager saka pengelola paket wisata ing guwa Pindul.

Wisatawan sing pengin nonton kaendahan isine guwa, bisa milih salah siji saka pirang-pirang paket wisata sing ditawakake. Salah sijine yaiku Cave Tubing Pindul utawa Susur Gua Pindul. Paket iki ngintir ing  njero guwa kanthi sarana ban karet. Papane guwa Pindul pancen isih diileni kali cethek jroning saurute bolongan guwa. Saengga supaya bisa mlebu lan nyawang isine, kudu numpak perahu karet utawa gethek.

“Nanging miturut asile survei, kepara nganggo ban karet bisa luwih luwes anggone susur guwa. Jalarane akeh dalan ciut sing wujude kaya saka guru, utawa watu gedhe sing padha ngapit, saengga mung bisa dilewati kanthi jinis ban karet wae,” ujare.

Kanthi beya Rp 25.000 sak uwong, wis bisa ngematake isine guwa. Wisatawan entuk fasilitas lan piranti standar awujud pemandu guwa, rompi pelampung, ban karet, sepatu, snack, transportasi, lan dokumentasi. Saben paket paling ora kudu wong papat. Nanging ana kalane, paket sacara pribadhi (1 peserta), uga dilayani. Sanajan ngono, pancen paket sing paling umum, lan paling laris yaiku sing pesertane 4-10 wisatawan.

Paket susur guwa Pindul njanjikake kemareman lan sensasi sing ora bisa ditemokakae ing guwa liyane. Saliyane tantangan nalika mlebu lan nyawang kaendahan isine guwa, wisatawan uga kepengin ngerti pirang-pirang titik panggonan utama jroning guwa. Titik-titik kuwi dipercaya isih wingit lan ngemu maneka misteri tekan saiki. Kayata Kraton Gaib, Watu Perkasa, Watu Tetes Mutiara, Watu Gong, Ruwang Gelap Abadi, lan Sinar Surga.

“Sacara umum, ruwangan kapilah dadi telu zona. Yaiku zona padhang, zona remeng, lan zona peteng. Kabeh titik wingit kasebut sumebar ing telung zona kuwi kanthi rata. Sing kalebu zona padhang yaiku ing titik garis start, utawa ing lawang guwa. Ing kene, wisatawan utawa peserta susur guwa diwenehi panduan ringkes saka petugas pemandu. Banyu ing papan kene isih bening lan miline ora santer.

 Ing zona padhang iki, uga diprecaya minangka karatone para lelembut sing mbahureksa guwa. Ujare kandha, sing mimpin para lelembut kuwi, utawa minangka rajane yaiku kewan lawa putih. Lawa putih kasebut ukurane gedhe dhewe. Biyene, perengan dhuwur lawang guwa pancen darbene sawijining warga desa, sing dianggo budidaya susuh manuk walet. Nanging jalaran arep digunakake obyek wisata, wekasan ternak manuk walet kuwi wurung diterusake.

Ing papan lawang guwa kasebut, kerep diprangguli ewonan lawa mabur-mabur nalika nyedhaki sore. Nanging umpama ana lawa gedhe kanthi wulu putih sing katon, diprecaya minangka tandha gaib marang sapa wae sing bisa nyawang. Sapa wae sing bisa nyawang, diprecaya bakal entuk berkah kabejan. Kaya dene weruh lintang ceblok, sing bisa nyawang bisa langsung ndonga, utawa gawe pangucap pepinginane kareben bisa kabul.

Embuh bener apa ora, nanging crita bab mitos kabejan lan berkah saka lawa putih kuwi akeh sing precaya tekan saiki,” ujare Budi maneh.

Sacara resmi wisata ing guwa Pindul bukak wiwit jam 08.00 WIB tekan jam 16.30 WIB. Sanajan ngono, uga akeh sing nyoba paket wisata ing wayah parak esuk, utawa surup ngancik peteng. Alesane, supaya bisa weruh lan entuk berkah kanthi njedhule lawa putih sing mabur. Lawa putih kuwi sing diprecaya minangka ratu, utawa panguwasa saka kraton gaib ing lawang guwa.

Ing lawang guwa iki, wisatawan ora entuk mbalang, nembak, utawa mung ndemok temboke perengan guwa. Sing diidinake mung nyawang lan motret thok. Biyen wis tau ana sing kasil motret mabure lawa putih kasebut. Gedhene lawa saemper kaya manuk bidho (elang) sing lagi mabur. Wong sing beja kuwi, kabare dadi sugih dadakan sawise bisa weruh lan motret lawa kuwi.

Wetara 50 meter mlebu guwa, tamu bakal disuguhi watu-watu stalagmit lan stalagtit kang endah banget. Nah ing ruwangan iki bisa kepethuk sawijining watu sing arane watu perkasa. Watu iki mecungul kaya tugu ing pinggiran kali ing ngisor tembok guwa. Ukurane kira-kira duwe diameter 60 cm, kanthi dhuwur wetara 80 cm.

Saka critane para sesepuh desa kita biyen, watu perkasa kuwi ngandhut kekuwatan gaib. Lan sapa wae priya sing bisa ngrangkul watu kuwi, diprecaya bakal entuk kekuwatan sing ngedab-edabi,” pratelane.

Supaya bisa entuk kekuwatan kasebut, saklorone pucuk tangan sing ngrangkul lan ngubengi watu kudu bisa ketemu. Malah wektu pucuke tangan bisa ketemu, antarane tangan kiwa lan tengen, ujare kandha bisa ngrasakake sensasi aneh. Yaiku tangan rasane kaya kesedhot lan krasa kelet ing watu. Ibarate tangan kaya wesi sing kelet marang sembrani (magnet). Nanging sensasi kasebut mung sedhela, wetara pirang-pirang detik thok.

Sawise krasa sensasi kasebut, biasane cekelan tangan bakal kendho dhewe, sanajan sing duwe durung pengin ngrampungi anggone ngrangkul watu mau. Bab iki sing kerep dianggep aneh. Kaya-kayane watu kasebut urip lan duweni nyawa dhewe. Malah akeh sing ngarani, sejatine watu kuwi minangka lelembut wanita ayu sing manjilma dadi watu. Saengga angger ana priya sing dianggep cocok ing atine, njur cepet anggone nampa rangkulane para wisatawan priya mau.

Sensasi salebare ngrangkul watu kuwi, biasane langsung krasa seger waras jroning wektu sing suwe. Kepara nganti tekan pirang-pirang minggu, awak rasane kaya ora tau kesel. Malah gairah seks jarene uga tambah kuat. Sing maune loyo lan ora duwe daya, sawise kasil ngrangkul watu kuwi, bisa malih semangat ngedab-edabi. Bisa diibaratake kaya nampa tenaga anyar utawa obat kuwat, nanging obat sing sipate alami.

Suwalike, umpama sing ngrangkul wanita, kekuatane si wanita kuwi  rasane kaya kesedot, lan dadakan lemes jroning wektu sing suwe,” critane tenanan.

Jalaran kuwi, arang-arang ana wisatawan wanita sing wani ngrangkul watu perkasa kasebut. Biyen tau ana, sawijining kenya saka tlatah Jakarta nekad nyoba ngrangkul watu kuwi. Akibate, jroning sawulan kenya kuwi krasa lemes. Lan dadi wegahan nindakake kagiyatan apa wae, kalebu saresmi klawan pasangange.

Sawise saka watu perkasa, peserta paket wisata pindhah menyang ruwangan liyane sing uga ora kalah endahe. Watu-watu sing gumanthung ing dhuwur, katon endah lan unik-unik wujude. Nanging ana sawijining watu sing dianggep istimewa, yaiku watu tetes mutiara. Watu iki saka kumpulane watu-watu cilik sing nggantung dadi siji. Watu-watu iki pucuke lancip, lan mapane ing tengah-tengah ruwangan guwa.

Sing njalari ndudut ati saka watu iki, yaiku cebloke tetes banyu saka tengah-tengahe nglumpuke watu.  Amarga ora saben watu bisa netesake banyune. Lan banyu sing bisa netes, wujude saemper kaya watu mutiara cilik sing bening. Marga wujud kuwi, njur diarani watu tetes mutiara dening masarakat sakiwa-tengene.

“Sapa wae wanita sing ana ngisore lan ketaman tetesan banyu mutiara kuwi, mligine ing rai utawa kulite, bakal awet enom lan tambah ayune,” terange.

Saben wanita sing ana ruwangan iki, dipesthekake ajeg lewat ing ngisore watu mutiara iki. Malah sing kerep dumadi, padha rila anggone antri nunggu pirang-pirang menit suwene ing ngisor watu mutiara iki. Kabeh padha ngarep arep tetesan banyu mutiara kasebut bakal ceblok ngenani raine. Wiwit kenya-kenya ABG nganti tekan wanita simbah-simbah, kerep diprangguli lagi padha nunggu ing papan kuwi.

Ujare kandha, khasiat tetesane banyu mutiara kuwi pancen elok. Umpama ngenani rai utawa kulit, bisa ndadekake si wanita kasebut bisa katon luwih enom 10 nganti tekan 20 taun luwih enom tinimbang umure sabenere. Sanajan durung ana paneliten ilmiah utawa resmi, karo khasiate banyu utawa kandhutane banyu, nanging akeh sing precaya menawa banyu kuwi pancen ngandhut zat sing bisa mbendung proses penuaan. Nanging saperangan liyane luwih precaya saka sisi mistik utawa sawab gaibe banyu kuwi.

 Malah kerep wakil saka perusahaan-perusahaan banyu kemasan sing padha teka mrene. Saperlu nglumpukake sample/contho banyu dianggo bahan paneliten ing pabrike. Nanging uga ana sing kandha banyu sing digawa kuwi, sejatine dianggo syarat gaib penglarisan perusahaan kareben usahane tambah maju,” imbuhe.

 Saliyane wanita, uga ana pengunjung priya sing nyoba nggawa mulih banyu tetes mutiara kuwi. Sanajan ora ana critane bisa njalari priya tambah awet enom, nanging nyatane akeh wisatawan priya sing uga melu nunggu ing ngisor watu tetes mutiara kasebut. Mula kuwi, wektune utawa durasi susur guwa ing papan kasebut biasane paling suwe tinimbang papan njero guwa liyane. Jalaran, priya lan wanita padha antri nunggu cebloke tetes banyu mutiara kasebut.

Ruwangan liyane yaiku ana watu gong. Jan-jane ora ana sing aneh ing ruwangan iki. Nanging sing rada ndudut ati, jalaran ana sawijining watu sing nggantung dawa. Lan watu iki nalika dithuthuk dening tangan bisa nyuwara saemper swara gong gamelan. Mula njur diarani watu gong.

Nelusuri ruwangan liyane ana papan sing arane ruwang gelap abadi. Jroning ruwangan iki, kabeh peserta paket wisata lan para pemandune ora entuk ngurupake lampu, senter, utawa geni korek. Saengga sing bisa disawang mung ruwangan sing murni peteng. Jroning jarak pirang-pirang cm wae, mata blas ora bisa nyawang nembus ruwangan. Biasane si pemandu wisata bakal ngendhegake rombongan jroning wektu pirang-pirang menit.

Nalika mandheg kasebut, kabeh peserta wisata diajab padha ndonga, utawa sekadar metekung ngaca marang uripe dhewe-dhewe sadurunge. Utawa racake padha ndonga supaya bisa enggal kabul kabeh sing dadi kekarepan lan cita-citane,” ujare.

Jroning ruwangan iki, diprecaya minangka astana gaib saka sing mbahureksa guwa satemene. Saengga kanthi mateni lampu utawa urup liyane, lan nyawiji marang kahanan pethenge guwa, dianggep ngurmati sing duwe (mbahureksa) guwa. Jalaran kuwi, biasane kekarepan, pepengenan, lan cita-cita bisa cepet kabul, amarga dianggep wis ngurmati sing nunggu guwa.

Nalika ruwangan bener-bener wis katon peteng, kadhangkala tamu bisa ngrasakake sawijining wujud donya gaib sing urip. Bisa dirasakake kaya ana pesta manten ing kraton mewah. Utawa swara rame-rame kaya ana ing pasar. Nanging pancen, ora sembarang wong sing bisa ngrasakake kahanan kuwi. Mligi wong-wong sing kulina prihatin suwe wae, sing kerep bisa ngrasakake kahanan kuwi.

Ruwangan pungkasan sadurunge metu saka guwa, yaiku ruwang sinar surga, utawa sinar suwarga. Ing ruwangan iki, nalika isih awan utawa sore bakal disuguhi sinar abang. Sinar utawa cemlorot kuwi kadhangkala uga semu kuning. Lan njedhule saka dhuwur guwa sing bolong. Utawa penere dhuwur tembok guwa cedhak lawang metune guwa.

 Wektu nglewati sinar abang utawa semu kuning kuwi, bisa dirasakake hawa anget sing kemramyas sakawak. Sinar anget kuwi diprecaya teka langsung saka srengene sing ana ing suwarga. Kanthi nglewati sinar kasebut lan metu saka guwa, tur utawa paket wisata susur guwa Pindul dianggep wis rampung. Total dawane ruwangan guwa kira-kira 350 meter. Lan wektu sing dibutuhake dianggo mlebu ana njero guwa wetara 1 jam.

 “Saliyane wisatawan biasa, ing wayah wengi kita uga kerep nampa tamu sing mligi pengen nindakake laku tirakat, tapa, utawa semedi ing njero guwa,” ujare.

Tamu jinis kuwi biasane saka kalangan pengusaha utawa para bakul dagang. Sadurunge wis padha kencanan lewat telpon marang pehak pengelola wisata utawa panitia tur susur guwa. Kadhangkala malah ana sing njaluk ora usah dikancani dening pemandu. Karepe kareben bisa kusyuk utawa konsentrasi anggone nindakake lelaku jroning guwa.

Usaha jasa wisata ing Gua Pindul ditindakake dening kabeh lapisan masarakat sakiwa-tengene. Wiwit kelompok pemuda Karang Taruna sing sumebar ing 5 dusun, nganti tekan warga pribadi sing padha duwe mobil. Mobil-mobil kasebut migunani banget wektu dianggo methuk peserta wisata susur guwa. Mligine wektu peserta wis rampungan metu guwa.

Ibu-ibu PKK desa uga melu ngregengake suwasana kanthi mbukak warung makan utawa jasa katering. Saben dinane, wisatawan sing teka bisa ngancik 100 tekan 500-an uwong. Jroning mangsa preinan, malah bisa tikel tekuk maneh tinimbang dina-dina biasa.

Lan eloke, wisatawan sing teka ora mung sakupenge Yogyakarta. Nanging rata saka saindenging Indonesia. Racake padha ngaku kajurung rasa pengen ngerti, sawise keprungu saka critane kanca lan informasi saka internet. Kepara turis-turis saka mancanegara, uga wiwit akeh sing padha teka jroning dina-dina mburi iki.

Omzet wisata guwa Pindul uga ora bisa dianggep cilik. Paket wisata susur guwa sing kita garap, bisa ngasilake omzet antarane Rp 70 yuta nganti tekan Rp 125 yuta sakwulane,” akune.

Kanggo promosi wisata ing gua Pindul, wektu iki isih didominasi dening jaringan agen utawa travel biro wisata. Lewat informasi kuwi, akeh calon peserta paket wisata guwa Pindul bisa kejaring. Saliyane kuwi, uga promosi lewat internet. Jroning wektu cedhak, bakal digelar parade seni, sing mapane cedhak guwa Pindul. Parade seni kuwi mengkone diajab bisa nggugah kabeh pelaku wisata ing sakiwa-tengene guwa Pindul, supaya bisa tetep mromosikake kaendahan lan misteriuse guwa Pindul. Meddia

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…