Angger-Angger Alih Keprabon Raja Kraton Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sejarah - Dibaca: 136 kali

Artikel Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (PS No. 38 – 17/9/2016) sing tinulis dening Bapa Pakne Puri, ngandharake anane beda panemu antarane putra-putri Dalem Sawarga Paku Buwono XII babagan sapa sing bakal nggenteni kalenggahane ramane.

Ana rong panemu sing cengkah siji lan sijine ngenani alih keprabon ing Kraton Kasunanan Surakarta. Panemu sepisan, negasake sapa mengkone kang bakal ke­wahyon nglintir kepra-bon bisa dijamin temen-temen  mujudake calon sing mum­puni. Krana kuwi perlu dianak­ake pilihan kanthi demokratis.

Dene panemu kaloro, ngandharake dene pewarisan keprabon kudu linambaran angger-angger utawa kudu ngugemi pra­na­tan sing lumaku ing Kraton Kasunanan. Angger-angger suksesi kraton kudu bisa kaleksanan kanthi apa mesthine.   

Piye sejatine angger-angger alih ke­prabon kuwi? Darsiti Soeratman, ing buku Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939, kababar 1989, ngandharake miturut adat, pangeran sing bisa dadi putra mahko­ta yaiku anak lanang raja paling tuwa saka garwa padmi. Menawa raja ora duwe anak lanang saka garwa padmi, mula sing diwe­nehi kalungguhan minangka gantine yaiku adhine raja sing lair saka garwa padmi.

Sabanjure menawa adhi lanang raja ora ana, mula sing duwe hak yaiku paklik sing lair saka garwa padmi. Dene menawa paklik ora ana, mula alih keprabon diwenehake menyang anak raja sing paling tuwa sing lair saka selir. 

Nanging apa pewarisan keprabon kuwi tansah manut angger-angger kuwi? Seja­rah menehi bukti menawa ora kabeh suk­sesi raja ing Kasunanan ngugemi angger-angger sing gumathok. Semono uga ing kraton dinasti Mataram liyane (Kasultanan Yogya lan Mangkunegaran) ana suksesi keprabon sing ora adhedhasar paugeran nanging manut petungan politik.

Darsiti Soeratman nulis, alih keprabon ing Kasunanan Surakarta dadi nuwuhake perkara nali-ka Paku Buwono V (1820-1823) seda tanpa ninggalake anak lanang saka garwa prameswari. Ana calon telu, yaiku BRM Supardan (Putra PB V saka selir), KGP Purbaya (Putra Paku Buwono IV), lan KGP Ad Buminata (Putra Paku Buwono III). Sakwise ditaliti kanthi murwat wusa­nane BRM Supardan diangkat minangka raja sinebut Paku Buwono VI (1823-1830).

Semono uga nalika Paku Buwono VI diasingake menyang P Ambon taun 1830. Ana calon loro, yaiku KGP Purbaya (Putra Paku Buwono IV), lan KGP Ad Buminata (Putra Paku Buwono III). KGP Purbaya kapilih dadi raja sinebut Paku Buwono VII. Dadi sing nggenteni jumeneng nata ora trep karo angger-angger, jalaran dudu putrane PB VI, uga dudu sedulur.

Alih keprabon sabanjure uga meh padha. Nalikane PB VII seda tahun 1858, sing nggenteni keprabon kuwi P Hangabehi (sedulur tuwane PB VII) nuli jumeneng sinebut PB VIII. Sejarah bacute nalika PB VIII seda tahun 1861, sing nampa pewa­risan keprabon kuwi RM Duksena (P Prabu­wijaya/ putrane PB VI) nuli sinebut Paku Buwono IX. Dadi suksesi keprabon iki pan­cen ora trep karo paugeran, nanging raja sabanjure isih klebu trah Kasunanan.

Alih keprabon Mangkunegoro VI ing tahun 1916 uga ora manut angger-angger utawa paugeran. Miturut angger-angger dampar keprabon kudune diwarisake ma­rang putra, adhine, utawa paklik-e, nanging malah turun menyang ponakane. Sang ponakan, RM Surio Suparto kaangkat sine­but Mangkunagoro VII (Tempo, 12/9/1987).

Ing Kasultanan Yogyakarta ana  suksesi keprabon sing ora diwarisake marang putra­ne, nanging malah marang sedulure. Nalika Sri Sultan Hamengku Buwono V seda taun 1855, dhampar keprabon ora digenteni de­ning Raden Muhammad, putra lanang raja saka garwa prameswari (MN Susanto, BS Hartoyo, dkk, 2014).

Ana uga crita sejarah, putra lanang raja saka garwa prasmeswari wis kaangkat mi­nangka putra mahkota. Miturut angger-angger pancen kudu mangkono. Putra lanang raja paling tuwa saka garwa pra­meswari duweni hak kanggo nggenteni kalenggahan ramane. Nanging putra mah­kota iki malah dipocot.

Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwo­no I) nate mocot putra dalem. Miturut pau­geran, pangeran sing wis kaangkat dadi putra mahkota kuwi minangka calon raja sing bakal nggenteni kalenggahan raja sing isih jumeneng nata. Pangeran sing dipocot saka putra mahkota kuwi jenenge RM Ento. Dheweke putra raja saka garwa prameswari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kencono. RM Ento diangkat sinebut Kanjeng Gusti Pangeran Anom (KGPAA) Hamengkuna­goro, nanging sakwise kuwi dipocot kanthi tetimbangan politis (Kusno S Utomo, JP, 5/1/2016).

 

Wahyu Keprabon

Piye sejatine paugeran utawa angger-angger alih keprabon kanggone raja-raja ing tanah Jawa? Miturut alam pikiran tra­dhisional Jawa, sing nduweni hak jume­neng nata kuwi pangeran sing dianggep “nampa wahyu keprabon”.

Wahyu keprabon kuwi tegese legiti­masi gaib saka Gusti Allah marang pangeran (pawongan) sing bisa nggulawenthah kra­ton utawa negara. Pawongan sing “nampa wahyu keprabon” dianggep nampa palilah saka Gusti Allah kanggo mimpin kraton utawa negara.

Wis mesthi pangeran (pawongan) sing nampa wahyu keprabon dianggep bisa nggawa kencana rukmine kraton. Bisa ngga­wa kraton marang kahanan gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja. Pangeran sing nampa wahyu keprabon mesthi nduweni kawicak-sanan, mempeng laku prihatin, lan bisa mrantasi sakabehing reribet.

Mula lumrah ing jaman kawuri akeh priyayi sing mbudidaya amrih bisa kapilih nampa wahyu keprabon. Akeh pangeran utawa priyayi sing mempeng nglakoni ritual nyepi ing tengah alas, semedi ing pang­gonan sepi ing ereng-ereng gunung, uta­wa kungkum ing tempuran kali. 

Miturut Suryanto Sastroatmojo (2012), gatra jumenengan utawa wisuda raja kudu linandhesan trigatra utama yaiku: Kapisan, konsep pewahyuan utawa wahyu-wahyu. Kapindho, adhedhasar Tan Anggege Mang­sa (ojo ndhisiki kersane Gusti). Ojo nganti wong njaba mangerteni sakdurunge raja mbiwarakake. Katelu, satriya si­nangling, pangeran sing isih kasimpen rapet, dadi teka-teki.

Alih kedhaton cara Jawa iki temtu beda tinimbang cara Landa utawa Eropa. Pewa­risan dhampar kencana model aristokrasi Eropa, contone ing Landa lan Inggris priyayi sing nduweni hak nggenteni jumeneng nata kuwi anak lanang raja paling tuwa saka garwa prameswari. Nanging bisa uga anak wadon raja paling tuwa saka garwa padmi. Mula ing Landa jumeneng nata ratu Wilhelmina, ratu Juliana, ratu Beatrix. Dene ing Inggris panguwasa monarki Inggris kuwi wadon, yaiku ratu Elizabeth.

Ing jaman Majapahit cara alih keprabon uga ora padha. Jalaran ora nduweni anak, mula raja Majapahit Jayanegara ngalihake keprabon marang adhine wadon, yaiku Tri­bhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani (Bhre Kahuripan). Nalika Hayamwuruk seda tahun 1389, sing nggenteni keprabon dudu putrane dhewe (Kusumawardhani) nanging dialihake marang Wikramawar­dhana minangka anak mantune. Dadi pan­cen ora ana angger-angger sing gumathok, sing ana mung tetimbangan politik.

 

Campur Tangan Kolonial

Pranatan alih kedhaton ing Jawa seja­tine gumathok marang “wahyu keprabon”. Nanging geneya kalamangsa konsep “wah­yu keprabon” lan angger-angger kuwi ing jaman kawuri ora diugemi? Saperangan kedadeyan alih keprabon kebak kepenti­ngan politis pihak tartamtu.

Perlu kawuningan wiwit tahun 1600-an Landa lumantar VOC (kumpeni) nancep­ake kukune ing tanah Jawa. Kanthi keku­wa­tan militer lan akal julige Kumpeni Landa melu campur tangan ing sakebehing tata panguripan pribumi Jawa, kayata ing baba­gan pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, kabudayan, lan sakpiturute.

Kumpeni Landa uga melu nyampuri uru­san kraton Jawa, klebu nalika ana kedadeyan pilihan putra mahkota (adipati anom) lan alih keprabon. Paugeran dan kawaskitan lokal kraton Jawa diseblatake dening pemerintahan Kumpeni lan Hindia Landa, jalaran duwe kepentingan politik nguwasani nuswantara mligini tanah Jawa.

Saben kraton dicekethem lan dipecah belah digawe kisruh amrih kekuwatane sansaya angslep. Nalika jaman Sultan Agung kraton Jawa pancen isih bisa man­diri bebas saka kekuwatan Landa. Tanpa wigah-wigih Sultan Agung wani ngangkat tombak lan keris kanggo ngusir Landa. Nanging sakwise Sunan Amangkurat I ju­me­neng nata, sithik mbaka sithik jaman kencana rukmi kraton Jawa wiwit susut.

Darsiti Soeratman nulis, biyasane putu­san ngangkat calon putra mahkota (adipati anom) dileksanani nalika sunan isih jume­neneng nata. Sakwise disarujuki pemerin­tah kolonial, calon kasebut diangkat dadi pangeran adipati anom. Menawa raja sing jumeneng nata seda, kraton bakal diku­wasani dening Residen Surakarta (bangsa Landa), kabeh dokumen lan simbol kraton, mligine segel kraton dijupuk Landa. Tumin­dake Landa iki nglambangake dene lemah sing disilihake menyang raja (Paku Buwono) dijupuk bali Pemerintah Hindia Belanda. Residen lan patih dalem bebarengan ngla­kokake pemerintahan kraton nganti putra mahkota (adipati anom) kawisuda jume­neng nata dadi Paku Buwono sakbanjure.

Ing saperangan kedadeyan alih kepra­bon, pemerintah Hindia Landa ndhikte lan meksa kraton amrih bisa ngangkat calon raja tartamtu. Contone nalika Mangkuna­goro VI ing taun 1916 pengin ngalihake ke­pra­bone marang putrane, nanging pe­me­rintah Landa ora nyarujuki, lan pungka­sane Mangkunegoro VI milih mundur saka dampar panguwasa.

Semono uga nalika Paku Buwono V (1820-1823) seda. Pemerintah Hindia Lan­da nyampuri urusan Kraton Kasunanan kanggo milih raja candhake. Wekasane pemerintah Landa milih Bandara Raden Mas (BRM) Supardan minangka Paku Buwono VI (1823-1830).

Kedadeyan sing meh padha uga dumadi nalika suksesi keprabon kanggo milih PB VII. Wektu kuwi Paku Buwono VI dibu­wang menyang Maluku. Ing antarane rong calon, wusanane pemerintah kolonial Landa milih Kanjeng Gusti Pangeran  (KGP) Purbaya minangka PB VII.

Campur tangan Landa uga katon nalika mutusi pangeran sapa sing bisa ngganti Paku Buwono VII. Darsiti Soeratman nulis, adhedhasar prentah Gubernur Jendral (Hin­dia Landa) sing tindak menyang Sura­karta taun 1847 lan putusan rapat tanggal 28 Oktober 1857, antarane pejabat resi­den Buschkens, pejabat kraton, usahawan Eropa, pejabat Eropa ing Surakarta, lan Mang­kunagara III, mula nalika Paku Bu­wo­no VII seda taun 1858, Pangeran Ha­nga­behi diangkat minangka Paku Buwono VIII.

Geneya pemerintah kolonial Hindia Landa bisa nganti nyampuri urusan keluarga kraton, mligine bisa nyetir sapa sing nggen­teni jumeneng nata? Pranyata sakdurunge Paku Buwono II seda piyambake neken perjanjian karo VOC (kumpeni) tanggal 11 November 1749.

Tundjung W Sutirta (Harian Jogja, 3/9/2013) ngandharake, saka pemahaman politik sejarah Praja Kejawen Kasunanan Surakarta Hadiningrat kuwi minangka teru­sane sejarah pemerintah Hindia Belanda. Kanthi de facto lan de jure wiwit tanggal kasebut raja Mataram ora nduweni daulat maneh.

Kedaulatan lan panguwasan raja wiwit 11 November 1749 dipasrahake marang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jelas banget ing perjanjian kasebut Paku Bu­wono II masrahake Mataram ing babagan wewengkon lan parentah diwenehake  ma­rang Kumpeni Kang Ageng. Malah ing perjanjian kasebut Paku Buwono II medhar ukara “mboten pisan yen nggadhahi karsa, anggadhahana malih”, sing tegese mung nduweni pangajab yaiku pangajab kanggo pengin kuwasa wae ora.

Mangkono sateruse, lan nalika PB III jumeneng nata perjanjian kuwi dianyarake maneh, menawa ing kabeh babagan (pa­nguwasa lan kedaulatan kraton) sing han­darbeni sedaya kuwi mung Kanjeng Kum­peni Kang Agung. Mangkono ukara sing katulis ing surat perjanjian antarane PB III lan Kolonial Kumpeni Landa (BPH Buminata, 1952). Nyimak saka isine perjanjian kuwi bisa kasimpulake, dene raja dalah struktur perangkat tradisional nduweni kuwasa jalaran sih kawelasan lan disilihi kumpeni. 

Ora mung ing babagan nemtokake alih keprabon, nanging bab urusan Patih Dalem Kumpeni Landa uga melu campur tangan. Lumantar Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) Kumpeni bisa nemtoake patih lan bupati ing tlatah Kasunanan Surakarta lan Kasultanan Yogyakarta.

Pasal 3 Perjanjian Giyanti ngandharake menawa kanggo nemtokake patih dalem utawa bupati kudu disarujuki Kumpeni. Lan sakdurunge patih dalem lan bupati nglek­sanani tugas, kudu ngucap sumpah pra­se­tya marang Kumpeni.

Pasal 4 uga meh padha. Sri Sultan ora dikeparengake ngangkat utawa nglereni patih utawa bupati sakdurunge oleh pase­tujon Kumpeni Landa. Dene Pasal 5, Sri Sul­tan bakal menehi pangupura marang bupati sing nalika perang mihak kumpeni.

Wekasane Hindia Landa dadi negara kolonial modern. Kraton mung dadi sandi­wara panguwasa. Landa minangka dha­lang. Mula alih keprabon kudu disetujoni pemerintah Hindia Landa. Karo raja sing anyar, kontrak perjanjian anyar kudu dite­ken sakadurunge Landa ngakoni minangka raja. Ora ateges Landa bebas 100% nem­toake alih keprabon. Adat Jawa tetep di­ako­ni. Nanging umume dhasare alih kepra­bon kuwi kasetyan (loyalitas) pangeran marang pemerintah Hindia Landa (Tempo, 12/9/1987).

William Remlink (Sulung Prabuwono, 2014) nduweni panemu sing padha. Sak­wise Sultan Agung, mula faktor sing njamin Raja Mataram dudu maneh tokoh Mataram kaya Juru Martani, pangeran Purubaya, utawa Pangeran Mangkubumi, nanging ngalih marang Landa. Pola oportunistik (golek keuntungan lan golek aman) dadi gejala lan cekelan, ngganteni faktor wahyu keprabon.

Manuver politik oportunis ing jaman kawuri ana gandheng cenenge karo politik devide et impera, politik pecah belah sing ditindakake kolonial Landa minangka srana nguwasani tanah Jawa. Ing saben keda­deyan padudon suksesi keprabon kraton Jawa, Landa bakal nawakake bantuan politik lan militer marang salah sijine pihak (pangeran) sing dianggep bakal bisa menehi keuntungan politik lan ekonomi luwih gedhe.  

Nalika kekuwatan politik kolonial Landa wiwit nyengkerem tanah Jawa, sapera­ngan Raja Jawa luwih seneng golek posisi minangka sekutune (balane) Landa, kanthi tujuan nglestarekake panguwasa politik lan jaminan urip mulya. Malah ana sing mbantu Landa merangi sedulur nunggal bangsa, kanthi pamrih kanggo njembarake tlatah panguwasane.

Wasino ing buku Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkune­ga­ran, kababar tahun 2008, ngandharake jembare tlatah Mangkunegaran wiwit ade­ge nganti tengahan abad XX ngalami owah-owahan. Sepisanan dumadi nalika jumene­nge Mangkunegara II, tahun 1813. Praja Mangkunegaran oleh tambahan tlatah saka Raffles jembare 240 jung utawa 1000 kary­a saengga jembare dadi 5.000 karya utawa 3.500 ha. Tambahan tlatah kuwi minangka hadiah jalaran jasane Mangkunagara II sing wis ngirimake prajurite ngrewangi Inggris nalika padudon klawan Sultan sepuh ing Yogyakarta lan Susuhunan Paku Buwana IV.

Tambahan kapindho dumadi tahun 1830, isih nalika jumenenge MN II. Nalika kuwi tlatah Mangkunegaran tambah 120 jung utawa 500 karya maneh saengga total jembare tlatah dadi 5.500 karya utawa 3.850 hektar. Tambahan tlatah sing kapindho iki mapan ing tlatah Sukawati sisih lor. Tambahan lemah iki minangka hadiah kanggo Mangkunagara II sing wis ngirim prajurite ngewangi Landa nalika perang numpes Pangeran Diponegoro.

Nanging ora kabeh elit aristokrasi Jawa manut marang kekuwatan asing. Sultan Agung, Sultan HB I, HB IX, PB VI, Mangku­nagoro I lan Pangeran Diponegoro wani nantang kolonial Landa. Elit aristokrasi Jawa sing patriotik iki kanthi heroik mbudidaya ngusir penjajah, sanadyan wusanane kalah tragis, jalaran anane tumindak politik oportunis.

Ing alam kamardikan saiki bab alih ke­prabon ing kraton dinasti Mataram pancen kalamangsa nuwuhake reribet. Rakyat (kawula alit) mung duwe gegayuhan amrih kahanan ing Kraton Jawa, mligine Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bisa bali kaya ing jaman kencana rukmine nalika ja­man jumenenge Paku Buwono X ing baba­gan budaya.

Urusan piye carane alih keprabon kuwi dipasrahake marang pihak sing kawogan, yaiku putra-putri dalem. Pihak kraton diajab bisa guyub rukun, duweni tekad, ati, lan pikiran sing nyawiji kanggo mbangun kra­ton. Kraton Jawa minangka punjering ka­budayan Jawa kudu disengkuyung beba­rengan. (*)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)