Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 308 kali

(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102

 

(2). Allah Maha Paring Pangayo­man:

Allah wus kepareng nyipta atmosfer hawa sing kandele nganti 180 ewu mil. Hiya saka keparenge Allah, Atmosfer iku bisa nyirnakake (membakar habis) yutan meteorid lan asteroid utawa samuba­rang sing dumunung ana ing akasa liya­ne sadurunge samubarang (benda ang­kasa) mau tumapak ing bumi. Dene at­mosfer mau ndarbeni jejibahan (fungsi) nyaring sinar sing mutawatiri, sing mbe­bayani, sarta nyaring partikel-partikel kang luwih mbebayani (mematikan) sa­durunge tumapak ana ing lumahing bu­mi. Sing luwih cetha, atmosfer iku pindha tameng sing ngayomi pendhudhuk bumi saka sawernaning bebaya. Atmosfer uga pindha plasmasenta sing didarbeni de­ning bayi, yaiku nalika getih iku mili ngli­wati nganti teka ing calon bayi (janin). Plas­masenta mau ndarbeni jejibahan nyaring zat-zat sing mbebayani, saengga ora ngliwati sarta mung ngilekake zat manfaati bae.  Semono uga lapisan ozon, uga ndarbeni fungsi kanggo nyegah li­wate sinar sing banget  mbebayani tum­raping makhluk urip.

Coba ta yen kita nalar, kabeh mau mu­judake swasana (rencana) kang jli­met sarta taliti (penuh perhitungan) de­ning Allah Dzat Kang Maha Kuwasa, sing tansah kepareng paring pangayoman ma­rang makhluk urip saka sekabehing be­baya kang banget mutawatiri.

 

(3). Uwap Banyu

Allah wus kepareng ndadekake banyu sawijining kasunyatan (fakta) sing ba­nget manfa’ate. Uap banyu mau mujud­ake sawijining samubarang sing nglang-alangi sebagian gedhe sinar infrared (infra merah) metu saka bumi. Lha ing ba­ba­gan iki piguna banget kanggo njaga bumi saka suhu adhem sing mutawatiri (extrim) lan tetep njaga panas (kehanga­tan) bumi. Kajaba saka iku Allah uga wus kepareng ndadekake uap banyu ndar­beni fungsi ngunggahake suhune bumi, ing  nalika dumadi udan deres sing terus-terusan. Kabeh mau dadi seksi, manawa  kang dumadi mau mujudake karsaning Allah kang Maha Wicaksana, lan Maha Ngayomi lan Maha Nemtokake.

 

(4). Sabuk Magnetis

Sing dimaksud sabuk magnetis, yaiku sabuk sing ngubengi bumi, cacahe ana loro. Sabuk magnetis kang kapisan, du­munung ana ing papan kang dhuwure 320 km. Dene sabuk magnetis kang ka­pindho, ana ing papan sing dhuwure kira-kira 6 ewu km. Kekarone sabuk mau kang karan “SABUK VAN ALLEN”.  Keka­rone ndarbeni jejibahan kanggo njaga bumi saka sinar COSMIS, sing ngangkut lan nggawa partikel atom sing ampuh (mematikan). Kekarone sabuk magnetis mau uga ndarbeni jejibahan ngowahi arah sinar kasebut. Hiya iki kanikmatan kang agung, kang wus Allah kepareng paringake marang kita.

Isih ngrembug bab atmosfer. Allah iku Dzat kang paring rejeki marang makh­lukE. Allah wus kepareng ndadekake atmosfer sing darbe jejibahan asung pambiyantu marang proses penyerbu­kan kembang tumrap thethukulan (tetu­wuhan). Umume proses handadekake woh (pebuahan) iku mau tumraping tetu­wuhan dumadi krana dibantu dening angin (samirana). Lha hiya, yen ora ana angin sengara (nglengkara) kembang mau bisa dumadi woh (pembuahan). Uta­wa sengara serbuk sari bisa tumama (sampai) kanggo nggawe utawa ndadek­ake woh.

Kajaba saka iku, Allah uga wus kepa­reng nyipta gas nitrogen sing ngisi, nge­baki 12,5 % saka atmosfer, krana nitrogen ndarbeni manfa’at asung pambiyan­tu marang tetuwuhan nggawe zat pa­ngane kanthi absorsi, yaiku daya penye­rapan sing ditindakake dening oyod tetu­wuhan, sinengkuyung sarta  pikoleh pam­biyantu dening bakteri. Yen dinalar fenomena (swasana) iku pindha guntur (badai halilintar) sing njalari nyawijine oxigen lan nitrogen ing akasa, sing nu­wuhake (ngasilake) nitrous oxside. Lha zat iki nuli tumurun bebarengan karo ba­nyu, sing ndarbeni manfa’at kanggo nyu­burake lemah. Kabeh mau krana kepa­renging Allah kang Maha paring rejeki. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­­sude: “He para manungsa! Elinga sira kabeh marang kanikmatane Allah tumrap sira kabeh. Apa ana kang bisa nitahake saliyane Allah, tur paring rejeki mring sira kabeh saka langit lan bumi. Ora ana Pangeran kang sinembah, kaja­ba Allah Panjenenane piyambak. Lah saka apa sira padha keblinger?” (Q.S. Fathur (35):3).

 

(5). Allah Maha Wicaksana lan Maha Ngawuningani

Allah wus kepareng ndadekake oxi­gen, mujudake gas kang mirunggan (uta­ma) tumrap atmosfer. Gas iku tansah jinaga kanthi kadhar perbandingan kang ajeg (konstan). Kadhar oxigen 21% iku tetep ajeg, senajan ta digunakake terus-terusan kanggo ambegan dening seka­behing makhluq urip sarta dumadine pro­ses pembakaran. Ana pitakonan, geneya kok bisa mangkono? Hiya, kabeh mau krana anane proses reparative (pemba­ha­ruan) kang lumintu tumraping swasa­na foto sentetisa. Genahe, tetuwuhan iku nyerot karbon dioxide sarta ngetokake oxigen, sing kadhare nyukupi kebutuhan sekabehing makhluq urip. Mangkene ge­nahe: Yen kadhar oxigen iku kurang (ka­dhar oxigen 21%, kaya kang katur ing ndhuwur), iku bisa njalari sekabehing makhluq sirna (binasa). Suwalike, ma­nawa kadhar oxigen iku kakehan, bisa nja­lari kobongan ing ngendi-endi. Se­babe krana zat iki bisa nggedhekake urubing geni. Lha hiya, kabeh mau yen dinalar, yaiku kadhar, takeran lan sipat-si­pat khas (khusus) sing bisa kita ma­nger­teni, kita sekseni tumraping oxigen, iku nuduhake (mujudake) ciptaan Allah.

Kajaba sa iku, oxigen sing ngliputi  lan ngemuli lumahing segara lan kali, ing kene Allah kepareng ndadekake oxigen bisa di­nik­mati ana ing sajeroning banyu, se­najan ta mung sethithik, nanging cu­kup kang­go ambegan tumraping makhluq kang urip ana ing sajeroning banyu. Lu­wih saka iku, Allah uga kepareng ndadek­ake hawa minangka piranti (media) ma­nuk bisa ma­bur ing ndhuwur ana  inga­wiyat (akasa). Dadine cetha banget, tanpa hawa, manuk ora bisa mabur. Iku se­babe krana manuk mawa suwiwine nju­rung (mendorong) se­bagiyan gedhe hawa supaya bisa mabur ing akasa. Dhawuhe Allah, mangkene mak­ssude:

“Lan dheweke padha ora ndeleng (an­dulu) manuk padha mabur ing ndhu­wur kalawan megar mingkupake  suwi­wine? Ora ana kang ngeker awake ma­nuk mau, kajaba  Allah kang asipat Maha Murah. Sanyata Allah iku Maha mriksani ing samubarang.” (Q.S. Al-Mulk (67):19).

Yen dinalar, hawa sing nggawa ma­nuk mau mabur iku, ora beda karo kapal utawa prau digawa dening segara. Pra­nyata oxi­gen iku ndarbeni piguna lan man­fa’at kang mirunggan. Kabeh mau mujudake tandha yekti kaagunganing Allah. (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…