Panggugate Anak Karam (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 119 kali

Bu Warti njingglengi lembaran foto copy. Tulisane gedhe-gedhe cetha: Dedalane wong akrami, dudu rupa dudu bandha, amrih rahayu bungah tentrem lan lestari, garwa priya apadene garwa putri kudu nuhoni jejiba­h­ane wong urip bareng  jroning bale wisma.

“Pancen tetembungan kang rinakit endah lan gampang dimangerteni makna­ne iku gelis disenengi masyarakat. Na­nging sing angel iku cak-cakane.”

“Padha karo pratelane Mas Arif  lan  aku dhewe!”  Sekar lan Bu Warti ngguyu  bareng.

Telpun gegeme Sekar  muni nggan­ter. Saka Arif, “Dhik Sekar, mengko bubar jam kantor  tak tunggu ing kantin ngarep kantor. Penting!” ujare Arif cekak.

“Ana apa, Mas? Sajake kok penting ba­nget. Rasane dhadhaku kok dadi dheg-dhegan.”

Sekar saya kumesar, awit durung  ngan­ti tutug omonge, telpune Arif wis di­tutup. Sekar ora jenjem. Menyat saka pa­lungguhane. Lungguh maneh. Ngadeg ma­neh. Bu Warti gumun weruh patrape  Se­kar sing  goreh, ora jenjem lan bingung.

Kurang limang menit bubaran jam kan­tor, Sekar enggal-enggal metu saka ru­wangan. Mobile digawa sisan ninggalake parkiran. Tekan ngarep kantin, Sekar ngerti Arif wis luwih dhisik ing kono ketitik mobile wis diparkir ing plataran kantin.  Sekar weruh Arif wis lungguh ing kursi  nga­rep. Ketok es degan kari seprapate ing gelas dhuwur meja.

“Wis suwe, Mas Arif ?” sapa aruhe Sekar.

“Ya nek seprapat jam wae punjul,” ujare Arif karo nyasmitani Sekar lungguh kursi sangarepe. Sekar gumun, ora biya­sane Arif  metu kantor sadurunge buba­ran. Lungguh ing ngarepe Arif, Sekar  sa­ya ora jenjem. Nanging Arif katon an­teng, malah  aba juru laden kantin njaluk es degan rong gelas. Wong loro sawe­tara amem. Sekar ora sranta nyawang raine Arif kang isih mesem sareh.

“Ana kabar apa, Mas? Aku kok krasa dheg-dhegan kawit mau.”

“Aku mau ketimbalan ngadhep bapak Di­rektur Operasional, Pak Su­priyadi.  Pak Supri crita yen  pe­rusahaane dhewe saiki nga­nak­ake joint karo Healtie’s fams. Healtie’s fams iku sawi­jine perusahaan sing pinunjul ing Amerika. Perusahaan kase­but wis akeh nindakake joint karo negara-negara ing Eropa lan Asia. Ing Indonesia perusa­haane dhewe sing maju sepi­sa­nan. Sawise Pak Supri wis nyarujuki bab anane joint mau, mula kudu enggal  ngirim staf  menyang Amerika saperlu gla­dhen lan ngangsu pengala­man. Kantor Pusate ing New York.  Pak Supri  milih aku sing ngayahi  tugas menyang  Ame­rika suwene sangang  wulan utawa nganti wulan Nopem­ber. Jroning sepuluh dina iki aku wis kudu mangkat. Miturut pane­mu­mu piye, Dhik Sekar?”

Sekar legeg. Iki prastawa ora mung wigati kanggone Sekar lan Arif,  nanging uga wigati tumrap……………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure