Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 257 kali

(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102

 

Miturut Hadits sing diriwayatake de­ning Imam Bukhari, Imam Muslmi, lan Turmudzy, sarta Abu Dawud, tumraping pawongan kang sampurna imane, iku  saliyane apa kang wus katur ing ayat Al-Qur’an lan Hadits kasebut ing ndhu­wur, ciri-ciri pawongan kang sampurna imane iku, yaiku antara liya, pawongan iku ora nate nglarakake atine tanggane, dhemen mulyakake tamu, lan pangucap­ing lisane gegayudan karo kebagusan sarta dhemen nyebarake salam (uluk salam) marang sapa bae. Supaya iman kita tetep sampurna, kukuh bakuh, kudu diudi (diupayakake) nindakake samuba­rang, antara liya tobat nasuha(taubatan nasuha), ngakeh-akehake istighfar, nin­dakake amal shaleh sarta ngedohi tu­mindak sing ala (maksiyat), becik iku dosa gedhe utawa dosa cilik. Trep karo pangandikane Njeng Rasul,mangkene maksude: “Satemene iman iku bisa klong­sle (usang) ana ing jiwa kita sane­pane, kadi dene panganggo kita kang wus lawas. Mula saka iku kita kudu nyenyuwun marang Allah, muga- muga Allah kepareng nganyarake (meperba­ha­rui) iman kita  kang mapan (cumon­dhok) ing telenging ati kita.” (HR. Al’Haki, Tabrani).

Sebabe ati iku mesthi ndarbeni men­dhung, pindha mendhung sing nyan­dhing Rembulan. Rembulan iku bakal sumunar, manawa mendhung iku mau sumingkir saka cedhake. Sarta Rembulan iku bakal dadi peteng (ora sumunar), manawa  mendhung iku nutupi cahyane. (HR. Tabrani, Abu Nuaim).

 

(III). WERDINE IMAN MARANG ALLAH

(1) Dhawuhe Allah mangkene maksude:

a). “Muhammad sira dhawuha! Allah iku (Dzat) kang sinedya, kang dibu­tuhake, dening sekabehing titah. Allah iku (Dzat) ora peputra sarta ora di pu­trak­ake. Lan ora ana sawiji-wiji kang ma­dhani Panjenegane.” (Q.S. Al-Ikhlas (112):1,2,3,4).

b): “Ora ana sawiji-wijining barang (samubarang) iku padha karo Allah. PanjenenganE iku Maha Midhanget tur Maha Priksa.” (Q.S. Asy-Syura (42):11).

Lelandhesan karo ayat-ayat kang katur ing ndhuwur, iman mono mujudake  pandhemen Agama. Hiya iku sing dadi kuwajibaning manungsa sawuse kita iman marang Allah. Sawuse kita iman marang Allah, marang  Malaikate Allah, marang Kitabe Allah, marang Utusaane Allah lan dina Qiyamat sarta Qadar sing becik lan Qadar sing ala (Rukun Iman). Mula saka iku iman marang Allah, mu­judake landhesan tumrtaping sekabeh­ing aktifitas iman, krana Allah iku kang Hanyipta Langit lan Bumi, sing kepareng ngutus Nabi-nabi lan manungsa. Panje­nenganE iku sing nurunake Kitab. Hiya PanjenenganE Raja ing dina Qiyamat (Maliki yau middin).

Kanggo ngukuhake iman kita, kita kudu mangerteni (ngenal) marang Allah.

Banjur kepriye carane ngenal marang Allah iku? Supaya kita bisa genal marang Allah (‘Arafa Rabbahu), iku mawa piranti ilmu pengetahuan sing diciptakake de­ning Allah. Piranti ilmu pengetahuan iku awujud ana ing pancadriya  utawa panca indra kita, kang arupa pangrungu, pan­dulu sarta ati nurani kita. Trep karo dha­wuhe Allah, mangkene maksude :

“Lan Allah kang nglairake sira kabeh, saka guwa garbane (wetenge) sang Ibu­nira. Sarta sira ora padha mangerteni barang-barang (samubarang). Nuli Pan­jenenganE ndadekake pangrungu, pan­dulu (paningal) lan ati nurani, supaya sira padha syukur mring Allah.” (Q.S. An-Nahl (16) 78).

Lelandhesan karo ayat kang wus katur ing dhuwur, manawa Allah wus ke­pareng nyedhiyakake ana ing awake manungsa (diri kita) arupa indra-idra ka­sebut, supaya kita bisa pikoleh ilmu, sing maune kita durung mangerteni, wiwit lair ceprot saka guwa garbane ibu kita, saengga bisa migunakake indra-indra mau (sekabehing indra kita), trep karo pigunane. Begja kemayangan kita kang wus kaparingan kanikamatan kang mi­runggan (utama) arupa indra-indra ka­se­but sarta indra liyane. Mula saka iku wus sak trep, manawa kita muji syukur ma­rang ngarsaning Allah, kita bakal migunakake indra-indra kasebut kanggo ngudi ngupadi ilmu pengetahuan sing ana gandheng cenenge karo kepriye kita nge­nal marang Allah sarta iman marang Pan­jenenganE. Aja nganti klendran, kita bisa migunakake indra-indra kang wus Allah paringake marang kita. Kuwatir kita bakal kaptrapan bendu, manawa ora muji syu­kur sarta ora manfa’atake indra-indra ka­se­but, kanggo miyak werdine Allah sarta iman marang PanjenenganE. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude:

a): “Sayekti Ingsun wus ndadekake saakeh-akehing jin lan manungsa dadi urub-urubing Neraka Jahanam. Jeneh dheweke padha nduweni ati, nanging ora mangerteni. Lan dheweke padha ndar­beni paningal (pandulu), nanging ora kanggo ndeleng, sarta dheweke padha ndarbeni pangrungu, nanging ora kang­go ngrungokake. Wong-wong kang mang­kono iku pindha rajakaya, malah dheweke iku luwih sasar (asor). Wong wong kang mangkono iku, yaiku wong-wong kang padha lali.” (Q.S. Al’A’raf (7):179). Omongane wong-wong kang tledhor lan lali iku mangkene:

b). Wong-wong kafir mau padha ngucap:

“(Lha hiya), saupama aku biyen pa­dha gelem ngrungokake sarta ngestok­ake, aku mesthi ora kacemplungake Neraka Sair, kang murub selawase.” (Q.S. Al-Mulk (67):10).

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa