Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 300 kali

Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku kepareng ngapura sekabehing dosa. Satemene Panjenengane iku  rena paring pangapura tur Maha Welas lan Maha Asih.” (Q.S. Az-Zumar (39):53)

 

(8). Sabar nampa musibah.

Ana sawijining riwayat. Wastilah ne­rangake, manawa Rasulullah s.a.w. paring dhawuh, sing maksude mangkene:

Sok sapa wonge ngubur (me­ma­kam­­kan) putrane telu kang wus tilar do­nya, tumraping pawongan mau, Allah kepareng  ngaramake (siksa) Ne­raka marang dheweke.” (HR. Turmu­dzy, Al-Albani, Hadits shaheh).

Maknani maksud Hadits kang katur ing ndhuwur, Al-Munawar (Faidul Qadir. 6/126) nerangake, yaiku saka anak-anake becik la­nang utawa wadon, sing dikersak­ake, yaiku anak kandhung, kalebu wayahe (putune). Ing babagan iki Allah ngaramake Neraka Jahannam marang wong mau, sar­ta Allah kepareng nglebokake Suwarga tanpa hisab, kabeh dosane dingapura, dile­bur. Trep karo pangandikane Njeng Rasu­lullah, mangkene  maksude:

(a)Pawongan Muslim loro sing ditinggal mati dening anak-anake telu cacahe sing durung diwasa (ba­ligh), kanthi rahmating Allah marang pawongan loro mau, bakal kaparingan kanugerahan mlebu Swarga. Allah kepareng paring dhawuh”mlebua sira (bocah-bocah telu mau) menyang Suwarga. Bocah telu mau matur “mboten!,” kajawi manawi tiyang sepuh kula kekalihipun mlebet Su­warga. Allah banjur paring dhawuh: “Mlebua sira kabeh bebarengan karo wong tuwanira loro-lorone.” (HR. Ah­mad, Nasai lan Al-bani, Hadits shaheh).

(b). “Tumraping wanita sing diting­gal mati dening anak-anake, telu cacahe, bocah-bocah maau bakal da­di pepalang wong tuwane sing di­tinggal mati mau mlebu Neraka.”  (HR. Bukhari, Muslim sarta Ahmad).

Bisa dipahami mungguhing pawongan sing ditinggal mati dening anak anake telu iku mlebun Suwarga, krana kesabarane nalika diuji, nampa musibah. Wusana Allah kepareng paring pangapura marang dosa-dosane (dosane dilebur dening Allah).

 

(9). Ndhidhik lan aweh nafkah.

Sing dimaksud ndhidhik lan aweh nafkah ing kene yaiku, ndhidhik marang pu­trane telu wadon utawa sedulure wa­don, sarta tumindak becik marang dhe­weke. Uqbah bin Amir nerangake, mana­wa Rasulullah s.a.w.ngendika,  mangkene maksude:

“Sok sapa wonge kang ndarbeni anak tetelune wadon kabeh, sarta ngopreni aweh pangan, inuman sarta panganggo asil kringete ngupaya bo­ga (pahit getire nyambut gawe), ka­beh mau bakal dadi pepalang tumrap­ing dheweke saka siksa (geni) Neraka mbesuk ing dina Qiyamat.” (HR. Ahmad lan Ibnu Majah).

Ing babagan iki Aisyah r.a. (garwane Njeng Rasul) nerangake, manawa Rasu­lullah saw. paring dhawuh, mangkene mak­sude: “Ora ana siji-sjia pawongan saka umatku sing ndhidhik sarta aweh nafkah tetelune anake wadon utawa telung pawongan sedulur wadone, nuli tumindak becik marang wong-wong mau (anak lan sedulur wadone kasebut), kajaba wong-wong mau kabeh bakal dadi panga­yoman mungguhing dheweke saka siksa Neraka.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad lan Nasai).

Al-Munawi (Faidul Qadir 5/362) ne­rang­ake, manawa sing dimaksud  ndhidhik sarta aweh nafkah lan tumindak becik marang wong-wong mau, ing dalem ngra­mut dheweke (wong-wong) mau, kanthi cara kang becik. Tegese, ora nganti ngun­dhat-undhat kabecikane, sarta ngatonake sikep ora senenge, utawa jengkele lan ora menehake pakaryan (beban) sing ngabot-ngaboti (diluar kemampuannya), sing sa­kira ora bisa ditindakake, kajaba kabeh apa kang ditindakake iku bakal dadi pangayoman tumraping dheweke saka siksa (geni) Neraka. Apa sababe? Sebabe, kadi dene ana ing donya dheweke wus asung pangayoman marang wong-wong (tetelune anake wadon utawa tetelu sedu­lure wadon) saka sikep asor (ngina) pa­wo­ngan liya, lan sing ngajak marang tu­mindak kurang prayoga (maksiyat), sa­engga ora nganti kepleset marang drajat kang asor (upamane prostitusi) lan tumin­dak maksiyat liyane. Hiya krana iku dhe­weke banjur pinaringan piwales dening Allah, yaiku pangayoman saka Neraka.

Ing babagan iki Aisyah r.a. nerangake, manawa Rasulullah s.a.w wus paring dha­wuh mangkene maksude: “Sok sapa wonge sing diuji saka anak-anake wadon kanthi samubarang, nuli dhe­weke nindakake kabecikan (ngayomi) marang anak-anake wadon mu, anak-anake kasebut bakal aweh pang­ayoman marang dheweke saka siksa Neraka.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad lan Nasai).  Maksud kang kinadhut ana ing Hadits kasebut ndhuwur, yaiku bisa dimangerteni lan dipahami diutamakake hak-hake anak-anake wadon, amarga umume ringkih ora ndarbeni kekuwatan kaya dene anak lanang, kang kepyar idune lan amba jangkahe (paribasane). Tegese, ndarbeni kekuatan mikir lan tumindak kan­thi becik.

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!